ЦIыфхэм яфитыныгъэхэр зэтырагъэуцожьых

Урысые Федерацием и Генеральнэ прокурор игуадзэу Андрей Кикоть пэщэныгъэ зыщызэрихьэгъэ зэхэсыгъо бэдзэогъум и 17-м къалэу Ростов-на-Дону щыкIуагъ.

2020-рэ илъэсым имэзихэу пыкIыгъэм УФ-м и Темыр-­Кав­каз ыкIи Къыблэ Фед­еральнэ шъолъырхэм япрокурату­рэхэм яIофшIэн зыфэдагъэр зэфахьысыжьыгъ, ащ нэмыкIэу прокурор­хэм яIофшIэн тапэкIи шIуагъэ къытэу зэха­щэнымкIэ пшъэрылъхэр зыфагъэуцужьыгъэх.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх УФ-м и Генеральнэ прокуратурэ иIофышIэхэр, шъолъыри­тIуми япрокурорхэр, Къыблэ транспортнэ прокурорыр ыкIи Къыблэ дзэ шъолъырым идзэ прокурор.

Iофтхьабзэр къызэIуихыгъ ыкIи зэрищагъ УФ-м и Генеральнэ прокурор игуадзэу Анд­рей Кикоть. Нэужым УФ-м и Генеральнэ прокуратурэ и Гъэ­IорышIэпIэ шъхьаIэу Темыр-
Кавказ ыкIи Къыблэ федеральнэ шъолъырхэм ащыIэм ипащэу К. Сомовым зэхахьэм доклад къыщишIыгъ.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэм къызэрэхагъэщыгъэмкIэ, про­куратурэм икъулыкъухэм Iоф­шIэнышхоу агъэцакIэрэм ишIуа­гъэкIэ къэралыгъом ыкIи об­ществэм яфитыныгъэхэр къэу­хъумэгъэнхэмкIэ пшъэрылъхэр агъэцакIэх, социальнэ ыкIи экономикэ лъэныкъохэм хабзэр къащаухъумэ, цIыфхэм яфитыныгъэу аукъуагъэхэр зэтырагъэуцожьых.

Джащ фэдэу прокурорхэм анахьэу анаIэ зытырагъэты­гъэхэм ащыщых псэупIэ-ком­мунальнэ хъызмэтым ылъэныкъокIэ хэбзэгъэуцугъэм игъэцэкIэн, Iахьзэхэлъ псэолъэшIыным, лэжьапкIэм итын, предпринимательхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр, кор­рупцием пэшIуекIогъэныр ыкIи экстремизмэ нэшанэ зиIэ бзэ­джэшIагъэхэм апэуцужьыгъэныр.

Пандемием илъэхъан анахь шъхьаIэу щытыгъэр коронавирус узыр зэпамыхыным фэшI цIыфхэм ясанитарнэ-эпиде­мио­логическэ Iофыгъохэм ягъэ­цэкIэн, ахэм медицинэ IэпыIэгъу икъоу агъотынымкIэ яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр. Медицинэм иIофышIэ нэбгырэ мини 5-м ехъумэ яфитыны­гъэхэр зэтырагъэуцожьыгъэх. Сомэ миллиони 100 фэдиз ахэм къарарагъэтыжьыгъэх.

2020-рэ илъэсым имэзи 6-у пыкIыгъэм гъогогъу мин 439-рэ хабзэр аукъуагъэу къыхагъэ­щыгъ. Прокурорхэм яунашъокIэ лажьэ зиIэ нэбгырэ мин 68-м ехъумэ дисциплинарнэ, нэбгырэ мин 17,8-мэ адми­нистративнэ пшъэдэкIыжьхэр арагъэхьыгъэх. Прокурорхэм уплъэкIунэу зэхащагъэхэм къа­кIэлъыкIоу уголовнэ Iоф мин 1,5-рэ къызэIуахыгъ. Сомэ мил­лиардым кIахьэу лэжьапкIэу агъэгужъуагъэхэр аратыжьы­гъэх.

Генеральнэ прокурорым игуа­дзэу А. Кикоть зэхэсыгъом хэлажьэхэрэм анаIэ тырари­гъэдзагъ лъыплъэн IофшIэныр агъэлъэшынэу, хабзэр зыукъуа­гъэхэм яIофыгъохэм алъыплъэн­хэу ыкIи хэбзэухъумэкIо къулы­къухэм зэпхыныгъэ адыряIэу Iоф адэшIэгъэнэу.

КIэухым Темыр-Кавказ ыкIи Къыблэ федеральнэ шъолъыр­хэм хабзэр ыкIи хэбзэрэхьатныгъэр ащыгъэпытэгъэнымкIэ, цIыфхэм яфитыныгъэхэр къэу­хъумэгъэнхэмкIэ, бзэджэшIа­гъэхэр нахь макIэ шIыгъэнхэмкIэ тапэкIэ пэшIорыгъэшъ Iоф­тхьабзэу зэхащэщтхэр зыфэдэ­хэр агъэнэфагъэх.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъ АР-м и Прокурорэу Игорь Шевченкэр.

КIАРЭ Фатим.