Къалэм изэтегъэпсыхьан лъагъэкIуатэ

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэ­шIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфи­Iорэм къыдыхэлъытагъэу аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ нэфрыгъуазэхэр Мыекъуапэ ща­гъэуцух.

ЗэрагъэнэфагъэмкIэ, 2020-рэ илъэсым мыщ фэдэ псэолъи 9 агъэцэкIэжьыщт ыкIи кIэу агъэуцущт.

Къэлэ администрацием къы­зэритырэмкIэ, непэрэ мафэм ехъулIэу нэфрыгъозиплI агъэкIэ­жьыгъ. Урамхэу Победэмрэ Пионерскэмрэ, Шэуджэным ыцIэ зыхьырэмрэ Транспортнэмрэ, Победэмрэ Пролетарскэмрэ, Димитровымрэ Чкаловымрэ язэ­хэкIыпIэхэм адэжь ахэр щыIэх.

Ащ нэмыкIэу, охътабэ темышIэу урамхэу Победэмрэ Крестьянскэмрэ язэхэкIыпIэ аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ нэфрыгъуазэ щагъэуцущт.

Специалистхэм зэралъытэрэмкIэ, лъэсрыкIохэм щынэгъончъэу гъогур зэпачыным фэшI узыте­IункIэрэ пкъыгъо (кнопкэ) зыхэт нэфрыгъуазэхэр агъэуцухэмэ ишIо­гъэшхо къэкIощт. Ащ фэдэхэр республикэм икъэлэ шъхьаIэ ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм атыра­гъэуцощтых.

НэфрыгъозакIэхэм ягъэфедэн мы илъэсым иящэнэрэ квартал рагъэжьэнэу агъэнафэ.

— Лъэныкъо пстэури къыдэтлъытэзэ гъогу IофшIэнхэр дгъэцэкIэнхэр федеральнэ гупчэм къыгъэуцурэ пшъэрылъ шъхьаIэ­хэм ащыщ. Мы Iофыгъор зэшIохыгъэ зэрэхъурэм ынаIэ тет АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, — къыIуагъ Мыекъуапэ имэрэу Андрей Гетмановым.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.