Пшъэрылъхэр къыгъэнэфагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат видеоконференцие шIыкIэм тетэу зэхищэгъэ планернэ зэхэсыгъом муниципалитетхэм япащэхэр хэлэжьагъэх.

Къоджэ чIыпIэхэм хэхъоныгъэ ашIыным, лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн, социальнэ мэхьанэ зиIэ псэолъэ инхэр муниципалитетхэм ащыгъэпсыгъэнхэм, нэмыкI Iофыгъохэм атегущы­Iагъэх.

— Лъэныкъо пстэумкIи Iоф­шIэныр гъэлъэшыгъэным, мэхьанэшхо зиIэ проектхэр гъэцэкIэгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ пшъэрылъхэм анахьэу ты­наIэ атедгъэтын фае. Ащ «Единэ Россием» ипроектхэри хэ­хьэх. Муниципалитет пэпчъ бюджетнэ планированием, федеральнэ программэхэм ыкIи инвестициехэм амалэу къаты­хэрэр, экономикэм хэхъоныгъэ ышIынымкIэ шIуагъэ къэ­зытыщт лъэныкъо пстэури къыз­фигъэфедэнхэм мэхьанэшхо иI, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Непэрэ мафэхэм ехъулIэу Iофэу ашIэрэм изэфэхьысыжьхэм, анахьэу анаIэ зытырагъэтыхэрэм къатегущыIагъэх муниципальнэ образованиехэм япащэхэр. Къызэрэхагъэщы­гъэм­кIэ, лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэнкIэ планэу щыIэм диштэу пшъэрылъхэр зэшIуахых, Iофыгъоу къэуцухэрэр псынкIэу дагъэзыжьых. Адыгеим IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Минис­терствэ ылъэныкъокIэ тын зэ­фэшъхьафхэр зытефэхэрэм яфэ­Iо-фашIэхэр зэрифэшъуашэу афагъэцакIэх. ГущыIэм пае, илъэси 3 — 7 зыныбжь кIэлэцIыкIухэм афатIупщын фэе тын­хэмкIэ мафэ къэс специалистхэр тхыгъэ 300 фэдизмэ ахэплъэх. Непэрэ мафэм ехъу­лIэу республикэм щыпсэурэ сабый 10157-мэ мыщ фэдэ тынхэр аIукIагъэх, ащ сомэ миллион 280-рэ пэIуагъэхьагъ.

Къоджэ чIыпIэхэм хэхъоныгъэ ашIыным фытегъэпсыхьэгъэ программэм къыдыхэлъытагъэу гъогухэм ягъэцэкIэжьын ыкIи яшIын зэрэлъыкIуатэрэм иIофыгъуи зэхэсыгъом щыте­гущыIагъэх. РеспубликэмкIэ мыщ фэдэ псэолъи 8 щыI: Мые­къопэ, Шэуджэн, Тэхъутэмы-къое районхэм ыкIи Адыгэкъалэ зырыз, Кощхьэблэ районым гъогуи 4.

Мы IофшIэныр игъом ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэу ухы­жьыгъэн зэрэфаер Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ, ащкIэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афи­шIыгъэх. Джащ фэдэу зянэ-зятэ зимыIэжьхэм ыкIи зышъхьа­щымытхэм псэупIэхэр ягъэгъотыгъэнхэм ипрограмми шIокI имыIэу гъэцэкIэгъэн зэрэфаер къаIуагъ. Мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъохэм ащыщыгъ сабыибэ зэрыс унагъохэм къаратыгъэ чIыгу Iахьхэм ищыкIэгъэ ин­фраструктурэмкIэ зэтегъэпсы­хьэгъэнхэр. ГущыIэм пае, джы­рэ уахътэм ар къуаджэу Пэнэ­жьыкъуае щагъэпсы.

Республикэм ипащэ псэупIэ­хэм яшIын мэхьанэшхо зэриIэр къыхигъэщызэ, муниципалитет пэпчъ мыщ фэдэ площадкэу щагъэнафэрэм ищыкIэгъэ инфраструктурэр ещэлIэгъэн зэрэ­фаер хигъэунэфыкIыгъ. Тэхъу­тэмыкъое районымрэ Мые­къуапэрэ арых непэ псэупIэхэр нахьыбэу зыщашIыхэрэр. Псэо­лъэшIынымкIэ адрэ районхэми зэфэдэ амалхэр аIэкIэлъынхэм мэхьанэшхо иIэу къыIуагъ.

Коронавирусым пэшIуекIо­гъэным, санитарнэ шапхъэхэр агъэцэкIэнхэм (анахьэу хьэдагъэхэм ыкIи нысащэхэм ялъэ­хъан) яIофыгъохэм, джащ фэдэу Къурмэн мэфэкIым ихэгъэу­нэфыкIын ехъулIэу шIушIэ Iофтхьабзэхэр зэхэщэгъэнхэм, нэмыкIхэм зэхэсыгъом хэлэ­жьагъэхэр атегущыIагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу

­