Сомэ миллион 334,8-рэ апэIуагъэхьащт

Лъэпкъ проектэу «Псауныгъэм» илъэныкъо шъхьаIэхэм ащыщ «Адэбз узым пэшIуекIогъэныр» зыфиIорэм къыды­хэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэм язэхэщэн. Анахьэу ар зы­фэ­гъэхьыгъэр адэбзым илIыкIыхэрэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэныр ары.

Пшъэрылъэу щыIэмкIэ 2024-рэ илъэсым ехъулIэу нэбгырэ мини 100-м те­лъытагъэу мы узым илIыкIыхэрэм япчъагъэ 196,6-м нагъэсын фае.

Непэрэ мафэм ехъулIэу шъолъырымкIэ мы къэгъэлъэгъоныр 187,6-рэ мэхъу (2019-рэ илъэсым щылэ-мэлылъфэгъу ма­зэхэм 202,9-рэ хъущтыгъэ). Зидунай зыхъожьы­хэрэм япчъагъэ проценти 7,5-кIэ нахь макIэ хъугъэ. БлэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэ­мэ, уз Iаем илIыкIы­гъэр нэбгырэ 16-кIэ нахь макI.

Адэбз къулыкъум игъэ­кIэжьын къыдыхэлъыта­гъэу Адыгэкъалэ дэт район сымэджэщым епхыгъэу мы узым ылъэны­къокIэ цIыфхэм IэпыIэгъу защафэхъухэрэ гупчэм Iоф щешIэ. Ащ ишIуагъэкIэ уплъэкIун медицинэ фэIо-фашIэхэр цIыфхэм зэри­фэшъуашэу афагъэцэ­кIэнхэ амал щыI. 2021-рэ илъэсым ехъулIэу мыщ фэдэ гупчэ Кощхьэблэ район сымэджэщым къыщызэIуахынэу агъэнафэ.

2020-рэ илъэсым нэс медицинэ оборудование 44-рэ Адыгеим къыфа­тIупщынэу агъэнафэ. Ащ щыщэу 21-р къыIэкIэхьэгъах. Адыгэ республикэ клиническэ онкологическэ диспансерым, Адыгэ рес­публикэ клиническэ ыкIи Мыекъопэ къэлэ кли­ническэ сымэджэщхэм сомэ миллион 334,8-рэ зытефэрэ оборудование атырагощэщт.

Шъолъыр проектэу «Адэбз узым пэшIуекIо­гъэныр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу респуб­ли­кэм ит медицинэ организациехэм (мыщ фэдэ уз зиIэхэм IэпыIэгъу афэ­хъу­хэрэм) ачIэт обору­дова­ниехэр агъэкIэжьынхэм анаIэ тырагъэтыщт, «адэбз уз» зыфиIорэ лъэ­­ныкъом специалистхэр фырагъэ­джэщтых. Адыгэ республи­кэ клиническэ онколо­гическэ диспан­серымрэ АР-м медицинэ профи­лактикэхэмкIэ и Гупчэрэ зэ­­гъусэхэу пэ­шIорыгъэшъ Iофтхьа­бзэхэр зыщыра­гъэ­кIокIыщт кабинет агъэпсы­нэу агъэ­нафэ. Мы узыр зы­фэдэм, ащ зыщыухъумэ­гъэным фэшI унаIэ зытебгъэтын фэе лъэныкъохэм цIыфхэр нахь ащы­гъэгъо­зэ­гъэнхэм фытегъэпсы­хьэгъэ зэха­хьэхэр ра­гъэ­кIо­­кIынхэу, къэбарлъыгъэ­Iэс амалхэм ялIыкIохэм тхыгъэхэр къы­хаутынхэу, ви­деороликхэр къагъэ­лъэгъонхэу агъэнафэ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.