ТигъэгушIонэу фэтэIо

Мыекъуапэ ифутбол клубэу «Зэкъошныгъэм» 2020 — 2021-рэ илъэс ешIэгъум зыфегъэхьазыры.


Республикэм истадионэу «Юностым» егъэджэн-зыгъэсэн Iофыгъохэр щэкIох. Апэрэ ма­фэхэм къащегъэжьагъэу медицинэм икъулыкъушIэхэр ешIа­кIохэм япсауныгъэ изытет лъэплъэх.

Командэм хэтхэм кIуачIэр апсыхьаным фэшI спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэр къызыфагъэфедэх. Тренерхэм яунашъохэр агъэцакIэхэзэ, ешIакIохэм хэ­у­шъ­хьафыкIыгъэу Iоф зыдашIэжьы.

— Илъэс ешIэгъур шышъхьэIум и 5-м едгъэжьэнэу щыт, — къы­тиIуагъ Мыекъопэ «Зэкъошны­гъэм» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Ешыгоо Сэфэрбый. — Бэдзэогъум и 25-м Москва щыкIощт зэIукIэгъум хэгъэгум футболымкIэ ипащэхэм зэфэхьысыжьхэр щашIыщтых.

Командэ пчъагъэу ятIонэрэ лигэм икупэу «Къыблэм» хэтыщтыр, ешIэгъухэр зыщыIэщтхэ мафэхэр, фэшъхьаф Iофыгъохэр Урысыем футболымкIэ и Федерацие къыщаIэтыщтых.

— «Зэкъошныгъэр» апэрэ чIыпIэхэм якъыдэхын фэбэнэщтэп, арэу щытми, ешIэкIэ дахэ къызэригъэлъэгъощтым пылъыщт, — зэдэгущыIэгъур лъегъэкIуатэ тренер шъхьаIэу Ешыгоо Сэфэрбый. — Адыгеим щапIугъэ кIа­лэхэр нахьыбэ хъухэу «Зэ­къош­ны­гъэм» щедгъашIэхэ тшIоигъу. Командэм ныбжьыкIабэ тштагъэ. Джырэ уахътэ такIырэплъы, Iоф адэтэшIэ.

Спорт псэолъэ дэгъухэр Адыгеим иIэх. Стадионхэм, футбол ешIапIэхэм япчъагъи, ягъэпсыкIи хэхъоныгъэхэр афэхъугъэх. Къо­джэ спортыр къэIэтыгъэнымкIэ, ныбжьыкIэхэм ясэнаущыгъэ къы­зэIуахынымкIэ, амалышIухэр яIэх.

Хэта хэкIыжьыгъэр?

Футболыр зыгу рихьыхэу тикомандэ фэгумэкIыхэрэр нахьыбэрэ къызыкIэупчIэхэрэр командэм хэкIыжьыгъэхэмрэ кIэу аштагъэхэмрэ арых.

Илъэсыбэрэ «Зэкъошныгъэм» щешIэгъэ Ризван Ахмедхановыр ащ зэрэхэкIыжьыгъэр лъэшэу тыгу къеуагъ. Гупчэм ар щешIэщтыгъ, ухъумакIоуи тикомандэ хэтыгъ. Къэлапчъэм Iэгуаор дахэу зэрэдидзэрэр, пенальтир зэригъэцакIэрэр тшIогъэшIэгъоныгъэх.

Тофик Кадимовыр, Мурад Омаровыр, Никита Катаевыр – ахэри «Зэкъошныгъэм» щешIэ­жьыщтхэп. Пшъэрылъ инхэр зы­фэзыгъэуцужьырэ командэ— хэм кIалэхэр ащешIэхэ ашIоигъу.

Республикэм щыщ ныбжьыкIэхэм анэмыкIэу Москва хэкум икомандэхэм ащыщ щешIэщтыгъэ Станислав Каракоз «Зэкъошныгъэм» къырагъэблэгъагъ. Шъачэ ар щыщ.

Адыгеим ифутбол клуб шъхьа­Iэу «Зэкъошныгъэм» илъэсыкIэ ешIэгъум дэгъоу зыфигъэхьазырынэу, ешIакIэу къыгъэлъагъо­рэмкIэ бэрэ тигъэгушIонэу фэтэIо.