Адыгэм идунай. Зэхэт Арап ПщыпIэхэр

Адыгэхэр зэрымыс къэралыгъо щыIэжьэпщтын. ЧIыгужъым егъэзыгъэкIэ зылъапсэ щизычыгъэ силъэпкъэгъухэр дунаим щыхэтэкъуагъэх. Илъэс 15 хъугъэшъ IэкIыб хэгъэгухэм ащыпсэурэ адыгэхэм якъэбар гъуазэ сызыфэхъурэр, лъэпкъ зэфэс инхэм сызахэлажьэрэр, къэралыгъуакIэ къызэIусэхы зэпыт.

ЕтIани ахэм зырыз-тIурытIоу унагъохэр арысхэп. IофшIапIэ, еджапIэ, аужыпкъэрэм, шъхьэ­егъэзыпIэ лъыхъухэу нэбгырэ зытIущэу мэкощыхэшъ, ахэм нэмыкIхэр акIэлъэкIожьых. Куп инкIаехэу, зы лъэпкъ Хасэ зэхаугъоягъэми икъунхэу нэужым зыдэкIогъэхэ къэралыгъуакIэм щэтIэмых. Ащ фэдэу зигугъу къэсшIымэ сшIоигъор Зэхэт Арап ПщыпIэхэр ары. Сыдэущтэу адыгэхэр мы къэралыгъом кощыгъэха? Нэбгырэ тхьапша исыр? Бзэр, хабзэр къаухъумэн алъэкIа? СигущыIэгъоу Чэтэо Марыуан илъэс 14 хъугъэу Эмиратым щэпсэу. ИсэнэхьаткIэ инженер-архитекторэу мэлажьэ, ау бзэ зэгъэшIэным, бзэ зэхэтыкIэм шIогъэшIэгъонэу апылъ, адыгабзэкIэ десэхэр къетых. Интернетым иамалхэр згъэфедэзэ ащ сыдэгущыIагъ. Мы пандемие лъэхъаным IэкIыбым тыкIошъурэп, ау тилъэпкъэгъу­хэм адэтшIырэ зэпхыныгъэхэр дгъэгъуащэрэп, интернетыр ащкIэ тиIэпыIэгъу.

— Марыуан, лъэшэу сигуап уахътэ бгъотыгъэу мы зэнкIэ зэдэгущыIэ­гъум укъызэрэхэлажьэрэмкIэ. Адыгэ хэкум къыбгъодэкIэу Зэхэт Арап ПщыпIэхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм зэкIэми шIуфэс сэлам фабэ ясэхы. Апэ мы узэу къекIокIырэм ыпкъ къикIэу шъуикъэбар сыкъыкIэупчIэнэу сыфай.

— Опсэу, Светлан. Сэри сигуапэу тихэку щыпсэухэрэм сэлам фабэ ясэхы. Тыгухэр тэ а лъэныкъом щыIэ зэпыт. Мы Эмиратыр зэфэшъхьафэу пщыпIиблэу гощыгъэ. Ахэм зэкIэми зы хабзэ горэ рагъэкIокIы. Ащ фэшъуашэу тэпсэу мы коронавирусым илъэхъан. Уеплъымэ, тэ тадэжькIэ тIэкIу нахь рэхьат. Арэу щытми, укъекIокIын узыфитыр мафэрэ ары, чэщрэ тишIыхьагъэу тис, пчыхьэ зыхъу­кIэ зэкIэ агъэпытэ. Тэри, шъып­къэу пIощтмэ, зыгорэм тыкIонэу тыгуIэрэп, тызфэсакъыжьы.

— Тилъэпкъэгъу нэбгырэ тхьапша Эмиратым щыпсэурэр? Сыдэущтэу ахэр мы хэгъэгум ифа­гъэха?

