Проектхэм ягъэцэкIэн зэрэлъыкIуатэрэр зэригъэлъэгъугъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Шэуджэн районым зыщэIэм къэралыгъо программэу «Къоджэ чIыпIэхэм хэхъоныгъэ ашIыныр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу ашIырэ псэолъэ заулэм аIухьагъ.

Ахэм ащыщых игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр зыщыкIохэрэ къуаджэу Джыракъые дэт гурыт еджапIэмрэ фельдшер-мамыку IэзапIэмрэ. Гъэсэныгъэм иучреждение изэтегъэпсыхьан сомэ миллион 13 фэдиз пэIуагъэ­хьащт. А мылъкумкIэ инженернэ коммуникациехэр зэкIэ зэ­бла­хъущтых, спортзалыр, ка­бинетхэр агъэцэкIэжьыщтых, еджа­пIэм ыкIоцI агъэкIэжьыщт. Республикэм ипащэ гъэцэкIэ­жьынхэр зэрэлъыкIуатэхэрэр зэригъэлъэгъугъ. Непэрэ мафэм ехъулIэу IофшIэнхэм япроцент 60 фэдизыр агъэцэкIагъ, илъэсэу тызыхэтым ичъэпыогъу мазэ ехъулIэу пстэури аухынэу агъэнафэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзауррэ район ад­ми­нистрацием ипащэу Аулъэ Рэщыдрэ пшъэрылъ афишIыгъ IофшIэнхэм ягъэцэкIэн пылъ уахътэм шIомыкIынхэм ыкIи ахэр шэпхъэшIухэм адиштэу зэшIохыгъэнхэм лъыплъэнхэу.

КъуаджэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ псэуалъэхэм зэу ащыщ фельдшер-мамыку IэзапIэр. Мыщ игъэцэкIэжьын сомэ миллиони 4-м ехъу пэIуагъэхьащт. Адыге­им псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем къызэриIуагъэмкIэ, агъэ­нэфэгъэ пIалъэм на­хьыжьэу (шышъхьэIум ыкIэм) объектыр атын гухэлъ щыI.

Адыгеим и ЛIышъхьэ гъэцэ­кIэжьынхэм уасэ афишIыгъ, подряднэ организацием ипащэ гущыIэгъу фэхъугъ. ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ программэм къыдыхэлъытэгъэ пстэури шIокI имыIэу гъэцэкIэгъэн, ахъщэу къаIэкIахьэрэр игъом агъэфедэн зэрэфаер къыхигъэщыгъ. Къуаджэм щыпсэурэ цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэнымкIэ къэгъэлъэгъон гъэ­нэфагъэхэм акIэхьанхэ зэрэ­фаер хигъэунэфыкIыгъ. АщкIэ профильнэ министерствэм пшъэ­рылъхэр фишIыгъэх.

Джащ фэдэу республикэм ипащэ Шэуджэн район гупчэ сымэджэщым къыфащэфыгъэ санитарнэ автомобильхэр зэригъэлъэгъугъэх. Къэралыгъо программэу «Къоджэ чIыпIэхэм хэхъоныгъэ ашIыныр» зыфи­Iорэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу ахэр къаIэкIэхьагъэх. Шъолъырым имуниципалитетхэм апае мыщ фэдэ машинэ 16 къащэфыгъ, ащ сомэ миллион 17-м ехъу тефагъ. Автомобили 3-р Шэуджэн районым ратыгъ.

— Адыгеим, къуаджэм щы­псэухэрэм, псэукIэ амалэу яIэ­хэр нахьышIу шIыгъэнымкIэ, анахьэу псауныгъэр къэухъумэгъэным епхыгъэхэ лъэныкъохэмкIэ, пшъэрылъхэм ягъэцэкIэн лъытэгъэкIуатэ. Медицинэ авто­паркым игъэкIэжьын ары ана­хьэу тынаIэ зытетыр. Сымэджэщым къыIэкIэхьэгъэ техникэр медицинэм иIофышIэхэм Iэпы­IэгъушIу зэрафэхъущтым, сыма­джэхэм яфэIо-фашIэхэр псын-кIэу ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэу зэшIохыгъэнхэм зэрэфэIоры­шIэщтым сицыхьэ телъ, — къы­хигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Къэралыгъо программэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу мы илъэсым социальнэ мэхьанэ зиIэ псэолъабэ шъолъырым щашIы, къуаджэм дэс унэгъо ныбжьыкIэхэм ыкIи специалистхэм псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу ашIынымкIэ IэпыIэгъу афэхъух.

— Къоджэ чIыпIэхэм хэхъоныгъэ ашIынымкIэ программэм амалышIухэр къетых. Ар зэрифэшъуашэу къызфэдгъэфедэн фае. Джащ фэдэу псэуалъэу тшIыхэрэр игъом тыухы­жьынхэм ыкIи къэкIощт илъэсым телъытэгъэ лимитхэм ягъэ­федэн тыфежьэным мэхьанэ-шхо иI, — къыхигъэщыгъ Адыге­им и ЛIышъхьэ.

2020-рэ илъэсым мы программэм игъэцэкIэн сомэ миллион 872,5-рэ пэIуагъэхьанэу агъэнафэ, мылъкур бюджет зэфэшъхьафхэм къахэхыгъ. 2019-рэ илъэсым егъэпшагъэ-
мэ, мыщ пэIуагъэхьэрэ ахъщэр фэди 4-м ехъукIэ нахьыбэ хъугъэ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу