Владимир Путиным «Единэ Россием» изаконхэу народнэ бюджетированием фэгъэхьыгъэхэм къадыригъэштагъ

Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр народнэ бюджетиро­ва­ниемкIэ проектхэр муниципалитетхэм ащыпхырыщыгъэнхэм атегъэ­псыхьэгъэ федеральнэ законитIумэ акIэтхэжьыгъ. Ахэр правовой къэбархэмкIэ официальнэ интернет-порталым къырагъэхьагъэх.

Законопроектым дэлэжьа­гъэхэм ащыщэу, ФедерациемкIэ Советым федеративнэ гъэ­псыкIэмкIэ, регион политикэмкIэ, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ ыкIи Темырым иIоф­хэмкIэ икомитет итхьаматэу Олег Мельниченкэм зэрилъы­тэрэмкIэ, Урысыем и Прези-­дент къызыдыригъэштэгъэ законхэр хабзэмрэ цIыфхэмрэ цыхьэу зэфашIырэр гъэпытэ­гъэным, зигъо Iофыгъохэу чIыпIэхэм ащызэшIуахыхэрэм цIыф­хэр нахь чанэу къыхэлэ­жьэнхэм афэIорышIэщтых. Комитетым итхьаматэ къызэри­IуагъэмкIэ, ятIонэрэ хэплъэгъум законопроектыр фагъэхьазыр зэхъум «Единэ Россием» хэтхэм шъолъырхэм яеплъыкIэхэр къыдалъытагъэх.

«Шъолъыр 68-мэ народнэ бюджетированиер ащагъэфедэ, законопроектымкIэ гухэлъэу яIэр Урысыем ишъолъыр пстэуми а правовой шапхъэр ащагъэфедэныр ары», — хигъэунэфыкIыгъ Олег Мельниченкэм.

Апэрэ законымкIэ «ЧIыпIэ зыгъэIорышIэжьыныр Урысые Федерацием зэрэщызэхэщагъэм ехьылIагъ» зыфиIорэ законым зэхъокIыныгъэхэр фа­шIыгъэх. Ахэм адиштэу чIыпIэ бюджетым имылъку апэрэ чэзыоу зыпэIуагъэхьащтыр цIыф­хэм ежь-ежьырэу къыхахын алъэкIыщт. Апшъэрэ мэхьанэ зиIэ чIыпIэ Iофыгъохэм язэшIохын тегъэпсыхьэгъэ проект­хэм якъыхэхын ахэр хэлэжьэнхэ алъэкIыщт. ЗатегущыIэхэ нэуж проектхэр чIыпIэ адми­нистрацием рахьылIэнхэ фае. Ежь цIыфхэр ары ахэр зэрагъэ­цакIэрэми гъунэ лъызы­фынхэ фаер.

Зыныбжь илъэс 16-м нэсыгъэ нэбгыри 10 зыхэхьэрэ купыр ащ фэдэ проектыр къахэлъхьэгъэным кIэщакIо фэхъун ылъэ­кIыщт. ЧIыпIэ администрацием рамыхьылIэзэ, цIыфхэм язэха­хьэ, язэIукIэ е яконференцие проектым щыхэплъэнхэ ыкIи щытегущыIэнхэ фае. Проект заулэ администрацием къызырахьылIэкIэ, зэнэкъокъу шIы-
кIэм тетэу апэу агъэцэкIэщтыр къыхахыщт.

ЯтIонэрэ законымкIэ бюджет кодексым зэхъокIыныгъэхэр фашIыгъэх. Ахэм ади-штэу инициативнэ проектхэм ягъэцэкIэнкIэ регион, чIыпIэ бюджетхэм хъарджхэр зэрашIырэ, бюджет гъэнэфагъэм ехьылIэгъэ къэбархэр зэраIэ­кIагъахьэрэ шапхъэхэм якъы­хэхынкIэ полномочиехэр Урысые Федерацием финансхэмкIэ и Ми­нистерствэ фагъэза­гъэх.

«Илъэс заулэ хъугъэ респуб­ликэм исхэр гъэпсын Iофхэм захэлажьэхэрэр, — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм бюджет-финанс, хэбзэIахь, экономикэ политикэмкIэ, предпри­нимательствэмкIэ ыкIи IэкIыб экономикэ зэпхыныгъэхэмкIэ икомитет итхьаматэ игуадзэу, «Единэ Россием» ифракциеу Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм щыIэм хэтэу Шэуджэн Сэфэр. — Республикэм и ЛIышъхьэу, партием и Апшъэ­рэ совет хэтэу, регион къутамэм и Секретарэу КъумпIыл Мурат муниципалитетхэм япащэхэм пшъэрылъ къафишIыгъ социальнэ мэхьанэ зиIэ про­ектхэр пхыращыхэ зыхъукIэ цIыфхэм яшIошIхэр къыдалъы­тэнхэу. Проектэу «Къэлэ щыIэкIэ тегъэпсыхьагъ» зыфиIорэр республикэм ыгъэцакIэ зэхъум народнэ бюджетированиемкIэ опыт гъэнэфагъэ иIэ зэрэхъугъэр ЛIышъхьэм тапэкIэ къы­хи­гъэщыгъагъ. Джащыгъум Адыге­им исхэм амал яIагъ рей­тинг голосованием хэлэжьэнхэу, псэуалъэу зэтырагъэпсыхьащтхэр ежь-ежьырэу къыхахынэу, дизайнымрэ псэуалъэхэм ягъэ­кIэжьынрэ атегущыIэхэ зэхъум япредложениехэр къахьынхэу. Народнэ бюджетированием ехьылIэгъэ законхэу Урысыем и Президент къызыдыригъэ­штагъэхэм цIыфхэм амал къаритыщт анахь мэхьанэ зиIэу ежьхэм алъытэрэ социальнэ проектхэм япхырыщын акIуачIэ нахь рахьылIэнэу», — къы­Iуагъ депутатым.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы народнэ бюджетированием ехьылIэгъэ законопроектыр ящэнэрэ хэплъэгъумкIэ Къэралыгъо Ду­мэм зэрэщаштагъэр, ФедерациемкIэ Советым ащ къызэ­рэщыдырагъэштагъэр. Доку­ментыр Къэралыгъо Думэм къащыхэзылъхьагъэхэр ФедерациемкIэ Советым ивице-спикерэу, «Единэ Россием» и Генеральнэ совет исекретарэу Андрей Турчак, «Единэ Россием» ифракциеу Къэралыгъо Думэм щыIэм ипащэу Сергей Неверовыр, ФедерациемкIэ Советым хэтэу Олег Мельниченкэр ары.