ЧIыфэр къыпщыны­жьынэу ригъэжьагъ

Тэхъутэмыкъое районым щыпсэурэ хъулъфыгъэм кIэлэпIупкIэр зэримытырэм къы­хэкIэу административнэ пшъэ­дэкIыжь рагъэхьыгъ. Джы ащ илэжьапкIэ къыхахызэ сабыим тефэрэ ахъщэр IэкIагъэхьащт.

Хьыкумым унашъоу ышIыгъэмкIэ хъулъфыгъэм алиментхэр икIэлэцIыкIу ритынхэ фэягъ. Ипшъэрылъхэр игъом зэримыгъэцакIэхэрэм къыхэкIыкIэ чIыфэр сомэ мин 500-м ехъугъ.

Хьыкум приставыр ащ дэжь пчъагъэрэ щы­Iагъ, чIыфэу зэIуигъэкIагъэр ыпщыныжьын зэрэфаер гуригъэIуагъ. Iофэу къызэIуахыгъэм диштэу хъулъфыгъэм ылъэныкъокIэ административнэ протокол зэхагъэуцуагъ ыкIи хьыкумым фагъэхьыгъ.

ЗэгъэшIужь хьыкумышIэм унашъо ышIыгъ чIыфэ зэIузгъэкIагъэм сыхьати 100-м телъытэгъэ шIокI зимыIэ IофшIэнхэр ыгъэцэкIэнхэу. Хъулъфыгъэр IофшIапIэ Iутэу нэужым къэнэфагъ, джы ащ илэжьапкIэ къыхахызэ мазэ къэс сабыим ахъщэ гъэнэфагъэ фатIупщыщт.