Зэпхыныгъэу зэдыряIэр лъыгъэкIотэгъэнэу

Тыгъуасэ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къэралыгъо корпора­­­циеу, псэу­пIэ-коммунальнэ хъызмэтым зэ­хъо­кIыныгъэхэр фэшIы­гъэн­хэм­кIэ Фондым ипащэу Константин Ци­ци­ным зэIукIэгъу дыриIагъ. Республикэм ихэбзэ гъэцэкIэкIо органхэмрэ Фондымрэ зэпхыныгъэ зэдыряIэу Iоф зэрэзэ­да­шIэщтым ахэр тегущы­Iа­гъэх. АР-м и ЛIышъхьэ корпорацием ипащэ Адыге­­им къызэреблэгъагъэм, псэупIэ-коммунальнэ хъыз­мэтым фытегъэпсы­хьэгъэ федеральнэ программэхэр тишъолъыр щыпхырыщыгъэнхэмкIэ IэпыIэгъу зэ­рэхъурэм афэшI зэрэфэразэм къыкIигъэтхъыгъ.

— БэшIагъэу ыкIи шIуа­гъэ къытэу Фондым Iоф дэтэшIэ. ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым ылъэныкъокIэ Iофыгъоу щыIэ­хэм япхырыщынкIэ Iэпы­Iэгъу сыдигъокIи къыте-
ты. Зэпхыныгъэу зэдыти­Iэм ишIуагъэу фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ягъэкIэ­жьын­кIи, жъы хъугъэу зэхэоным нэсыгъэ унэхэм ачIэсхэм ягъэкощынкIи республикэм щы­зэшIо­хыгъэ хъурэр макIэп. Урамхэм, унэхэм, щагухэм ятеплъэ зэхъо­кIыныгъэшIухэр афэхъух. ЦIыфхэм ахэр алъэгъух ыкIи, анахь шъхьаIэр, ахэ­лэжьэнхэу амал яI, — къы­Iуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

ЦIыфхэм япсэукIэ на­хьышIу шIыгъэным фэIорышIэрэ Iофтхьабзэхэр тишъолъыр щыпхырыщыгъэнхэмкIэ республикэмрэ Фондымрэ ащ тетэу тапэкIи Iоф зэдашIэным зэрэщыгугъырэри КъумпIыл Мурат къыхи­гъэщыгъ.

Константин Цициным зэпхыныгъэу зэдыряIэм социальнэ мэхьанэ зэри­Iэм, зэхэоным нэсыгъэ унэхэм ачIэсхэм ягъэкощын, фэтэрыбэу зэхэт унэхэм, коммунальнэ ин­фраструктурэм ягъэкIэ­жьын афэгъэхьыгъэ программэхэр икъоу ыкIи игъом пхырыщыгъэнхэр Iофышхоу зэрэщытым къакIигъэтхъыгъ.

— Iоф зызэдатшIэрэр бэшIагъэ, ащкIэ опыт ма­кIэп тиIэр, арышъ, ар та­пэкIи лъыдгъэкIотэн фае. Жъы хъугъэ унэу, зэхэоным ищынагъо зы­шъхьащытхэм цIыфэу ачIэсхэр охътабэ темы­шIэзэ гъэкощыгъэнхэ фае. Ар социальнэ Iофышхоу щыт. Ау а программэм тыкъыщыуцущтэп. НэмыкIэу пшъэрылъэу тиIэр бэ, ахэри зэдэдгъэцэкIэщтых, — къыIуагъ Фондым ипащэ.

Нэужым КъумпIыл Муратрэ Константин Ци­ци­нымрэ зыхэлэжьэгъэхэ зэхэсыгъом Адыгэ Рес­публикэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым зэ­хъокIыныгъэхэр фэ­шIыгъэнхэмкIэ Фондымрэ тапэкIэ Iоф зэрэзэдашIэщтым нахь игъэкIотыгъэу щытегущыIагъэх. Ащ видеоконференцие шIыкIэм тетэу Фондым илIыкIохэр, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр хэлэжьагъэх.

Жъы хъугъэ унэу зэ­хэоным нэсыгъэхэм ачIэс­хэм ягъэкощын фэгъэхьыгъэ программэр пIалъэу ащ къыщыдэлъытагъэм нахьыжьэу зэрэзэфашIы­жьыщтым фэгъэхьыгъэ зэ­зэгъыныгъэм лъэны­къуи­тIур зэдыкIэтхагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу