Самарэ щыкIощт

Хэгъэгум кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъу Самарэ хэкум щызэхащэщт


— ШышъхьэIум м 12-м зэнэкъокъухэр рагъэжьэщтых, — къыти­Iуагъ Адыгэ Республикэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ ифедерацие ипащэу Анатолий Лелюк. — Адыгеим иныбжьыкIэхэм зэIукIэгъу­хэм зафагъэхьазыры.

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу Елизавета Ошурковам, Ольга Дейко, Александр Евтушенкэм, СтIашъу Мамыр, Адыгэ Рес­публикэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ иеджапIэ зыщагъасэ.

— Адыгеим нэбгыри 10 фэдиз икIыщт, — къытиIуагъ СтIашъу Мамыр. — Республикэм испортсменхэр хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнэщтых.