Унэхэм ягъэкIэжьын лъагъэкIуатэ

Илъэсэу тызыхэтым иапэрэ мэзих зэпахырэ узэу дунаир зэлъызыкIугъэм зэхъокIыныгъабэ щыIэныгъэм къыхилъхьагъэ нахь мышIэми, фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ачIэсхэм зэкIэми зэдагъэфедэхэрэм ягъэкIэжьын Адыгеим къыщызэтырагъэуцуагъэп.

Мыщ фэгъэзэгъэ Адыгэ рес­публикэ фондым ипащэу Пщыгъон Руслъан къызэриIуагъэмкIэ, уни 119-рэ мы илъэсым республикэм щагъэкIэжьынэу агъэнэфэгъагъ. Ар квадратнэ метрэ мин 343-м ехъу, сомэ миллиони 161,1-рэ зэкIэмкIи пэIухьащт. Ащ ишIуагъэкIэ нэбгырэ мин 12,7-мэ псэукIэ амалэу яIэр нахьышIу хъущт. Унэу агъэцэкIэжьыщтхэм янахьыбэр, 62-р, Мыекъуапэ, зыдэтыр. Ахэм сомэ миллион 96-рэ атефэщт.

Илъэс къэс унэу агъэкIэжьырэм ипчъагъэ хагъахъо. БлэкIыгъэ 2019-рэ илъэсым унэ 84-мэ гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр арашIылIагъэх. Ар квадратнэ метрэ мин 224-рэ мэхъу, нэбгырэ мини 8,5-рэ ащэпсэу. ПстэумкIи сомэ миллиони 130-м ехъу пэIуагъэхьагъ.

Шъолъыр программэм къызэрэщыдэлъытагъэмкIэ, мыгъэ фэтэрыбэу зэхэт унэ 60-мэ ашъхьэхэр зэблахъущтых. Сомэ миллион 89-рэ а IофшIэнхэм апэIухьащт. ПсэупIэхэр зэра­гъэфабэхэрэр къэзгъэлъэгъощт псэуалъэхэр унэ 30-мэ аща­гъэуцущт. Ащ сомэ миллион 11 фэдиз тефэщт. Унэ 17-мэ ятеплъэ игъэкIэжьын сомэ миллион 16,5-рэ, унэ 43-мэ акIоцI инженернэ системэу иIэхэм язэблэхъун сомэ миллион 33-рэ апаIуагъэхьащт.

Джащ фэдэу лифт 27-рэ уни 9-мэ ащызэблахъущт. Ащ сомэ миллион 50 фэдиз тефэщт. Мы уахътэм уни 5-мэ ащ фэдэ IофшIэнхэр ащызэшIуахых.

Фондым ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, фэтэрыбэу зэхэт унэ 86-мэ ачIэсхэм зэзэгъыныгъэ­хэр адашIыгъэхэу, гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр ащэкIох. Сомэ миллиони 112-р апэIухьащт. Ахэм анэмыкIэу джыри унэ 19 агъэкIэжьынэу подрядчикым икъыхэхын пае зэнэкъокъу зэхащагъэ.

Нахьыбэу мы уахътэм Iоф­шIэнхэр зыщыкIохэрэр Мые­къуапэ. Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ уни 7 щагъэцэкIэжьыгъах, 48-мэ джыри Iоф ащашIэ. Адрэ муниципальнэ образованиехэр пштэхэмэ, Джэджэ районым уни 4 щагъэкIэжьыгъ, зы унэ аухы, Тэхъутэмыкъое районым уни 3 щагъэкIэжьыгъ, 10-мэ джыри апылъых, Адыгэкъалэ изы унэ IофшIэнхэр щаухыгъэх, зы агъэ­цэкIэжьы. Мыекъопэ районым унэ 16 Iоф зыщашIэрэр, Теуцожь ыкIи Шэуджэн районхэм унэ щырыщ, Красногвардейскэ ыкIи Кощхьэблэ районхэм — тIурытIу ащагъэцэкIэжьы.

Фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ачIэсхэм зэкIэми зэдагъэфе­дэхэрэм, гущыIэм пае, унашъхьэм, псым, электричествэм, гъэстыныпхъэ шхъуантIэм якъэ­кIуапIэхэм, чIэхьапIэхэм, нэ­мыкI­хэм ягъэкIэжьын пае цIыфхэм мазэ къэс ахъщэ аты. Илъэс заулэкIэ узэкIэIэбэжьмэ, мы лъэныкъомкIэ щыкIэгъабэ щыIагъ, цIыфхэм дэеу взносхэр къатыщтыгъэх.
Фондым ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, джы Iофхэр бэкIэ нахьышIу хъугъэх. БлэкIыгъэ илъэсым иащ фэдэ уахътэм процент 89-р ары къэугъоигъэ хъугъагъэр, джы ар процент 94-м нэсыгъ. Коронавирусым зимыушъомбгъуным фэшI режим гъэнэфагъэм къэралыгъор техьагъэу, цIыфхэм IофшIапIэ ямыIэжь зэхъум, «капремонтым» пае къатырэм къыщыкIэгъагъ, ау ар зытырахыжьым чанэу зэкIэми къатынэу рагъэ­жьэжьыгъ.

Пщыгъон Руслъан къызэ­риIуагъэмкIэ, игъом ахъщэр къэзымытыхэрэм, илъэсыр екIыфэкIэ пеня афытырагъэхъо­щтэп ыкIи тазыр арагъэтыщтэп. Арэу щытми, 2021-рэ илъэсыр зэрэмычыжьэр, чIыфэр бэу зызэтехъокIэ тыжьыгъуае зэрэ­хъущтыр зэкIэми къыдгурыIон фае.

ХЪУТ Нэфсэт.