— Мыщ адыгэу исхэр хэ­гъэгу зэфэшъхьафхэм къарыкIыхи, лэжьакIо къэкIуагъэхэу ары зэрэщытыр. Сирием нахьыбэр къикIыгъ. Джоланым щыкIогъэ зэо-зэпэуцужьым ыуж тыкъэ­кIуагъ. Джырэ заом къыхэкIыгъэхэри щыIэх. Джащ фэдэу Иорданием, Тыркуем, Хэкужъми къарыкIыгъэхэр ахэтых. Пстэури IофшIэн лъыхъухэу къэкIуагъэх. ЗэкIэмкIи адыгэ нэбгырэ минитIу фэдиз Зэхэт Арап ПщыпIэм щэпсэу. ЧIыпIэ зэфэшъхьафхэм тадэсэу мыщ тыщэпсэу. Сэ сыздэщыIэм Фуджейра ыцIэр. Сэ сиунагъо нэмыкIэу мыщ зы адыгэ унагъоу Хъуажъхэр щэпсэух. ПщыпIэхэр зэпэчыжьэх, ау тызэхахьэ, тызэкIэлъэкIо. Куп зэхахьэхэри тэшIых, тызэнэсы, нэбгырэ зы­рызэу зыгорэущтэу тызэIукIэщтыми, амал зэрэдгъотэу, тызэлъэIэсы, унагъохэмкIи тызэлъыкIохэу мэхъу.

Загъорэ е Дубаи, Абу-Даби (ахэр анахь кIуапIэх, анахьыбэ зыдэсхэ пщыпIэх) унагъохэмкIэ тащызэфэзы. Унэгъо 40 — 50 фэдизэу къекIуалIэхэу мэхъу. Хъулъфыгъи, бзылъфыгъи, ныбжьыкIи тызэхэтэу мафэхэр зэдэтэгъакIо. Ау джы мы коронавирусым зы цIыф ыгъэхъыерэпышъ, унэмэ тарыс. Узэ­хэхьан уфитэпышъ, унэм тисэу тшIэщтыр зэкIэ тэшIэ, тэпсэу.

— Сыд фэдэ IофшIэна жъугъэцакIэхэрэр? Сыд фэдэ сэнэхьата шъуIэ­кIэлъхэр?

— Анахьыбэу исхэр инженерых, мыщ илъэс 40-м ехъугъэу щыпсэухэрэр щыIэх. Сэ илъэс 14 хъугъэ сыкъызыкIуагъэр. Сэри сыинженер. Компание горэм сыритхьаматэу сэлажьэ.

— Дэгъоу адыгабзэ ошIэ.

— Сирием тыщыпсэу зэхъум, куп инэу тызэхэсыгъ. Джоланым хахьэщтыгъэ Къунейтрэ рай­оным чылэ 13 тыхъухэу, нэ­мыкI лъэпкъи къытхэмысэу, тиныдэлъфыбзэ дэгъоу дгъэфедэу тызэхэсыгъ. Тыбзи тихабзи щыкIагъэ имыIэу тызэхэтыгъэх. Мэфих заом ыуж ащ тыкъикIи, Шам тыкъэкIуагъ. Ащыгъум сэ илъэс 13 горэ сыныбжьыгъ. Дамаск тыкъызэ­кIом, къэлэ Iужъум дэсхэм тэ мэкIэ дэдэу такъыхэхьагъэти, зэфэшъхьафэу чIыпIабэмэ татегощагъэу, унагъохэри тIэкIу зэпэчыжьэ хъугъэх, тыкъызхэхьагъэхэми яхаб­зи ягъэ­псыкIи шъхьафыгъэ, ахэм уадимыштэуи упсэушъущтэп. Ябзи нахь къыттекIо хъугъэ. Тыбзэ зэкIакIоу ежьагъ, тихабзэхэри тIэкIу тIэкIэкIы­гъэх.

— О убзэ зэкIэкIуагъэ иIэп.

