Тыгу илъыщт

Адыгэ лъэпкъым итхэкIо цIэрыIоу, литературнэ премиехэм ялауреатэу, дунаим тет тилъэпкъэгъухэм дэгъоу зэлъашIэу, адыгэ шэн-хабзэхэм язехьэкIошхоу щытыгъэ Цуекъо Юныс идунай зэрихъожьыгъэр гъэзетэу «Адыгэ макъэм» къызыхеутым гухэкIышхо тщыхъугъ. Адыгэ литературэм чIэнэгъэшхо ышIыгъ.


Юныс иунагъо, игупсэхэм, иIахьылхэм тафэтхьаусыхэ, якъин адэтэгощы. Къэнагъэхэм щыIэкIэшIу яIэнэу, бэгъашIэ хъунхэу тафэлъаIо.
ТхакIом иныбджэгъухэу, Гъобэкъуае щыщхэу: Къатбамбэт Сахьид, Къат Ахьмэд, СтIашъу Аскэр, СтIашъу Майор.