Пандемием илъэхъан цIыфхэм IэпыIэгъу афэхъух

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат АР-м и Очыл палатэ итхьаматэу Мамый Алый тыгъуа­сэ зэIу­кIэгъу дыриIагъ. Къулыкъум иIофшIэн зэрэзэ­хищэ­рэм, пан­­демием илъэхъан цIыфхэм ыпкIэ зыхэ­мылъ юри­диче­скэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным анаIэ тырагъэ­тыным, нэмыкI лъэныкъохэм ахэр атегущыIагъэх.

ЩыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэуцуагъэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ палатэм ипшъэрылъхэр зэригъэцакIэхэрэм, ащ дакIоу ыпкIэ зыхэмылъ юридическэ IэпыIэгъур зэрагъэгъотыхэрэм япчъагъэ нахьыбэ шIыгъэнымкIэ къулыкъум IофшIэныр зэ­рэзэхищэрэм АР-м и ЛIы­шъхьэ осэшIу фишIыгъ.

— Адыгеим и Очыл палатэ республикэм иобщественнэ щыIакIэ ыкIи социальнэ-экономическэ Iофыгъохэм япхыгъэхэм чанэу ахэлажьэ. Непэ пандемием илъэхъан екIо­лIакIэхэр къэдгъотынхэр щыIэныгъэм къегъэнафэ, анахьэу тынаIэ зытедгъэтын фаер тицIыфхэм ти­шIуагъэ ядгъэкIыныр ары. ЫпкIэ зыхэмылъ юри-ди­ческэ IэпыIэгъур непэ бэ­хэмкIэ IэпыIэгъушIу, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Мамый Алый къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, цIыфхэм ыпкIэ хэмылъэу юридическэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр палатэм ипшъэ­рылъхэм ащыщ, ар къыдыхэлъытагъ Адыгеим иза­конэу «О реализации прав граждан на полу­чение бесплатной юри­дической помощи» зыфиIорэм. Мы лъэныкъомкIэ очылхэм IофшIэнышхо агъэцакIэ, джащ фэдэу IэпыIэгъу зищыкIагъэхэр телефон номерэу 8(8772) 521-521-м теонхэ алъэ­кIыщт.

ЫпкIэ зыхэмылъ юри­дическэ IэпыIэгъу цIыфхэм ягъэгъотыгъэнымкIэ АР-м и Очыл палатэрэ Урысыем июристхэм яшъо­лъыр къутамэу республи­кэм щыIэмрэ зэпхыныгъэ зэдыряIэу зэдэлажьэх. Граждан обществэм хэ­хъоныгъэ ышIынымкIэ ыкIи цIыфым ифитыныгъэхэмкIэ Советэу Адыгеим и ЛIышъхьэ дэжь щызэхащагъэм, АР-м и Нотариальнэ палатэ, Урысыем июристхэм яшъолъыр къутамэу республикэм щыIэм ялIыкIохэр ягъусэхэу коронавирусым зимыушъомбгъуным фытегъэпсыхьэгъэ шапхъэхэм ягъэцэкIэнкIэ цIыфхэмрэ юридическэ лицэхэмрэ ыпкIэ хэмы­лъэу упчIэжьэгъу афэхъух. Iэпы­Iэгъу фаехэр телефон но­мерэу 8-800-201-24-22-м теонхэ алъэкIыщт.

— Непэ тызыхэт уахътэм диштэу IэпыIэгъу зищыкIэгъэ пстэуми Iудзыгъэ шIыкIэм тетэу упчIэ­жьэгъу тафэхъу, лъэныкъо пстэумкIи тишIуагъэ ядгъэ­кIыным тыпылъ, — къы­Iуагъ Мамый Алый.

Адыгеим и Очыл палатэ профессиональнэ юрист 355-рэ хэхьэ. Ахэр шъо­лъырым иобщественнэ щы­IакIэ чанэу къыхэла­жьэх, хэбзэ къулыкъухэм япхыгъэ мэхьанэшхо зиIэ Совет зэфэшъхьафхэм ахэтых.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу