Iэмэ-псымакIэхэр къафащэфыгъэх

ИскусствэхэмкIэ Адыгэ республикэ колледжэу Тхьабысымэ Умарэ ыцIэ зыхьырэм кIэхэу музыкальнэ Iэмэ-псымэ, оборудование ыкIи егъэджэн литературэ къыIэкIэхьагъэх.

Колледжым изэтегъэпсыхьан лъэпкъ проектэу «Культура» зыфиIорэм къыдыхэ­лъытагъ. А фэIо-фашIэхэм апае 2020-рэ илъэсым сомэ мил­лиони 9 къыфатIупщыгъ.

ПстэумкIи Iэмэ-псымэ 14 къафащэфыгъ: пианинитIу, зы альт, контрабас, виолончель, лъэпкъ пщынищ, нэ­мыкIхэри.

Адыгэ Республикэм куль­ту­рэмкIэ и Министерствэ къы­зэритыгъэмкIэ, джащ фэдэу сурэт­шIын ыкIи Iэпэщысэ шIын­хэмкIэ отделениехэм апае джырэ лъэхъаным диштэрэ оборудованиехэр, егъэджэн материалхэр аIэкIагъэхьагъэх: къэгъэлъэгъонхэр зытырагъэуцохэрэр — 9, мольберт лъэ­къуищхэр — 40, джэхашъом тет остыгъэхэр — 10.

Iэшъынэ Сусан.