IофшIэпIэ чIыпIэ зимыIэжьхэм апай

Зэпахырэ узым зызщиушъомбгъурэ лъэхъаным цIыфхэм IэпыIэгъу ятыгъэным фэгъэхьыгъэ пшъэ­рылъэу УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къыгъэуцугъэхэм ягъэцэкIэн анахьыбэу анаIэ тырагъэтынэу АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Правительствэм хэтхэм афигъэпытагъ.

Мы лъэныкъомкIэ респуб­ликэм Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр щыпхыращых. КIэ­лэцIыкIухэм апае ахъщэу къатыхэрэр, федеральнэ ыкIи ­республикэ ны мылъкухэр, унагъоу зигъот макIэхэм, нэу е тэу IофшIапIэ зимыIэжьэу къэнагъэхэм IэпыIэгъоу афагъэнэфагъэхэр ахэм ащыщых.

Ащ нэмыкIэуи гъэтхапэм и 31-м къыщегъэжьагъэу Iоф-шIэпIэ чIыпIэ зимыIэу къэна­гъэхэм пособие анахь макIэу къаратырэр сомэ 12130-рэ къашIыгъ. Сомэ 8000 хъущтыгъ. ЦIыфхэм IофшIэпIэ чIыпIэхэр ягъэгъотыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ федеральнэ хэбзэгъэуцугъэм къызэрэщыдэлъытагъэм тетэу,IофшIэпIэнчъэу къэнагъэхэм афатIупщыщтым пэIуагъэхьанэу Адыгеим сомэ миллиони 123,1-рэ ахъщэ тедзэу къыфатIупщынэу агъэнэфагъ.

Ар УФ-м и Къэралыгъо Думэ, ФедерациемкIэ Советым ыкIи УФ-м и Правительствэ ялIыкIохэр зыхэт бгъуищ комиссиеу бюджет ахъщэм игощын фэ­гъэзагъэм изэхэсыгъо щыра­хъухьагъ. Адыгеим идепутатэу Къэралыгъо Думэм щыIэ Владислав Резник иIэпыIэгъукIэ ащ къыфэкIуагъэх.

НахьыпэкIи депутатым ишIу­шIагъэ хэлъэу УФ-м и Правительствэ иIэпэчIэгъэнэ фонд къыхэхыгъэ ахъщэ республикэм къыфэкIонэу мы комиссием рихъухьагъ. Ащ щыщэу сомэ миллион 85,1-р медицинэм е нэмыкI лъэныкъохэм яIофы­шIэхэу, коронавирусыр къызэолIагъэхэм IэпыIэгъу ягъэгъо­тыгъэным хэлажьэхэрэм аратыщт ахъщэ тедзэхэм ыкIи Iоф­шIэпIэ чIыпIэхэм ябэдзэршIыпIэ къиныгъоу зыхэхьагъэ­хэм къахэщыжьыгъэным апай.

Джащ фэдэу медицинэм е нэмыкI лъэныкъохэм яIофы­шIэхэу, Iоф къин е IофшIэн те­дзэ зыгъэцакIэхэрэм языгъэ­псэфыгъо уахътэ (отпуск) е амыгъэфедэгъэ ащ фэдэ уахътэм апае компенсациеу ара­тыщтхэм апэIухьанэу сомэ мил­лиони 8,4-рэ къатIупщыгъ.

Зэпахырэ узэу COVID-19-р къызэолIагъэхэм е ар къеуа­лIэмэ лъэшэу иягъэ ригъэкIыным ищынагъо зышъхьащытхэм ахалъытэхэрэм IэпыIэгъу афэхъурэ социальнэ IофышIэхэм ахъщэ тедзэ ятыгъэным пэIухьанэуи сомэ миллион 12,3-рэ Адыгеим къыратыгъ.

Сомэ миллион 165,5-р лъэпкъ проектэу «Безопасные и качест­венные автомобильные дороги» зыфиIорэм къыщыдэлъытагъэхэм ягъэцэкIэн, анахьэу федеральнэ ыкIи муниципальнэ мэхьанэ зиIэхэр шапхъэхэм адиштэу гъэ­псыгъэнхэм пае къатIупщыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу