Бжыхьасэхэм яIожьын аухы

Адыгеим ичIыгулэжьхэм бжыхьэсэ лэжьыгъэ гектар 106825-у апхъы­гъагъэм щыщэу 96665-р аIожьыгъах.

АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ бэдзэогъум и 20-м тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, дагъэ къэзытырэ культурэхэм ащыщэу рапсыр хэзылъхьэгъагъэхэм ащ иIухыжьын аухыгъ пIоми хэукъо­ныгъэ хъущтэп. Гектар 10178-м щыщэу тыгъуасэ пчэдыжьым къафэнэгъагъэр 1800-рэ ныIэп. ГурытымкIэ лъытагъэу, зы гектарым центнер 25,3-рэ къеты, тонн 21177-рэ къаугъоижьыгъ.

Джэджэ районым ичIыгулэжьхэм анахьыбэу рапс алэжьыгъ ыкIи къырахырэмкIэ апэ итых. ПстэумкIи гектар 3817-рэ яIагъ, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 32,9-рэ къеты.

НахьыпэкIэ къызэрэхэтыу­тыгъагъэу, коцыр гектар 92154-рэ хъущтыгъ. Ащ щыщэу 82408-р Iуахыжьыгъах. Гуры­тымкIэ лъытагъэу, зы гектарым центнер 52-рэ къырахы, пстэумкIи тонн 428467-рэ къаугъои­жьыгъ.

Адыгэкъалэ ичIыгулэжьхэм коцэу макIэ апхъыгъагъэр, гектари 170-рэ ныIэп зэрэхъущтыгъэр. Ащ фэшI апэ ащ иIожьыни аухыгъ. Зы гектарым центнер 43,1-рэ къытыгъ.

Нахьыбэу хэзылъхьэгъагъэхэми къафэнагъэр мэкIэдэд. Къы­рахыжьырэмкIэ, Шэуджэн районым ичIыгулэжьхэр джыри апэ итых. Коц гектар 14150-м щыщэу 12850-р аIожьыгъах. Зым, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 56,7-рэ къырахы, тонн 72860-рэ аугъоижьыгъ.

Джэджэ районыр кIэкIэу ыуж ит. Ащ ичIыгулэжьхэм пстэумкIи коц гектар 23721-рэ халъхьэ­гъагъ, 18939-р аIожьыгъах. Зы гектарым, гурытымкIэ лъыта­гъэу, центнер 56,5-рэ къеты, коцэу аугъоижьыгъэр тонн 106924-рэ мэхъу.

МакIэу къафэнагъ ыкIи ана­хьыбэу къизыхыхэрэм ащыщых Кощхьэблэ ыкIи Красногвар­дейскэ районхэм ячIыгулэжьхэр. Кощхьэблэ районым гектар 14710-рэ щыхалъхьэгъагъ, тыгъуасэ пчэдыжьым къафэ­нэ­гъагъэр 720-рэ ныIэп. ГурытымкIэ лъытагъэу, зы гектарым цент­нер 52,1-рэ къырахы. Красногвардейскэ районым ичIыгу­лэжьхэм коц гектар 14070-рэ яIагъ. Ащ щыщэу 13480-р аIожьы­гъах. Зы гектарым, гурытым­кIэ лъытагъэу, центнер 51-рэ къеты.

МакIэу щапхъыгъагъэми, къы­щырахыжьырэмкIэ пэрытхэм ащыщ Мыекъопэ районыр. Коц гектар 5588-рэ ныIэп ащ щыхалъхьэгъагъэр, ау лэжьыгъэ бэгъуагъэ къареты. Зы гектарым, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 53,6-рэ къырахы.

ХЪУТ Нэфсэт.