ШIыкIэшIоу щыIэр агъэфедэ

Тарихъыр, адыгабзэр, лъэпкъ гупшысэр. Ахэр зэзыпхырэ IофшIагъэхэр щыIэныгъэм щытэлъэгъух.

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» игъэцэкIэкIо куп изэхэсыгъо цIыфхэм якIэтхыкIыжьын хэгъэгум зэрэщызэхащэщтым щытегущыIагъэх. Адыгэ Хасэм итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан къызэриIуагъэу, хабзэм икъулыкъушIэхэмрэ общественнэ движениемрэ зэгъу­сэхэу пэшIорыгъэшъ Iофыгъохэр агъэцакIэх.

Зы лъэпкъ, зы гупшыс

Адыгэхэр гощыгъэхэу мэпсэух. Щэрджэсхэр, къэбэртаехэр, адыгэхэр, шапсыгъэхэр, нэмыкIхэу тилъэпкъэгъухэу тлъытэхэрэр кIэтхыкIыжьыным зэрэхэлэжьэщтхэм мэхьэнэ ин иI.

— Зы лъэпкъэу тызэрэщытыр къэзыушыхьатырэ зэфэхьысыжьхэр тшIыщтых. Хэбзэ шапхъэ ащ фэхъущтым ехьылIэгъэ къэбархэр цIыфхэм алъыдгъэIэсыщтых, — хигъэунэфыкIыгъ Р. ЛIымыщэ­къом.

Адыгэр адыгэу дунаим щэпсэу, адыгэ лъэпкъыр зыфэдэр, тарихъ гъогоу къыкIугъэр дунаим щядгъэшIэным тыпылъыщт.

Жъогъо 12-р къызыхэлыды­кIы­рэ уцышъо быракъыр адыгэу ду­наим тетмэ гукIи, псэкIи аштагъ, гуфит-шъхьафитэу агъэбыбатэ.

Хэкужъым къэзыгъэзэжьы­гъэм и Маф

ШышъхьэIум и 1-р Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэм и Маф. Адыгэ Хасэр мэфэкIым зэрэхэлэжьэщтым Болэкъо Аслъан, ЦIыкIушъо Аслъан, Тхьапшъэкъо Альберт, ГъукIэлI Сусанэ, нэмыкIхэри къытегущыIагъэх.

ЗэлъыIэсыкIэ амалхэр агъэфедэхэзэ, мэкъэгъэIухэр ашIыщтых. Лъэпкъым зызэриугъоижьырэм тегущыIэщтых. IэкIыб къэралхэм арыс адыгэхэм онлайн, нэмыкI шIыкIэхэм атетэу адэгущыIэщтых.

Адыгабзэм изэгъэшIэн, игъэфедэн, егъэджэн тхылъхэм, ви­део едзыгъохэм, фэшъхьафхэм яхьылIэгъэ Iофыгъохэу Адыгэ Хасэм изэхахьэ къыщаIэты­гъэхэри Хэкужъым къэзы­гъэ­зэжьы­гъэм имэфэкI фэгъэхьыгъэх. Бэгъушъэ Алый, Хъот Юныс, ЛIымыщэкъо Рэмэзан яеплъыкIэхэм къащыхагъэщыгъэ гупшысэхэр лъэпкъ шIэжьым къыпкъырэкIых. Къэралыгъо, шъолъыр зэфэшъхьафхэм тащэпсэуми, лъэпкъ гупшысэм тызэрэзэфищэрэр, зэIукIэгъу­хэр зэрэзэхатщэхэрэр къаIотагъэх.

Хэкужъым къэзыгъэзэжьыхэ­рэр щыIэныгъэм хэгъэгъозэгъэнхэм пылъ Унэм (ДАР) ипащэу Тэу Аслъан зэрилъытэрэмкIэ, адыгабзэр, шэн-хабзэр нахьышIоу ягъэшIэгъэнхэм фэшI зэIукIэгъу­хэр нахьыбэрэ зэхащэнхэ фае. Псэ зыпыт зэхахьэр щыIэныгъэм шIукIэ къыщыотэжьы.

Абхъазым игуфакIохэр

ШышъхьэIум и 15-р Абхъазым игуфакIохэм я Маф. Адыгэ Хасэм игъэцэкIэкIо куп хэтэу, АдыгеимкIэ Абхъазым игуфакIохэм я Союз ипащэу Къуижъ Къэплъан зэкъош республикэхэм язэпхыныгъэхэр щыIэныгъэм зэрэщыпытэхэрэр хъугъэ-шIагъэхэм къахигъэщыгъ.

Адыгеим щыщ кIалэхэу Абхъазым ишъхьафитныгъэ фэбанэхэзэ лIыхъужъэу фэхыгъэ­хэм афэгъэхьыгъэ саугъэтэу Мыекъуапэ щагъэуцугъэм ыпашъхьэ зэIукIэ щызэхащэщт.

Мыекъопэ районым щапIугъэ Вячеслав Мантыгэ 1993-рэ илъэсым Iоныгъо мазэм и 19-м Гумистэ дэжь зэрэщыфэхыгъэр бэмышIэу агъэунэфыгъ. ЛIы­-гъэу зэрихьагъэмкIэ непи къыт­хэтэу алъытэрэ гуфакIом иIа­хьылхэм аIукIагъэх, шъхьащэ афашIыгъ.
— Вячеслав Мантыгэ ыцIэ саугъэтым теттхэщт, — къыIуагъ Къуижъ Къэплъан.

Адыгабзэр, тарихъыр, сыхьат пчъагъэр

Зичэзыу зэIукIэгъухэм къащаIэтыщт Iофыгъохэм ЛIымыщэкъо Рэмэзан тащигъэгъозагъ.

— Адыгэмэ ятарихъ, адыгабзэм, литературэм язэгъэшIэн еджапIэхэм, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм зэращызэхащэрэм, егъэ­джэн сыхьат пчъагъэхэр нахьыбэ шIыгъэнхэм, къуаджэм ищыкIэгъэ кIэлэегъаджэхэм ягъэхьазырын Адыгэ Хасэм игъэцэкIэкIо куп изэхэсыгъохэр районхэм ащызэхэщэгъэнхэм, нэмыкIхэм татегущыIэщт, — къыIуагъ Р. ЛIымыщэкъом.

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр зэхахьэм хэлэжьагъ.