Тэрэзэу агъэфедэнэу агурагъэIуагъ

ЦIыфхэм техникэу аIэкIэлъыр тэрэзэу агъэфедэнэу Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекторхэр къэджэх.

А Iофтхьабзэм ушъхьагъоу фэхъугъэр бэмышIэу Мыекъопэ районым къыщы­хъугъэ авариер ары.

Муниципалитетым районым щыпсэурэ хъулъфыгъэм мотоблокэу прицеп зыпытыр зэрифэзэ, имыгъогу техьи, ыпэкIэ къикIырэ автомобилэу «Ниссаным» еутэкIыгъ.

Ащ ыпкъ къикIыкIэ автомобилыр зэпыригъэзагъ ыкIи исыгъэ хъулъфыгъэм фыкъоныгъэхэр иIэхэу республикэ сымэджэщым ащагъ.

ГъогурыкIоным хэлэжьэрэ пстэуми ящы­нэгъончъагъэ къэухъумэгъэным фэшI автоинспекцием иIофышIэхэр лъэкъуитIу зыкIэт транспорт зиIэхэм гущыIэгъу афэхъу­гъэх.

Мэкъумэщ техникэр зэрифэшъуашэу цIыфхэм агъэфедэным ыкIи гъогурыкIоным ишапхъэхэр шIокI имыIэу агъэцэкIэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр къыфаIотагъ.