Пащэхэр уигъусэмэ, улъыкIотэщт

Москва хэкум ифутбол командэу «Химки» 2020 — 2021-рэ илъэс зэнэкъокъоу апшъэрэ купым щыкIощтым хэлэжьэнэу зегъэхьазыры.

2019 – 2020-рэ илъэс ешIэ­гъум «Химки» апэрэ купым хэтыгъ, ятIонэрэ чIыпIэр зэнэкъокъум къыщыдихыгъ. Апшъэрэ купым хэхьанэу фитныгъэ иIэ хъугъа­гъэми, командэм ищыкIэгъэщт ахъщэр зэрэфимыкъурэм къы­хэкIэу апэрэ купым къыхэнэ­жьыщтэу клубым ипащэхэм пэшIорыгъэшъэу къаIуагъ.

«Химки» Урысыем и Кубок икъыдэхын хэлажьэзэ, «Урал» зэрэтекIуагъэм пащэхэр ыгъэгушIуагъэх.

— Апшъэрэ купым «Химки» дэгъоу щешIэн ылъэкIыщтэу тегъэгугъэ, апэрэ команди 10-мэ ахэфэным фэбэнэн фаеу тэ­лъытэ, — къыIуагъ Москва хэкум спортымкIэ иминистрэу Роман Терюшковым.

Москва хэкум игубернатор, нэмыкI хэбзэ къулыкъушIэхэр зэхэщэн Iофыгъохэм чанэу ахэлажьэхи, клубым ифэIо-фашIэхэр агъэцэкIагъэх.

— Бэдзэогъум и 25-м Урысыем и Кубок икъыдэхын фэгъэхьыгъэ кIэух ешIэгъум «Зенит» тыщыIукIэщт. ТиешIакIохэм ягует­ныгъэ зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ, зэнэкъокъум нахьышIоу зыфа­гъэхьазырынымкIэ типащэхэм лъэшэу тафэраз. Тикомандэ сэ цыхьэ фэсэшIы, хэгъэгум иапшъэ­рэ куп тыщешIэным тыфэхьазыр, — къыIуагъ «Химки» итренер шъхьаIэу Сергей Юран.

Москва хэкум ыцIэ спорты­шхом нахь лъагэу щыIэтыгъэным «Химки» чанэу хэлэжьэн имурад. Командэм гъэхъагъэхэр ышIынхэу фэтэIо.

Урысыем и Кубок

«Зенит» — «Химки»

Бэдзэогъум и 25-м Екатеринбург щызэдешIэщтых. Сыхьатыр 16:30-м рагъэжьэщт.