IэпыIэгъу зэратыгъэр нахьыбэ хъугъэ

Бизнес цIыкIум ыкIи гурытым ащылажьэу, чIыфэ ищыкIагъэу предпри­ни­мательхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ Адыгэ Республикэм и Фонд зыкъыфэзгъэзагъэхэм ятхылъхэм комиссиер ахаплъи, бэмэ адыри­гъэ­штагъ. ПстэумкIи кредитэу аратыгъэр сомэ миллион 27-рэ мэхъу.

Зэпахырэ узэу дунаир зэлъызыкIугъэм анахьэу иягъэ зэригъэкIыгъэ предпринимательхэм ащыщэу щымэ ящыкIэгъэ товархэр, оборудованиер ащэфынэу, бэджэнд уасэр, лэжьапкIэхэр атынхэу сомэ миллион зырыз чIыфэу аратыгъ. Шапхъэу ащ пылъхэм къызэращыдэлъытагъэм­кIэ, апэрэ илъэсэу ар затыжьыщтым зы процент ныIэп техъощтыр.

Пхъэм псэуалъэхэр зыщыхашIыкIырэ цехым игъэкIэжьын пэIуи­гъэ­хьанэу, оборудованиеу, нэмыкIэу ищыкIагъэхэр рищэфынхэу сомэ миллиони 5 фагъэкIуагъ зы предпринимателым. Ащ илъэсым проценти 4,5-рэ техъощт.

Бзылъфыгъэм ыгъэпсыгъэ биз­не­сым IэпыIэгъу етыгъэным фэгъэхьы­гъэ программэм къыдыхэлъытагъэуи нэбгыритIумэ миллион тфырытф кредит аратыгъ. Мыкощырэ мылъкум игъэIорышIэн епхыгъэ предприятием IофшIэпIэ чIыпIэу къытыхэрэм ахигъэхъоным пае фэгъэкIотэнхэр къыдэлъытагъэхэу сомэ миллиони 5 фагъэкIуагъ. Мы кредитым илъэсым проценти 5 техъощт.

Кредитэу сомэ миллиони 5 ыкIи промышленностым зегъэушъом­бгъугъэнымкIэ Адыгэ Республикэм и Фонд шыхьат фэхъугъэу, сомэ миллионрэ мин 500-рэ ратыгъ мэкъумэщ-фермерскэ хъызмэтшIапIэм. АщкIэ щэ бэу къэзытырэ былымы­шъхьэу иIэхэм ахигъэхъощт.

Къыхэдгъэщымэ тшIоигъор предпринимательхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ Адыгэ Республикэм и Фонд «Малое и среднее предприни­мательство и поддержка предпринимательской инициативы» зыфиIорэ лъэпкъ проектым къыщыдэлъытагъэ­хэм атетэу Iоф зэришIэрэр ары.