Аугъоинхэу фежьагъэх

УФ-м и Конституцие медицинэм ылъэныкъокIэ игъэтэрэзыжьынхэм ягъэцэкIэн фытегъэпсыхьэгъэ предложениехэм яугъоин рагъэжьагъ псауныгъэр къэухъумэгъэным иэкспертхэм, Урысые Народнэ фрон­тым ыкIи Лъэпкъ медицинэ палатэм ялIыкIохэм.

Ахэр тызыхэт илъэсым бэ­дзэогъу мазэм и 30-м нэс Гупчэ штабым къагъэхьынхэу къя­джагъэх.

Гъэтэрэзыжьынхэр зыфэгъэ­хьыгъэхэр медицинэ Iэпы­Iэгъу псынкIэр зэрифэшъуашэу цIыф­хэм аIэкIэгъэхьэгъэныр, ахэм япсау­ныгъэрэ ящы­Iэ­ны­гъэрэ къэухъумэгъэнхэр ыкIи ар гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм алъы­плъэ­гъэныр, Урысыем псау­ныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ исистемэ зыкI правовой шап­хъэхэр щыгъэнэфэгъэнхэр, нэ­мыкIхэри.

ЗэхъокIыныгъэу агъэнэфа­гъэ­хэр агъэцэкIэнхэу рагъэжьэщт. Ащ къыхэкIэу Лъэпкъ медицинэ палатэм хэхьэрэ врач­хэм яIоф­шIэгъухэм ахэр адызэ­ха­фынхэу ОНФ-м иэкспертхэр къяджэх.

Гъэтэрэзыжьынхэм псауныгъэм икъэухъумэн исистемэ хэ­хъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ амалыкIэхэр къыIэкIегъахьэх. Ахэр зэрифэшъуашэу щыIэныгъэм щыпхыращынхэм фэшI шапхъэу щыIэхэм зэхъокIыныгъэхэр афашIынхэ фае. Мыщ игъэкIотыгъэу дэлэжьэнхэр Iофыгъо шъхьаIэу зэрэщытыр ОНФ-м илIыкIохэм къыхагъэщы.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.