— Тэ тицIыкIугъом щегъэжьагъэу адыгабзэ нэмыкIкIэ тыщыгущыIагъэп унэм. Мары мы тыздэс ПщыпIэу Фуджейрэ тизэкъуабзэу тыдэс, къызэрэсIуагъэу, тэщ нэмыкIэу Саудием щылажьэщтыгъэ врач унагъоу Хъуажъхэм анэмыкI зы адыгэ гъунэгъу тиIэп.

— Ащыгъум о уянэ— уятэмэ адыгабзэр зэ­рэуагъэшIагъэм фэдэу уикIалэмэ ябгъэшIэшъугъэпщтын?

— Сэ зы пшъашъэрэ зы кIалэрэ сиIэх. Пшъашъэм дэ­гъоу ешIэ, ау кIалэм футболыр ешIэ бзэм нахьи. Пшъашъэм ыцIэр Раза, кIалэм ыцIэр Андзор.

— АдыгэхэмкIэ сыдэущтэу шъузэдэлажьэра, Адыгэ Хасэ шъуиIа?

— Мы хэгъэгум игъэпсыкIэкIэ, Хасэ хэхыгъэ IэкIыб къэралхэм къарыкIыгъэхэмкIэ зэхэпщэн уфитэп. Адэрэп. Тэ хэхыгъэу зы унэ горэм тыщызэфэсынэуи ащ фэдэу зы чIыпIэ тиIэп. Шъхьаем, зэрэтлъэкIырэмкIэ мы бзэ Iофым пае тызэкъоуцо. Мыщ зы бзылъфыгъэ чан горэ щытиI. ЛIыбзыу Яра. «Эмиратым и Сэтэнайхэр» ыIуи, ащ куп зэхищагъ. А купым зэIукIэгъухэр, адыгэбзэ десэ къэтыпIэхэр къытфегъэпсых. Ярэ университетым щэлажьэ, ахэм агурыIуи, чIыпIэ къаIихи, бэрэскэшхорэ, ежьхэр мылажьэхэ зыхъукIэ, тэ тыкIоти бзэмкIэ щедгъаджэщтыгъэх. Мы сэ сыздэсымрэ Дубаирэ км 270-рэ мэхъу азыфагу. Ау сыдэмышъхьахэу сыкIоти, бзэмкIэ къыщезгъаджэхэти сыкъэкIожьыщтыгъэ. Шъхьаем, мы коронавирусыр къежьи, цIыф зэха­хьэхэр хъущтхэп аIуи, ари зэфашIи, тымыкIожьышъу хъугъэ. ЕтIанэ кIо къэтыугупшыси, Ярэ ичаныгъэкIэ, шхапIэ горэм тыгурыIуи, джащ бзэ зэгъэшIэн гупчэ къыщызэIутхыгъ. Ау кафехэм язэфэшIын уахътэри къэси, джы унэмэ тарытIысхьагъэу, онлайн егъэджэнхэр тIэшIых. Программэу «Зум» зыфи­IорэмкIэ тхьэмафэм тIо сыхьатитIу фэдизэ бзэр зэтэгъашIэ.

Ащ нэмыкIэуи, видео-зэIукIэ тхьэмафэм зэ тэшIы, ныбджэгъу заулэ бзылъфыгъи хъулъфыгъи тызэхэтэу мы бзэ зэгъэшIэн Iофхэм тарэгущыIэ. Ащ Израил­ми, Америкэми, Тыркуеми, Иорданиеми ащыщхэр къыхэлажьэх ыкIи зэ усэ хъун, зэ тхыгъэ горэ хъун, къитэдзэхэшъ тыкъяджэ, гущыIэу хэтхэм къа­рыкIыхэрэр зэхэтэфы.

— Практикэ шъошIы, ара?

