Тао Хьасанбый япащэу загъэхьазыры

Москва хэкум икъалэу Новогорскэ дзюдомкIэ егъэджэн-зыгъэсэн зэIукIэгъухэр бэдзэогъум и 24-м нэс щыкIощтых.

— Урысыем дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ Адыгеим щапIугъэхэри хэтых, — къыти­Iуагъ Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм итхьаматэу Бастэ Сэлымэ.


ТизэдэгущыIэ­гъухэр

Урысые Федерацием дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу, Олимпиадэ джэгунхэу къалэу Афины щыкIуа­гъэхэм джэрзыр къащыдэзыхыгъэу, Урысыем, Адыгэ Рес­— пуб­ликэм язаслуженнэ тренерэу Тао Хьасанбый гущыIэгъу тыфэ­хъугъ.

— Хэгъэгум испорт Унэшхо анахь зэтегъэпсыхьагъэхэм ащыщэу Новогорскэ дэтым зэIукIэгъухэр щызэхэтщагъэх, — къеIуа­тэ Тао Хьасанбый. — 2020-рэ илъэсым апэрэу ащ фэдэ зэхэхьэшхо зэрэтиIагъэм тегъэгушIо.

— Хэлэжьагъэхэм уакъы­тегущыIэ тшIоигъу.

— Хэгъэгум дзюдомкIэ ибэ­нэкIо анахь IэпэIасэхэу тлъы­тэхэрэр еджапIэм къедгъэблэгъа­гъэх.

— Бэ мэхъуха?

— БэнэкIо 55-рэ еджапIэм щызэIукIагъ. Япсауныгъэ елъытыгъэу нэбгырэ заулэ къэкIуа­гъэп.

— Ордэн Андзаур, кг 66-рэ, Мерэм Дамир, кг 60, Адыгэ Республикэм щыщых.

— НэбгыритIуми дэгъоу зыкъа­гъэлъэгъуагъ. КIуачIэмрэ къулайныгъэмрэ зэгъусэхэу алырэгъум щыбанэхэзэ, шIыкIэшIухэр къагъотых.

— Олимпиадэ джэгунхэм дышъэр къащызыхьыгъэ Мудрэнэ Бислъан «Адыгэ макъэм» еджэхэрэр, спортым пыщагъэхэр къы­кIэупчIэх.

— Мудрэнэ Бислъан Мыекъуа­пэ щеджагъ, сэри Мыекъуапэ апшъэрэ еджапIэр къыщысы­ухыгъ. Адыгеим щыщхэр къызэрэткIэупчIэхэрэр лъэшэу ти­гуапэ.

Бислъан испорт ухьазырыныгъэ зыпкъ регъэуцожьы, зэнэкъо­къу­хэм зафегъэхьазыры. Хэгъэ­гум ихэшыпыкIыгъэ командэ хэт.

ГукъэкIыжьхэр

— Хьасанбый, Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт къэуухыгъ.

— Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэу дунаим щашIэрэм зыщызгъэсагъ. Урысыем дзюдомкIэ итренер анахь дэгъоу я XX-рэ лIэшIэгъум къыхахыгъэ Кобл Якъубэ ишIу­шIагъэ гъашIэми щытщыгъупшэщтэп.

— Къэбэртэе-Бэлъкъарым укъыщыхъугъ, Адыгеим ныбджэгъубэ зэрэщыуиIэр сэшIэ.

— Адыгеим сыщырагъэджагъ, Адыгеир сэ сиреспублик, лъэшэу сыгу рехьы. Тэ, зэкъошхэм, Адыгэ Республикэм тызэфещэ, тизэфыщытыкIэхэр егъэпытэх. Спортым имызакъоу, искусствэм, шэн-хабзэхэм тизэфыщытыкIэхэр ащэпытэх.

Зэнэкъокъухэм зафагъэхьазыры

— Новогорскэ нэмыкIэу зэIукIэгъухэр тыдэ щышъуиIэщтха?

— ШышъхьэIум и 2-м Кисловодскэ ятIонэрэ зэIукIэгъухэр щедгъэжьэщтых. Iоныгъо мазэм дзюдомкIэ турнир зэхэтщэн тимурад.

— Европэм изэнэкъокъу укъытегущыIагъэп.

— ШэкIогъу мазэм Прагэ Европэм изэнэкъокъу щыкIонэу щыт. Хэгъэгум ихэшыпыкIыгъэ командэ ащ фэтэгъэхьазыры. Алырэгъум щыбэнэщтхэр къыхэтхынхэм фэшI тегупшысэнэу уахътэ тиI.

— Хьасанбый, дзюдомкIэ бэнакIо хъунэу фаехэм, анахьэу кIэлэцIыкIухэм сыда къяпIо пшIоигъор?

— Дзюдор спорт лъэпкъ дахэу щыт. Ащ фэгъэхьыгъэу зэлъа­шIэрэ МэщбэшIэ Исхьакъ усэу ытхыгъэм тыкIэлэцIыкIоу теджэщтыгъ. Къыхэзгъэщмэ сшIоигъор дзюдор шIу плъэгъун, уфэшъыпкъэн фае. Гуетыныгъэ ин пхэлъэу убанэ зыхъукIэ, сэнаущыгъэу Тхьэм къыпхилъхьагъэри къэлъэ­гъощт. Тренерхэм, кIэлэегъа­джэхэм, къыпфэгумэкIыхэрэм уядэIун зэрэфаер апэрэ Iофыгъо­хэм ащыщых.

— Мэшэлахь. Спорт Унэшхо зэтегъэпсыхьагъэхэр тиреспубликэ иIэх.

— Адыгеим бэмышIэу сыщы­Iагъ. Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Адыгэ Респуб­ликэм икъэралыгъо упчIэжьэгъоу ТхьакIущынэ Аслъан физкультурэмрэ спортымрэ хэхъоныгъэ ашIыным фэшI къадэхъугъэм, непи Iофэу агъэцакIэрэм мэхьэнэшхо ятэты.

— ЗэдэгущыIэгъур зыщытыухыщтым сыда Адыгэ Республикэм щы­псэу­хэрэм къяпIо пшIоигъор?

— Псауныгъэ пытэ яIэнэу сафэлъаIо. Нахьыбэрэ тызэIу­кIэнэу, ямурадхэр къадэхъунхэу афэсэIо.

— Уигухэлъхэр къыбдэ­хъунхэу пфэтэIо.

— Тхьауегъэпсэу.

Корреспондентыр. Егъэ­джэн-зыгъэсэныр Новогорскэ зэрэщыкIуагъэр лъэшэу агу зэрэрихьыгъэр къытаIуагъ Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу Ордэн Андзаур, Мерэм Дамир, Къэбэртэе-Бэлъкъарым щыщэу Бабгъой Олег, Краснодар краим икIыгъэхэу Мудрэнэ Бислъан, Михаил Игольниковым, Блый Аюбэ, Лаша Ломидзе, нэмыкIхэм.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтхэм арытхэр: (щытхэр) Блый Аюб, Тао Хьасанбый, Гъэунэ Андзор; (щысхэр) Ордэн Андзаур, Мерэм Дамир, Бабгъой Олег; Мудрэнэ Бислъан мэбанэ.