Зэзэгъыныгъэм кIэтхагъэх

Жъы хъугъэу зэхэоным нэсыгъэ унэхэм ачIэс­хэм ягъэкощын ипрограммэ нахь псынкIэу гъэ­цэкIэгъэным фытегъэпсы­хьэгъэ зэзэгъыныгъэм АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ къэралы­гъо корпорациеу, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэ­тым зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэмкIэ Фондым ипащэу Константин Цицинымрэ кIэтхагъэх. ЫпэкIэ агъэнэфэгъэгъэ уахътэм (2025-рэ илъэсым Iоныгъом и 1-м) ычIыпIэ 2022-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 31-м нэс цIыфхэр агъэкощынхэ фае.

— Мы программэм игъэцэ­кIэн шъолъырым нахь ыгъэпсын­кIэнэу республикэм ипащэ тезэгъыгъ. Программэм иIоф­шIэн Адыгеим зыщиухыщт 2021-рэ илъэсым ыуж, ащ

къы­кIэ­лъыкIорэ едзыгъом пэIу­хьащт мылъкур къэттIупщынэу едгъэ­жьэщт. 2017-рэ илъэсым ыуж квадратнэ метрэ мини 4,5-рэ аварийнэу алъытагъ, ау а пчъа­гъэр зэрэнахьыбэр къыд­гурэIо. Ащ къыхэкIкIэ программэм игъэ­цэкIэн нахь дгъэлъэшын фае, — къыIуагъ Фондым ипащэ.

Республикэм щыпсэухэрэмкIэ мыщ фэдэ екIолIакIэм мэхьанэшхо зэриIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ.

— Зэзэгъыныгъэм диштэу программэм игъэцэкIэн пэIу­хьащт пIалъэр илъэситIум ­ехъукIэ нахь макIэ тшIыгъэ. Ау 2021-рэ илъэсым ыкIэм нэс мы IофшIэныр тыухын амал щыI. Ащ фэдэ пшъэрылъ афэсшIыгъ профильнэ министерствэм ыкIи муниципалитетхэм япащэхэм, — къыIуагъ Адыгеим и ЛIы­шъхьэ.