— Ары, шъыпкъэ дэдэу къэпIуагъ. Ащ фэдэу ары. Ари тхьэмафэм зэ етэгъэкIокIы. КIо зэрэтлъэкIырэмкIэ, джа бзэ ухъумэныр ары тигугъэр. Къы­хэзгъэщымэ сшIоигъу, мы бзэр зэзгъашIэхэу нахь гугъу къыфелIыхэу къекIуалIэхэрэр бзылъфыгъэх. Арышъ, зы нэбгырэп бзэр зэдгъашIэрэр. Унагъом едгъэшIагъэу мэхъу, ибынхэми ядгъэшIагъэу мэхъу. Лъэшэу сигуап пымычыхэу, дэгъоу пIалъэм тефэу къекIуалIэх, тызэхэтIысхьэшъ, мыщ фэдэу пIалъэм тефэу етэгъэкIокIы.

— Ары, ныдэлъфыбзэр нымэ аIушъолъхьэ, ахэм ялъфыгъэхэм ар аIэкIагъэхьажьыныр ары джы пшъэрылъыр. Адыгэ Хэкум укъэкIуа­гъэу щыта?

— Адыгэ хэкум зэп сыкъызэрэкIуагъэр. Апэ дэдэ 1986-рэ илъэсым сыкъэкIогъагъ. Сирием Адыгэ Хэсашъхьэми сыхэтыгъ тIогъогогъо. Апэрэу ары сыкъы­зэрэкIогъагъэр лIыкIоу Хасэм ыцIэкIэ. Къэбэртаем сыкъэкIогъагъ. Налщык мэфипшIэ тыщыIагъ. 1990-ми сыкъэкIуагъ, ащ къыкIэлъыкIорэ илъэсхэми заулэрэ сыщыIагъ. Аужырэу сызыкIуа­гъэр илъэсищ горэ хъугъэ. Джыри сыкIон фаеу щыт. Мы коронавирусыр зэ зэшIо­кIымэ, тыкIон. Зы Iоф горэхэр адыкIэ дгъэпсы тшIо­игъоу ары тыкъызфакIорэр.

— Iофыр пIомэ сыд къибгъэкIырэр? Бизнес пая? Лъэпкъ Iоф пая? Хэкум сыд шъузэрэщыгугъырэр? Шъуепхыгъэнэу шъуфая?

— Тэ тызщыгугъырэр бэ, къыддэхъущтыр тшIэрэп нахь. КъыдгурэIо хабзэри, ащ къинхэри зэрэхэтыр. Мы тызщыпсэурэм къикIыгъэ адыгэхэу, хьа­зырэу мылъку аIэ­кIэлъэу зы нэбгырэ заулэмэ унэхэр хэкум щащэфыгъэх, мыщ яIофхэр щаухыхэмэ занкIэу ащ екIужьынхэшъ, ащ щыпсэужьынхэу фаех. Ащ нэмыкIэу мары, сэ паспорт бэшIагъэуи сIыгъ. АдыкIэ зы чIыгу горэ шапсыгъэ къуаджэ­хэмкIэ Пэнэ­хэс щытыубытыгъэу, гектар 25-рэ хъоу тIыгъ. Ащ игугъу къэсшIы сшIоигъу. Тэ нэбгырэ заулэ тызэхэтэу хапIэ ащ щыдгъэпсы тшIоигъу. Планхэри зэкIэ хьазырых, гощыгъа­хэх ыкIи уни 150-рэ тефэнэу, гъогухэри, еджапIэхэри, сабый IыгъыпIэхэри, зыщыджэгущтхэри зэкIэ хэхыгъахэу, план шIы­гъахэу тиI а чIыгоу тыубытыгъэм­кIэ. Шъхьаем, а чIыгур мэкъу— мэщым тегъэпсыхьагъэу щыт. Тхылъхэр джы чIэтлъхьагъэх ыкIи хъугъахэ фэдэуи къытаIо. Унэ хапIэ хъунэу, мэкъу­мэщ чIыгоу щымытыжьынэу, унэ тепшIыхьан уфитэу хъуным тежэ. Тэхъутэмыкъое районым Iофхэр щекIокIых, инженерэу Дэрбэ Руслъан Iофыр тфызэрегъакIо. Чылэм дэс кIалэхэри къыддэIэпыIэх. КъаIуагъэр Iоф­хэр зэшIокIыгъэу ары.

