КоронавирусыкIэу COVID-19-м Адыгэ Республикэм зыщимыушъомбгъунымкIэ оперативнэ штабым иунашъу

Санитар-эпидемиологие лъэныкъомкIэ Адыгэ Республикэм иIофхэм язытет фэгъэхьыгъэ къэбарым зедэIу ыкIи зытегущыIэ нэуж, щэфакIохэм яфитыныгъэхэм якъэухъумэнкIэ Федеральнэ къулыкъум Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ игъо ылъэгъухэу оперативнэ штабым изэхэсыгъо къащыхилъхьагъэхэр IэубытыпIэ къызыфишIыхэзэ, оперативнэ штабым унашъо ышIыгъ:


1. Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Н.С. Широковам:

1) хьадэгъур Адыгэ Республикэм къазэращылъыIэсырэм, коронавирусыкIэм ыпкъ къикIыкIэ зидунай зыхъожьхэрэри ахэм зэрахэтэу, яхьылIэгъэ къэбархэр ренэу аIэкIигъэхьанэу;

2) къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ коронавирусыкIэм епхыгъэ Iофыгъохэр цIыфхэм къазэрафызэхафыхэрэм гъунэ лъифынэу.

2. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ уплъэкIунхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу И.А. Бузарэм, Адыгэ Республи­кэм и ЛIышъхьэрэ Адыгэ Республи­кэм иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу В.П. Свеженец, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ­рэ Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэ игуадзэу С.Хь. Хъоткъом Адыгэ Рес­публикэм икъэралыгъо хабзэ игъэцэкIэкIо къулыкъухэмрэ чIыпIэ зыгъэ­IорышIэжьынымкIэ къулыкъухэмрэ Iоф зэрашIэрэр зэхафынэу:

1) санитар-эпидемиологие шапхъэхэр, коронавирусыкIэм къафэIорышIэрэ организациехэм защимыушъомбгъунымкIэ шапхъэхэр къызэрэдалъытэхэрэм гъунэ лъыфыгъэнымкIэ;

2) гъэлъэшыгъэ шIыкIэм тетэу Iоф зашIэн фэе режимым зытехьэхэкIэ, зэрэзекIонхэ фэе шапхъэхэр зыукъо­хэрэм административнэ пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэнымкIэ.

3. Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ:

1) Iэзэгъу уцхэу, зыкъызэраухъумэжьырэ пкъыгъохэу къэнагъэр ыуплъэ­кIунэу;

2) Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иучреждениехэм Iэзэгъу уцхэмрэ зыкъызэраухъумэжьырэ пкъыгъохэмрэ зэраIэкIахьэхэрэм гъунэ лъифынэу.

4. КIэлэцIыкIухэр гъэсэныгъэ языгъэ­гъотырэ федеральнэ къэралыгъо бюджет учреждениеу «Дунэе кIэлэцIыкIу гупчэу «Артекрэ» гъэсэныгъэ языгъэгъотырэ федеральнэ къэралыгъо бюджет учреждениеу «Урысые кIэлэцIыкIу гупчэу «Орленкэмрэ» агъакIохэ зыхъукIэ, сани­тар-эпидемиологие шапхъэхэр къыдалъы­тэнхэм Адыгэ Республикэм гъэсэны­гъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ ынаIэ тыригъэтынэу.
5. Адыгэ Республикэм туризмэмрэ курортхэмрэкIэ и Комитет итхьаматэу И.Я. Къэлэшъаомрэ муниципальнэ образованиеу «Мыекъопэ районым» ипащэу О.Г. Топоровымрэ щэфакIохэм яфитыныгъэхэр къызэраухъумэрэм гъунэ лъызыфырэ Федеральнэ къулыкъум туризмэмкIэ ишапхъэхэр Адыгэ Респуб­ликэм щыгъэфедэгъэнхэмкIэ амалэу щыIэхэр зэрагъэшIэнэу.

6. Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэп­къэ­гъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу А.А. Шъхьэлахъом коронавирусыкIэм зимыушъомбгъуным, пэшIорыгъэшъ амалэу ащкIэ зэрахьащтхэм афэгъэхьыгъэу цIыфхэм Iофэу адашIэрэр ыгъэлъэшынэу.

7. Адыгэ Республикэм икъэралыгъо хабзэ игъэцэкIэкIо къулыкъухэмрэ муниципальнэ образованиехэм япащэхэмрэ яIофшIэн агъэлъэшынэу:

1) шапхъэхэр зэраукъуагъэхэр, гъэлъэшыгъэ шIыкIэм тетэу Iоф зашIэрэ лъэхъаным санитар шапхъэхэр зыукъуа­гъэхэм административнэ пшъэдэкIыжь зэрарагъэхьыгъэр къэбар жъугъэм иамал­хэм къащыгъэлъэгъогъэнхэмкIэ;

2) шапхъэхэр зыукъуагъэхэр къыхэгъэ­щыгъэнхэмкIэ ыкIи гъэлъэшыгъэ шIыкIэм тетэу Iоф зашIэрэ лъэхъаным санитар шапхъэхэр зыукъуагъэхэм административнэ пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэ­нымкIэ.

8. Муниципальнэ образованиехэм япащэхэм:

1) Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ, Адыгэ Рес­публикэмрэ Пшызэ шъолъыррэ арыс быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэ, Мые­къуапэрэ Адыгеимрэ яепархие ягъусэу дин хабзэхэр зэрахьэхэ зыхъукIэ коронавирусыкIэм зимыушъомбгъунымкIэ цIыфхэм зэрадэгущыIэхэрэр лъагъэ­кIотэнэу;

2) джэгухэм ялъэхъан санитар-эпидемиологие шапхъэхэр къыдэлъытэгъэн­хэмкIэ Адыгэ Республикэм ЗАГС-мкIэ и ГъэIорышIапIэрэ Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэрэ гъусэныгъэу адыряIэр лъагъэ­кIотэнэу;

3) санитар-эпидемиологие лъэны­къомкIэ муниципальнэ образованием иIофхэм язытет мафэ къэс ауплъэкIунэу.

Муниципальнэ образованиеу «Кощ­хьэблэ районым» ипащэу З.А. Хьамыр­зэм:

1) коронавирусыкIэр къызэуталIэхэрэм япчъагъэ зэрэхахъорэм, санитар-эпидемиологие шапхъэхэр къызэрэдалъы­тэхэрэм гъунэ зэралъифырэр ыгъэлъэшынэу;

2) коронавирусыкIэм зыкъызыщиштэгъэ чIыпIэхэм IофшIэнхэр ащигъэлъэшынэу.

Мы унашъор зэрагъэцакIэрэм ехьылIэгъэ къэбархэр оперативнэ штабым исекретаркIэ (Адыгэ Республикэм граждан оборонэмкIэ ыкIи ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Комитет итхьаматэкIэ) Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ Урысыем и МЧС Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэ иинформационнэ гупчэрэ аIэкIагъэхьанхэу.

Оперативнэ штабым итхьаматэу, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу М.Къ. КъумпIыл
Оперативнэ штабым исекретарэу, Адыгэ Республикэм граждан
оборонэмкIэ ыкIи ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Комитет итхьаматэу В.В. Лотак

къ. Мыекъуапэ
N 24, бэдзэогъум и 15,
2020-рэ илъэс