Апэрэ хэплъэгъумкIэ аштагъэх

Къэралыгъо Думэм ифракцие пстэуми ядепутатхэм «Единэ Росси­ем» изаконопроектэу дистанционнэ IофшIэным фэгъэхьыгъэм къыдыра­гъэштагъ. ЗэхъокIыныгъэхэр зыфэхъущтыр IофшIэнымкIэ Кодексым ия 49.1-рэ шъхьэ ары.

ЗэхъокIыныгъэхэм къазэращыдэлъытагъэмкIэ, дистанционнэ IофышIэмрэ IофшIэн къязытырэмрэ нахь Iэрыфэгъу къа­зэ­рэфэхъурэ шIыкIэм тетэу документхэмкIэ зэхъожьынхэ алъэ­кIыщт. Электрон IэпэкIадзэу со­мэ мини 4 фэдиз зылъатыщтыгъэр ищыкIэгъэжьыщтэп.

Законопроектыр IофышIэхэм яфитыныгъэхэм якъэухъумэн зэрэфэIорышIэщтыр «Единэ Россием» хэтхэм мызэу, мытIоу тапэкIи хагъэунэфыкIыгъагъ. Гъэтэрэзыжьынхэм япроект изэхэгъэуцон IофшIэн къязытыхэрэри къыхэлэжьагъэх, лъэныкъуитIуми яшIоигъоныгъэхэр ащ къыщыдалъытагъэх.

«Единэ Россием» и Генеральнэ совет исекретарэу Андрей Турчак ыпэкIэ къызэриIогъагъэу, IофшIэнымкIэ хэбзэгъэуцугъэр нэбгырэ миллион пчъагъэмэ алъэIэсы. Джары партием иунашъокIэ гъэтэрэзыжьынхэу Iоф­шIэнымкIэ Кодексым фашIыщтхэм хэгъэгум ишъолъыр пстэуми зыкIащатегущыIагъэхэр. Ащ фэдэ Iофтхьабзэу Андрей Турчак, Урысыем IофшIэнымкIэ и Министерствэ ипащэу Антон Котяковыр, «Единэ Россием» ифракциеу Къэралыгъо Думэм щыIэм ипащэ иапэрэ гуадзэу Андрей Исаевыр, профсоюзхэм ялIыкIохэмрэ экспертхэмрэ зыхэлэжьагъэхэр Челябинскэ къыщырагъэжьагъэх.

IофшIэнымкIэ Кодексым фа­шIыщт гъэтэрэзыжьынхэм шъо­лъыр пстэуми къащыдырагъэштагъ. Зыныбжь илъэс 14-м нэмысыгъэ кIэлэцIыкIу зиIэхэм къызэрыкIо шIыкIэм тетэу, яIоф­шIапIэ пэIудзыгъэхэу лэжьэнхэу фитыныгъэ яIэным ехьылIэгъэ гъэтэрэзыжьынхэр IофшIэнымкIэ Кодексым хагъэхьанхэу Ярослав­скэ хэкум исхэм игъо алъэгъугъ.
Предложениеу къахьыгъэхэм ащыщхэр дистанционнэ IофшIэным ехьылIэгъэ зэхъокIыныгъэ­хэу IофшIэнымкIэ Кодексым фа­шIыщтхэм афэгъэхьыгъэхэп. Ау ятIонэрэ хэплъэгъум законопроектыр фагъэхьазыр зыхъу­кIэ ахэр къыдалъытэнэу къагъэ­гугъагъэх. Шъолъырхэм пстэумкIи предложение 98-рэ къаIэкIагъэхьагъ, ащ щыщэу 50-р — шъолъыр законодательнэ зэIу­кIэхэм, 48-р — чIыпIэхэм ащыIэ гъэцэкIэкIо хабзэхэм.

«Гъэтэрэзыжьынхэу IофшIэнымкIэ Кодексым фашIыщтхэм Адыгэ Республикэм игъэкIотыгъэу щатегущыIагъэх. Профсоюз организациехэм, IофшIэкIо коллективхэм ясоветхэм ялIыкIохэри, IофшIэн къязытыхэрэри ахэм къахэлэжьагъэх, — къыIуагъ Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм итхьаматэ игуадзэу, партием итхьаматэу Д. А. Медведевым ирегион общественнэ приемнэ ипащэу Шъао Аскэр. — Ащ фэдэ Iофыгъохэм «Единэ Россием» ифракцие изэхэсыгъо­хэм ащатегущыIагъэх, IофшIэ­ным­кIэ фитыныгъэу яIэхэм якъэу­хъу­мэн епхыгъэ Iофыгъо­хэмкIэ зэ­хэсыгъохэм цIыфхэм къащахьыгъэ предложениехэр къыдалъытагъэх. Коронавирусым ыпкъ къикIыкIэ IофшIапIэм пэIудзыгъэхэу лэжьэнхэ фаеу зэ­хъум IофшIэнымкIэ хэбзэгъэуцугъэм зэхъокIыныгъэхэр фэшIы­гъэнхэ зэрэфаер къэлъэгъуагъ. Законопроектыр игъо шъыпкъэу сэлъытэ».

«Къэралыгъо Думэм IофшIэнымкIэ, социальнэ политикэмкIэ ыкIи ветеранхэм яIофхэмкIэ и Комитет щызэхащэщт купым дистанционнэ IофшIэным ехьы­лIэгъэ законопроектыр ятIонэрэ хэплъэгъум фигъэхьазырыщт. Правительствэм, профсоюзхэм, IофшIэн язытыхэрэм яобъедине­ниехэм ялIыкIохэри ахэм ахэтыщтых. IофшIэнымкIэ Кодексым фашIымэ ашIоигъо гъэтэрэзы­жьынхэмкIэ шъолъырхэм япредложение пстэуми икъоу тахэп­лъэщт. Дистанционнэ IофышIэ­хэми, IофшIэн язытыхэрэми яфитыныгъэхэмрэ яфедэхэмрэ икъоу къызыщыухъумэгъэ документ къэдгъэхьазырын зэрэт­лъэкIыщтым сицыхьэ телъ», — къыIуагъ Андрей Исаевым.

«Единэ Россием» хэтхэр мэгугъэх ящэнэрэ хэплъэгъумкIэ законопроектыр Къэралыгъо Думэм ибжыхьэ сессие ща­штэнэу, 2021-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м къыщегъэжьагъэу ащ кIуачIэ иIэ хъунэу.