Коронавирусыр яIэмэ ауплъэкIущт

Адыгэ республикэ клиническэ ыкIи кIэлэцIыкIу сымэджэщхэм планым тетэу сымаджэхэр чIагъэгъолъхьанхэр рагъэжьэжьыгъ.

АпэрапшIэу ар зыфэгъэхьыгъэхэр узэу яIэхэм къыхэкIыкIэ зипсауныгъэ щынагъо шъхьа­рытэу, Iэзэн курс ыкIи операцие зищыкIагъэхэр арых.

Ащ дакIоу щынэгъончъагъэм ишапхъэхэр агъэцэкIэщтых: сымэджэщым агъэгъо­лъынхэм ыпэкIэ мэфи 7 иIэу коронавирусыр яIэмэ ауплъэ­кIущт, мафэу зычIэгъолъхьащтхэм сымаджэхэр къаплъыхьащтых, апкъышъол итемпературэ ашыщт, палатэм илъыщт нэ­бгырэ пчъагъэр агъэнэфэщт.

Поликлиникэ зэфэшъхьафхэм, диагностическэ гупчэхэм, цэхэм зыщяIазэхэрэм ыкIи бзылъфыгъэхэр зыщауплъэкIу­хэрэм санитарнэ-эпидемио-логие шапхъэхэр пхъашэу щагъэцэкIэщтых.

— ЦIыфхэм игъом ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ медицинэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным фэшI псауныгъэр къэухъумэ­гъэным исистемэ зытетыгъэм техьажьыгъэным мэхьанэшхо иI. Ащ фэIоры­шIэу къэралыгъо программэу «Комплексное развитие сельских территорий» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу Шэуджэн район сымэджэщым иавтопарк санитарнэ машинищ джыри къыхэхъуагъ, — инстаграмым къыщитхыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Iэшъынэ Сусан.