Зэнэкъокъум изэфэхьысыжьхэр

Урысыем футболымкIэ 2019 — 2020-рэ иилъэс ешIэгъу бэдзэогъум и 22-м аухыгъ. Ды­шъэр «Зенит» Санкт-Петербург фагъэшъошагъ.

Я 30-рэ ешIэгъухэр

«Ростов» — «Зенит» — 1:2, «Краснодар» — «Ахмат» — 4:0, ЦСКА — «Тамбов» — 2:0, «Динамо» — «Оренбург» — 0:1, «Рубин» — «Спартак» — 1:2, «Крылья Советов» — «Шъачэ» — ешIагъэхэп, «Уфа» — «Арсенал» — 0:0, «Урал» — «Локомотив» — 0:1.

Медальхэр зыхьыгъэхэр

Апэ ишъыгъэхэ «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» яешIэ­гъухэр къахьыгъэх. «Ростов» иешIакIоу Зайнутдиновым я 17-рэ такъикъым «Зенит» икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ. Шомуродовыр шъхьэкIэ Iэгуаом зеом, къэлэпчъэпкъым тыригъэфагъ.

«Зенит» нахьыбэрэ ыпэкIэ илъэу зыфежьэм, текIоныгъэм нахь IэшIэхэу фэкIуагъ. Ригони ыкIи Азмун хъагъэм Iэгуаор дадзагъ, пчъагъэр — 1:2.

«Локомотив» иешIакIоу Антон Миранчук къэлапчъэм дахэу екIуи, Iэгуаор дидзагъ, текIоныгъэр «Урал» къышIуахьыгъ.

«Краснодар» «Ахмат» зыIокIэм, ешIакIэу къыгъэлъэгъуагъэр шэп­хъэ лъагэхэм адештэ. Берг гъого­гъуитIо къэлапчъэм Iэгуаор ди­дзагъ. Кабеллэ къэлапчъэм зыдаом, Iэгуаор къэлэпчъэIутым шъхьарыбыбыкIыгъ, шъабэу хъагъэм ифагъ. Лъэда­къэкIэ ащ Iэгуаор къезытыгъэр Берг ары.

Анахь дахэу…

Я 30-рэ ешIэгъухэу хэгъэгум изэнэкъокъу щыкIуагъэхэм къэлапчъэм Iэгуаор анахь дахэу дэзыдзагъэр къахагъэщыгъ. «Краснодар» иешIакIоу Кабеллэ апэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ.

ЦСКА-р джэрз медалым фэ­бэнагъ. Щенниковымрэ Обляковымрэ зырызэ «Тамбов» икъэлапчъэ Iэгуаор дадзагъ. «Краснодар» текIоныгъэр къызэрэди­хыгъэм фэшI ЦСКА-р къыщинагъ, медаль къыдихыгъэп.

Пенальтихэр

«Рубин» ыкIи «Спартак» къэлапчъэм Iэгуаор пенальтикIэ дадзагъ. Бакаевым хъагъэм Iэгуаор дидзагъ — 0:1. «Краснодар» щешIэщтыгъэ И. Игнатьевыр «Рубин» джырэ уахътэ хэт. ПенальтикIэ ащи Iэгуаор къэлапчъэм дидзагъ — 1:1. «Спартак» иешIэкIо анахь дэгъухэм ахалъытэрэ Ларссон пенальтир дэгъоу ыгъэцакIи, 1:2 пчъагъэр хъугъэ.

«Спартак» текIоныгъэр къызэрэдихыгъэм ишIуагъэкIэ я 9-рэ чIыпIэм икIи, я 7-рэ чIыпIэр зэ­нэкъокъум къыщихьыгъ.

«Оренбург» ауж къинагъэми, «Динамэм» текIуагъ, нахьышIоу ешIэн зэрилъэкIыщтыр къыгъэшъыпкъэжьыгъ.

ХагъэкIыгъэхэр, къыхэхьащтхэр

Зэнэкъокъум аужырэ чIыпIи 2-р къыщыдэзыхыгъэхэ «Крылья Советов», «Оренбург» апшъэрэ купым хагъэкIыгъэх.

Апэрэ купым апэрэ чIыпIитIур къыщыдэзыхыгъэхэ «Ротор» Волгоград, «Химки» Химки апшъэ­рэ купым щешIэнхэу фитныгъэ аратыгъ.

Европэм икубокхэр

«Зенит», «Локомотив» Европэм ичемпионхэм я Кубок фэ­бэнэщтых. «Краснодар» пэшIоры­гъэшъ зэнэкъокъухэм апхырыкIын фае Кубок шъхьаIэм фэбэ­нэным фэшI. Я 4-рэ чIыпIэхэр зыхьыгъэхэ командэхэри Европэм и Кубок фэбэнэщтых.

Анахьыбэрэ Iэгуаор дэзыдзагъэр

Артем Дзюбэрэ Сердар Азмунрэ 17 зырызэ хъагъэм Iэ-гуаор дадзагъ. НэбгыритIури «Зенит» щешIэх.

ЧIыпIэхэр

2019 — 2020-рэ илъэс ешIэгъум икIэуххэр зэтэгъапшэх.
1. «Зенит» — 72
2. «Локомотив» — 57
3. «Краснодар» — 52
4. ЦСКА — 50
5. «Ростов» — 45
6. «Динамо» — 41
7. «Спартак» — 39
8. «Арсенал» — 38
9. «Уфа» — 38
10. «Рубин» — 35
11. «Урал» — 35
12. «Шъачэ» — 33
13. «Ахмат» — 31
14. «Тамбов» — 31
15. «Кр.Советов» — 28
16. «Оренбург» — 27.

РФС-м изэIукI

Урысыем футболымкIэ и Союз (РФС) бэдзэогъум и 25-м зэIукIэ иIэщт. ГъэцэкIэкIо купым изэхэсы­гъо 2020 — 2021-рэ илъэс зэ­нэ­къокъур зэрэзэхащэщтым, командэхэр купэу зыщешIэщтхэм, зэ­Iу­кIэгъухэр зыщыкIощтхэ мафэхэм, нэмыкIхэм ащытегущыIэщтых.