— Унэхэр шъущэщта? Хьауми шъо шъуарысыщта?

— Тэщ пай зыкIэтшIыщтхэр. КъэсIуагъэба, пенсие тыкIомэ тихэку тыкъэкIожьы тшIоигъу. Iахь-Iахьэу чIыгур дгощыгъэ унэхэр тетшIыхьанхэу. Ащ Эмиратым исхэм язакъоп хэтыр. Мы проектым хэлажьэх Сирием, Америкэм, Тыркуем, Иорданием ащыщхэри. ЧIыгу Iахь пэпчъ зием ацIэхэри тхыгъэх. Унэу тырагъэуцощтхэр зыфэдэхэри проект шIыгъахэх.

— Ащыгъум я 2-рэ Мэфэхьаблэ хъущтба? Проект гъэшIэгъон ыкIи тилъэпкъыкIэ тыкъы­гъэбаищт.

— Ары, ащ фэдэ хъущт. КIо шъукъыддеIэ тшIоигъу. Тхьапэхэмрэ сыдрэ нахь шIэхэу зэшIокIынэу. Илъэсрэ ныкъорэ хъугъэ зызекIохэрэр. Iофыр зэпхыгъэр хабзэр ары. ЗэкIэ шапхъэм тетэу тэшIы, ау нахь псынкIаIоу Iофыр зэпыфэгъагъэ­мэ дэгъугъэ. Дэгъу зэпыфэмэ. Адыгэ унагъохэр зэхэсхэу дахэ хъущт.

— Марыуан, «Хасэ къызэIутхышъурэп» пIуагъэ, ау зэ тызызэдэгущы­Iэм, «Черкес культурэ гупчэ фэдэу е урысые культурэ унэ Эмиратым къыщы­зэIуи­хыгъа­гъэмэ, ащ тычIэуцощт» пIогъагъэ. Сыд мы Iофым рыкIорэр?

— Ахэри типлан. ШъыпкъэмкIэ, ыуж тит. Ау сшIэрэп къыддэхъущтмэ. Урыс консулыр Дубаи щыI. Тэ паспорт зыIы­гъэуи бэ къытхэт. Тэ Урысыем тырицIыфы фэд. АщкIэ тыдэгущыIэ. ЯтIуагъ чIыпIэ горэ къытатынэу. Ау ар къызэIупхын зы­хъукIэ, бэ ищыкIагъэр, ахъщэ­рэ сыдрэ. АдыкIэ зыгорэ къэгу­щыIэгъагъэмэ Хэкум къикIэу, ишIуагъэ къэкIоныгъэу сеплъы. Мы хэгъэгум Урысые лIыкIо гъэIорышIапIэу итым зэ адыгэ кIалэ горэ чIэсыгъ. Лъэшэу тиIэпыIэгъугъ, тыIукIэщтыгъэ. Ау ыгъэзэжьыгъ. Шам Урыс культурэ гупчэ дэтыгъ, ащ адыгэхэм лъэпкъ къашъохэри щызэрагъа­шIэу, бзэ зэгъэшIэным щыпылъхэу, урысыбзи щызэбгъэшIэ­шъунэу щытыгъ. Тыфай урысыбзэри тшIэнэу. Хэкум дгъэзэжьымэ ари тищыкIэгъэ дэ­дэщт. Тэ мы адыгабзэм изэкъуа­гъэп, тиныбджэгъу горэ Къэбэртаем къыщеджагъэу ащ урысыбзэкIэ тыригъаджэщтыгъэ. Сэри еджэхэрэм сахэтыгъ. Арышъ, а проектыри щыдгъэзы­ерэп, гу­гъоу тиIэр ащкIэ кIуасэрэп.

