ЗэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу Iоф зэдашIэ

Адыгеим ит фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ягъэ­кIэ­жьын ыкIи жъы хъугъэу зэхэоным нэсы­гъэ унэхэм ачIэсхэм ягъэкощын зыщыте­гу­щыIэгъэхэ зэхэсыгъо тыгъуасэ зэха­щагъ. Iоф­тхьабзэр зэращагъ АР-м и ЛIышъ­хьэу КъумпIыл Муратрэ къэралыгъо корпо­ра­циеу, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым зэ­хъо­кIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэмкIэ Фондым ипа­щэу Константин Цицинымрэ.

Джащ фэдэу зэхэсыгъом хэлэжьагъэх республикэм ивице-премьерэу Сапый Вячеслав, АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-ком­мунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэу Валерий Картамышевыр, Фондым илIыкIохэр, нэмыкIхэри.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Iоф­тхьабзэр къызэIуихызэ, Константин Цициныр шъолъырым IэпыIэгъу къызэрэфэхъурэм фэшI зэрэфэразэр риIуагъ, тапэкIи республикэмрэ Фондым-
рэ шIуагъэ къытэу зэрэзэдэлэжьэщтхэм ицыхьэ зэрэтелъыр хигъэунэфыкIыгъ.

— Илъэс пчъагъэ хъугъэу республикэм щыпсэухэрэм яIофыгъохэм язэшIохынкIэ Фондым Iоф дэтэшIэ. Мыщ дэжьым нахь шъхьаIэр жъы хъугъэу зэхэоным нэсыгъэ унэхэм ачIэс­хэм ягъэкощын ары. Мы мэхьанэшхо зиIэ IофыгъомкIэ къэралыгъо корпорацием ипащэхэр сыдигъуи къыдготых, IэпыIэгъу къытфэхъух, — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Фондым игенеральнэ ди­ректор къызэриIуагъэмкIэ, программэм республикэм Iоф зыщи­шIэрэм щегъэжьагъэу нэ­бгырэ мин 1,5-рэ зыщыпсэурэ жъы хъугъэ псэупIэ квад­ратнэ метрэ мин 22-м ехъу агъэкощыгъэх.

— Мыр къэгъэлъэгъон дэгъу, тапэкIи джыри зэфэхьысыжь дэгъухэр щыIэнхэм тыщэгугъы. Непэрэ мафэм ехъулIэу къызэхэоным ищынагъо зышъхьарыт унэхэр (квадратнэ метрэ мини 4,5-рэ арылъ) Адыгеим итых. 2022 — 2024-рэ илъэсхэм ателъытэгъэ заявкэ шъолъырым къытынэу тежэ. Фондым ылъэныкъокIэ финанс пшъэрылъхэр зэкIэ гъэцэкIагъэхэ хъущт, — къыIуагъ Константин Цициным.

Фондым ипащэ къыхигъэ­щыгъ жъы хъугъэ унэхэм арыс­хэр зыдагъэкощынхэ фэе псэу­пIэхэр ашIыхэ зыхъукIэ непэрэ шап­хъэхэр, шIыкIакIэхэр къы­да­лъытэнхэу.

Джащ фэдэу псэупIэхэм яшIын фытегъэпсыхьэгъэ къэра­лыгъо программэхэм амалэу къатыхэрэм Константин Цициным ягугъу къышIыгъ. Ащ яшIуа­гъэкIэ коммунальнэ инфра­структурэр агъэкIэжьын, лифт оборудованиер зэблахъун, нэмыкI пшъэрылъхэр зэшIуахынхэ алъэкIы. Мылъкур федеральнэ гупчэм къетIупщы.

КъумпIыл Мурат профильнэ ведомствэм пшъэрылъ фишIыгъ мы программэхэм республикэр зэрахэлажьэрэр нахь агъэлъэшынэу.

Фондым ипащэ лъэныкъо шъхьаIэу къыгъэнэфагъэхэм ащыщ энергиер кIэзыугъоерэ программэхэм зэрахэлажьэ­хэрэр.

Республикэм ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, фэтэрыбэу зэхэт унэхэм мыщ фэдэ шIыкIэр загъэфедэкIэ коммунальнэ фэIо-фашIэхэм апэIуагъэхьэрэ ахъщэр процент 20 — 30-кIэ нахь макIэ хъущт. Муниципалитетхэм япащэхэм пшъэрылъ афишIыгъ мы лъэныкъомкIэ цIыфхэм зэ­дэгущыIэгъухэр адашIынхэу.

Фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ягъэ­кIэжьын ыкIи жъы хъугъэу зэхэоным нэсыгъэ унэхэм ачIэс­хэм ягъэкощын епхыгъэ про­граммэхэр шъолъырым щыгъэцэкIагъэхэ зэрэхъурэм къытегущыIагъ профильнэ минис­терствэм псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Ныбэ Руслъан.

Ащ къызэриIуагъэмкIэ, джырэ уахътэм ехъулIэу квадратнэ метрэ мини 7,9-рэ зэрылъ аварийнэ псэупIэхэр респуб­ли­кэм итых. Ахэм нэбгырэ 425-рэ ащэпсэу. Фондым имылъку зы­хэлъ программнэ Iофтхьабзэхэм сомэ миллион 313-м ехъу атефэ. 2019 — 2020-рэ илъэс­хэм агъэкощынэу щытыгъэ квадратнэ метрэ 564-м щыщэу нэбгырэ 40 зыщыпсэурэ квадратнэ метрэ 512-р агъэкощыгъ. ШышъхьэIум ехъулIэу илъэс планыр гъэцэкIагъэ ­хъущт.

2008-рэ илъэсым щегъэжьагъэу 2016-рэ илъэсым нэс Фондым иIэпыIэгъукIэ Адыгеим ит фэтэрыбэу зэхэт унэ 737-мэ гъэцэкIэжьынхэр ара­шIылIагъэх, ащ квадратнэ метрэ миллион 1,5-м ехъу арылъ, нэбгырэ 61830-мэ япсэукIэ амалхэр нахьышIу ашIыгъэх. Мыщ зэкIэмкIи сомэ милли­ардрэ миллион 329-рэ пэIуагъэ­хьагъ, ащ щыщэу сомэ миллиард 1,06-р Фондым имылъку.

2013-рэ илъэсым гъэцэкIэ­жьынхэм афэгъэзэгъэщт шъо­лъыр операторыр Адыгеим щы­зэхащагъ, ащ фытегъэпсы­хьэгъэ республикэ программи аштагъ. Ащ къыдыхэлъытагъэу фэтэрыбэу зэхэт унэ 430-рэ агъэцэкIэжьыгъ, ащ сомэ миллион 607,7-рэ пэIуагъэхьагъ. Нэбгырэ мин 44-м ехъумэ псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу ашIыгъэх. 2020-рэ илъэсым гухэлъэу щыIэмкIэ уни 119-рэ агъэцэкIэжьыщт.

Зэхэсыгъом ыуж КъумпIыл Муратрэ Константин Цицинымрэ журналистхэм къякIолIагъэх, ахэм упчIэу къатыгъэхэм джэуап­хэр къаратыжьыгъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу