ШIэжьыр агъэлъапIэ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ипшъэ­рылъкIэ Адыгеим илIыкIохэр къалэу Волгоград щыIагъэх. Республикэм икIалэхэу ыкIи ипшъашъэхэу Сталинград къэзыухъумагъэхэм шIэжь саугъэтэу афагъэуцугъэм икъы­зэIухын фэгъэхьыгъэ зэхахьэм ахэр хэлэжьагъэх.

Мамай Iуашъхьэм къыщызэIуахыгъэ саугъэтым Адыгеим илIыкIохэм къэгъагъэхэр кIэралъхьагъэх.

— ЛIэужхэр зэпхыгъэнхэр, Хэгъэгу зэошхом ти­цIыфхэм ТекIоныгъэу

къы­щыдахыгъэм итарихъ шIэжь дгъэлъэпIэныр пстэу­ми анахь шъхьаI. Адыгэ Республикэм щы­псэухэрэм ацIэкIэ Волгоград хэкум ихэбзэ къулыкъухэм ыкIи саугъэтым игъэуцун къыхэлэжьэгъэ пстэуми инэу сызэрафэразэр ясIомэ сшIоигъу. Мамай Iуашъхьэр, «Родина-мать зовет!» зыфиIорэ монументыр шIэжьыр зыпхырыщыгъэ чIыпIэх, ти­хэгъэгу ис лъэпкъ зэфэшъхьафхэм зэрахьэгъэ лIыхъужъныгъэм итамы­гъэх, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы, Хэгъэгу зэошхор заухы­гъэр илъэс 75-рэ зэрэхъугъэм ыкIи шIэжьымрэ щытхъум­рэ я Илъэс фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэм къадыхэ­лъытагъэу, Волгоград щыIэ Мамай Iуашъхьэм ШIэжьым и Тхылъ фэдэу саугъэт ща­гъэуцугъ. Ащ адыгабзэ­кIи урысыбзэкIи ты­ратхагъ: «Адыгеим ыкъо­хэу, ыпхъухэу Сталинград иухъумакIохэм егъэшIэрэ щытхъур яй» ыкIи «Вечная слава сыновьям и дочерям Адыгеи — за­щитникам Сталинграда».

Сталинград ишъхьафитныгъэ фэбанэхэзэ Адыгеим идзэкIолI 475-мэ апсэ атыгъ. Джащ фэдэу рес­пуб­ликэм щыщхэу «За оборону Сталинграда» зы­фиIорэ медалыр къызфагъэшъошэгъэ нэбгырэ 808-мэ ацIэхэр агъэунэфыгъэх.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.