Къыблэ шъолъырымкIэ апэрэх

Урысыем ипенсионерхэм компьютерым хэшIыкIэу фыряIэмкIэ джырэблагъэ зэнэкъокъугъэх.

Я Х-рэ Урысые чемпионатэу зэхащэгъагъэм ифинал пэIу­дзыгъэ шIыкIэм тетэу кIуагъэ. Субъект 69-мэ ыкIи IэкIыб къэ­рал 15-мэ ялIыкIохэр ащ хэлэжьагъэх. Муниципальнэ образование 1162-мэ япенсионер 7400-рэ финалым ихьаным фэбэнагъ, нэсыгъэр нэбгырэ 254-р ары.

Компьютерыр зэзгъэшIэгъа­кIэхэмрэ хэшIыкI фызиIэу теубытагъэ зыхэлъхэмрэ куп зэфэшъхьафэу зэнэкъокъугъэх. Адыгеим щыщэу финалым нэсыгъэх Мыекъуапэ ипенсионерэу Сергей Белокрысрэ Мыекъопэ районымкIэ Наталья Кравченкэмрэ. Мыхэр теубытагъэ зыхэлъхэм ащыщыгъэх. ЕзгъэжьэгъэкIэ пенсионерэу финалым нэсыгъэх Тэхъутэмыкъое районым щыщ Шъэо Казбекрэ Мыекъуапэ ипенсионерхэм ащыщэу Мелихан Житнюкрэ.

Пенсионерхэм ПенсиехэмкIэ фондым электроннэ шIыкIэм тетэу къытырэ фэIо-фашIэхэм, узэрэлъыхъощт системэм Iоф зэрадэпшIэщтыр, интернет щынэгъончъэным хэшIыкIэу афыряIэр, Хэгъэгу зэошхор заухыгъэр илъэс 75-рэ зэрэ­хъурэм фэгъэхьыгъэ презентациеу унэм щагъэхьазырыгъэхэр къагъэлъэгъуагъэх.

Адыгеим икомандэ Урысыем я 24-рэ чIыпIэр щиубытыгъ, ау Къыблэ Федеральнэ шъолъырымкIэ апэрэ хъугъэ. ПенсиехэмкIэ фондым иэлектроннэ амалхэм ягъэфедэнкIэ Сергей Белокрыс я 10-рэ хъугъэ, Ната­лья Кравченкэмрэ Шъэо Казбекрэ унэм къыщашIын фэегъэ IофшIэнымкIэ я 5-рэ ыкIи я 6-рэ чIыпIэхэр аубытыгъэх, информацием икъэухъумэнкIэ я 4-рэ хъугъэ Мелихан Житнюк.

Адыгеим ипенсионерхэр пэ­Iудзыгъэ шIыкIэм тетэу апэрэ зэрэхэлэжьагъэхэр, ау зэ нэмыIэми хэукъоныгъэ ашIыгъэп, тазыр къызтырагъэфагъэп, ифэ­шъуашэм тетэу зыкъагъэ­лъэ­гъуагъ.