— Сыдэущтэу нэмыкI Адыгэ Хасэхэм шъуяпхыгъа? НэмыкI хэгъэгухэм арытхэр ары зыфасIорэр. Зэ Дунэе Адыгэ Хасэм изэIукIэ горэм къыщаIогъагъ Эмиратым исхэр къытхахьэхэ ашIоигъу аIуи. Шъыпкъа?

— Тэ Хасэ тиIэп, арышъ, хабзэм тетэу тяпхыгъэн тлъэ­кIыщтэп. Тэ тыкъашIэу тырамы­гъэблагъэмэ, тыкIошъущтэп. Ау сидыгъокIи тыхьазыр, сыд фэдэу тыхэлэжьэшъумэ, тыкIон, тахэлэжьэн. Сэ заулэрэ Тыркуеми, Германиеми адыгэ бзэ шIэныгъэ конференциехэм сарагъэблэ­гъагъ. Адыгабзэм сыдэлажьэба. Адыгэ тхакIохэм ятхылъ пчъагъэхэр сэ арапыбзэм ислъхьагъэх. МыщкIэ шъыпкъэм уфаемэ, зы IофыгъуитIу къасIо сшIоигъу. Тэ адыгабзэу тызэ­реджэрэр джа кириллицэкIэ тхыгъэр ары. Ау хьарыфхэм ахэлэжьыхьэгъэн фаеу сеплъы. ЦIыфхэр тIэкIу пэчыжьэу бзэм зышIыхэрэр гущыIэхэр зэрэ­кIыхьэхэр ары, ахэр компьютеркIэ зэшIопхышъунэу щытэп. Мэкъэгъэхъыеу хэтхэм ятхыбзэ зэблэхъугъэн фае. Джы «ы» зыфэпIощтхэр, мары «адыг» зыпIокIэ джы «д-м» къыкIэлъыкIорэ мэкъэзещэм тэрэзэу уеджэным пае, хьарыфитIу зэпыпшIэн фае. «Ы-р» джы гущыIэу зыхэмыт щыIэп, тIо-щэ къыхафэуи мэхъу, ар зы тхьабзэ цIыкIукIэ зыгорэущтэу зэхъокIыгъэмэ, гущыIэхэр нахь кIако хъущтых. Мары арапхэми, тыркухэми ащ фэдэхэр яIэх. ГущыIэхэр кIакомэ, нахь псынкIэу укъяджэшъущт. ГущыIэр кIыхьэ хъумэ — апэрэ тхыбзэм уфежьэнышъ, ыужырэм унэсыфэ нэс уегъэпшъы. Ащ фэдэу шIыгъэмэ джадэу ишIуагъэ къэкIощт.

— ДАХ-р адыгэхэмкIэ зы тхыбзэ тиIэным дэлажьэ. Ар зэхэпхыгъа?

— Ари дэгъу, къызэрэсIуа­гъэу, адыгабзэкIэ тхыгъэ тхылъхэр, пшысэхэр арапыбзэм исэгъахьэх. Къэбэртэе IорыIуа­тэрэ усэрэ, гущыIэм пае, мы уахътэм зэсэдзэкIых. Сэ сыаб­дзах, ау къэбэртэе псэлъакIэри, тхыкIэри къызгурэIох. ТIэкIу ухаплъэмэ, типсэлъакIэхэр зи зэрэзэтекIырэ щыIэп. ЯкъэIуакIэ тIэкIу зэтекIыми, тIури зы. Ащ фэдэу тхыбзэхэр зэфэдэмэ, ар апэрэ лъэбэкъоу адыгэхэм зы тхакIэ яIэнымкIэ хъущт.

— Марыуан, гупшысэ гъэшIэгъонхэр къиоIотыкIых. Мы коронавирусыр тыухынышъ, зы фестиваль дахэ горэм тыщызэIукIэнэу сэгугъэ.

