Чъэпыогъум и 1-м нэс

Федеральнэ фэгъэкIотэн яIэу, мазэ къэс ахъщэ тын къафакIоу Адыгеим исыр нэбгырэ мин 40-м ехъу. А ахъщэ тыным игъус социальнэ фэIо-фэшIэ зэфэшъхьафхэри.

Ахэм зэкIэми фэIо-фашIэхэр афагъэцэкIэщтхэмэ, хьауми ащ ычIыпIэкIэ ахъщэ тын къафэкIощтмэ зыфаехэр къыхахын фитых. Чъэпыогъу мазэм и 1-р къэмысызэ ар къагъэнэфэн фае. Ащ пае лъэIу тхылъыр УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд е МФЦ-м щатын алъэкIыщт. Джащ фэдэу фондым иинтернет нэкIубгъоу www.pfrf.ru зыфиIорэм е къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япортал щатын амали щыI.

Социальнэ фэIо-фашIэхэм ауасэ илъэс къэс индексацие ашIы. 2020-рэ илъэсым имэзае и 1-м къыщыублагъэу ар сомэ 1155,6-рэ мэхъу. Ащ щыщэу сомэ 889,6-р Iэзэгъу уцхэм, медицинэ Iэмэ-псымэу е гъомылапхъэу сэкъатныгъэ зиIэ кIэлэцIыкIухэм ящыкIагъэхэм, соми 137,6-р гъэпсэфыпIэ-IэзапIэ путевкэм, соми 127,7-р мэшIоку е нэмыкI транспортэу ащ зэрэкIощтым ыпкIэ ателъытагъ.

ЦIыфым фэIо-фашIэхэр къыхихыгъэу, зэблихъужьын гухэлъ имыIэмэ, лъэIу тхылъыр ыт­ы­жьын ищыкIагъэп, ау ахэм ачIыпIэкIэ ахъщэр къыфакIо шIоигъомэ, тхылъыр ытын фае. ФэIо-фашIэхэм ащыщ къыIэ­кIэ­хьанэу, нэмыкIхэм апае ахъщэ къыратынэу ыгъэпсыни фит.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу.