Сомэ мин 240-рэ къыпщыныгъ

Гъогум къытехъухьэгъэ хъугъэ-шIагъэм лажьэ зиIэу агъэунэфыгъэм зэрар зэрихыгъэм ахъщэ (моральнэ компенсацие) фызэкIигъэкIожьын фаеу Адыгэ Республикэм и Мыекъопэ къэлэ хьыкум унашъо ышIыгъ.

Iофым изэхэфын фэгъэзэгъэ хьыкум приставым тхьапэу IэкIэлъымкIэ лажьэ зиIэ хъулъфыгъэм сомэ мин 240-рэ къып­щыныжьынэу щытыгъ.

Iофыр къызызэIуахым ыуж хьыкум пристав-гъэцэкIакIор чIыфэ зытелъым IукIагъ, хьыкумым унашъоу ышIыгъэр зимыгъэцакIэкIэ кIэух дэй къыкIэ­лъыкIон зэрилъэкIыщтыр, пшъэ­дэкIыжьыр зэрагъэлъэшыщтыр гуригъэIуагъ.

КъулыкъушIэм къыриIуагъэр хъулъфыгъэм ыгъэцэкIагъ, чIыфэу телъыгъэр къыпщыныгъ. АщкIэ Iофыр зэфэшIыжьыгъэ хъугъэ.

Хьыкум приставхэм
я Федеральнэ къулыкъу АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипресс-къулыкъу.