— Джа Дубаи университетым егъэджэнхэр щыдгъакIохэ зэ­хъум, ащ фэдэ фестиваль ин щытшIыгъагъ. Мы илъэсым икъихьагъугъ ар зытефэгъагъэр. Тиадыгэ ныбжьыкIэхэми адыгэ шъуашэхэр ХэкумкIэ щарагъэдыхи, адыгэ джэгум хэлэжьэгъагъэх. Адыгэ лъэпкъ зэфэс горэ тшIын, ори укъедгъэблэ­гъэн. Сыд фэдэми тэ мары сидыгъокIи Сирием тызэрисэуи тилъэпкъы ыбзи ихабзи зэрэтлъэкIэу зетхьан тлъэкIыгъ, тызэрэадыгэр тымыгъэгъуащэу, дунаир мыкIодыжьыфэ тыпсэ— ун. Тибзылъфыгъэхэм лъэшэу тащэгугъы, «Эмиратым и Сэтэнайхэм». А купым лъэпкъ шэн-зэхэтыкIэхэр къеIэтыжьых, адыгэ шхынхэр аупщэрыхьых, къундысыу шIыкIэм нэсэу зэрагъэшIагъ, цыр аджы, дышъэ идагъэхэм ауж итых. Чаных лъэшэу.

— «Адыгэ Республикэм и Сэтэнайхэм» ацIэкIэ ащыгъум «Эмиратым и Сэтэнайхэм» сэлам сфяхыжь.

— Опсэу. Ежьхэри къыодэIух, уашIэ, арышъ, ясэлам къыосэхыжьы. ТигущыIэ къэтыухыным ыпэкIэ зы закъо къэсIожьынэу сыфай. Европэм, Канадэм е Америкэм мыкIохэу Хэкум къэкIо­жьыхэмэ, тиадыгэхэм нахь ягуап. Ау лъэпэ мыгъакIор тхьэпэгъэпсыныр ары. Визэ къыдэхынхэр нахь псынкIэ къыт­фэхъунхэу сэгугъэ. КъэкIожьхэми ахъщэкIэ зыми щыгугъы­хэрэп, ежьхэм мылъку аIэкIэлъ, Хэкуми бизнес щашIын, федэ къыфахьын. Ау кIэгъэгушIугъэнхэм пае джа тхьапэ Iофхэр нахь псынкIэ хъугъагъэмэ дэгъугъэ. Тиадыгэхэм я Хэку агъоты­жьынэу ары сэ сызэрэлъаIорэр.
Мы зэдэгущыIэгъур Чэтэо Марыуан ФейсбукымкIэ дэс­шIыгъ. Нэбгырэ миний фэдиз еплъыгъ. КъыIотагъэр джаущтэу ашIогъэшIэгъоныгъ. Сэ есымытыгъэ упчIэу нэужым къагъэ­хьыжьыгъагъэхэм ащыщ — сыд фэдэ адыгэ лIакъуа Зэхэт Арап ПщыпIэхэм ащыпсэухэрэр? Марыуан къызэритхыжьыгъэм— кIэ Хъутхэр, Бырсырхэр, Жылэкъохэр, Хъымыщхэр, Тыгъужъхэр, Къэрданэхэр, Кощбайхэр, Нэпсэухэр, Теуцожьхэр, Емзэщхэр, ЛIыбзыухэр, Дыды­хъухэр, Iэпыщхэр, КIэрэфхэр, Баикъохэр, КIэдэкIуайхэр, Тыухэр, Цэйхэр, Мэкъуаохэр, Iэпэ­заохэр, Хъуажъхэр, Гъыщ­хэр, Бэгъхэр, Тхьэркъуахъохэр, МэщфэшIухэр, Мэлгощхэр, Уджыхъухэр, Вэрэкъохэр, Чэтаохэр щэпсэух. Мыщ фэдиз лъэкъуацIэмэ сяджэ зэхъум, Адыгеир Эмиратым кощыжьыгъэу къысшIошIыгъ. Тхьэм дахэкIэ я Хэку къехьыжьых.

ТIэшъу Светлан.
Адыгэ Республикэм изаслуженнэ журналист.