«Республикэм ибаиныгъ»

Джа цIэр зиIэ едзыгъор мыгъэ еджапIэр къэзыухырэ ныб­жьыкIэхэу гъэхъэгъэшIу зиIэхэм нэIуасэ зыщафа­шIы­хэрэр Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэм­рэкIэ и Ми­нистерствэ инстаграмым къыщызэIуихыгъ.

Непэ нэIуасэ шъузфэтшIы тшIоигъо пшъэшъэ ныбжьыкIэр Красногвардейскэ районым ит къуа­джэу Хьатикъуае иеджапIэу N 2-м иеджакIоу Ольга Куковицэ ары.

Пшъэшъэжъыер джыри ублэпIэ классхэм арысыгъ «жъогъожъыеу» къы­зэнэфым. Еджэным зэ­регугъущтыгъэм, емызэщэу зэрэпылъыгъэм ыкIи чыжьэу зэрэплъэщтыгъэм анахь ныбжь зиIэри ехъо­псэнэу щытыгъ.

Охътэ гъэнэфагъэ те­шIэмэ лъыкIуатэзэ, врач сэнэхьатыр къызэрэхихыщтыр гухэлъ пытэ зыфи­шIыжьыгъ. Ащ пае уахъти кIуачIи уашъхьамысэу дэ­гъоу уеджэн зэрэфаер Ольгэ дэгъоу къыгурыIозэ имурад пытэу фэкIуагъ.

Зэнэкъокъу ыкIи олимпиадэ зэфэшъхьафхэм ахэлажьэзэ пшъэшъэ гу­бзыгъэм къыдэхъугъэр ма­кIэп. Джа текIоныгъэхэр ары гъэхъэгъакIэхэр ышIынхэмкIэ Ольгэ кIуачIэ къезытырэр.

ЗыкI къэралыгъо ушэтынэу урысыбзэмкIэ ащ ытхыгъэм балли 100 къы­хьын ылъэкIыгъ. «Победа над невозможным начинается с мечты» зыфиIорэ гущыIэхэм атетэу Ольгэ къырэкIо.

Iэшъынэ Сусан.