Язэдэлэжьэн лъагъэкIуатэ

Урысые Федерацием энергетикэмкIэ иминистрэ игуадзэу Юрий Маневич видеоконференцие шIыкIэм тетэу Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ ПАО-у «Кубаньэнерго» зыфиIорэмрэ япащэхэм зэдэгущыIэгъу адыриIагъ. Электричествэ рыкIуапIэхэм ягъэкIэжьын фытегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр инвестиционнэ программэм хэгъэ­хьэгъэнхэр ары анахь шъхьаIэу зигугъу ашIыгъэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ипшъэрылъкIэ зэхэсыгъом хэлэжьагъэх республикэм ивице-премьерэу Сапый Вячеславрэ АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Геннадий Митрофановымрэ.

Энергетическэ хъызмэтым хэхъоныгъэ ышIынымкIэ ыкIи ар гъэкIэжьыгъэнымкIэ зэрифэшъуашэу Iоф зэдашIэным мэхьанэшхо зэриIэр лъэныкъохэм къыхагъэщыгъ. Ащ къыдыхэлъытагъэу шъо­лъырым ит подстанцие заулэмэ ягъэцэкIэжьын фытегъэпсыхьэгъэ проектэу ПАО-у «Кубаньэнерго» зыфиIорэм къы­гъэхьазырыгъэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэныр пшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщэу къаIуагъ.

Проектым мэхьанэшхо зэрэратырэм ишыхьат АР-м иминистрэхэм я Кабинет, «Россети» ыкIи ПАО-у «Кубаньэнерго» зыфиIохэрэм Iоф зэдашIэнымкIэ зэзэгъыныгъэу зэдашIыгъэр. Ащ игъэцэкIэн зэрэфэхьазырхэм зэхэсыгъом щытегущыIагъэх.

Шъолъырым иэнергетическэ комплекс хэхъоныгъэхэр ышIынхэр анахь мэхьанэшхо зиIэ лъэныкъохэм ащыщэу Адыгеим и ЛIышъхьэ къыгъэнэфагъ. Ащ епхыгъэ пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэхэ зыхъукIэ республикэр джыри нахь лъэгэпIэ инхэм анэсын зэрилъэкIыщтыр хигъэунэфы­кIыгъ.

ЭнергэкIуачIэхэм ахэгъэхъогъэнымкIэ мы аужырэ уахътэм Адыгеим щызэшIуахыгъэр бэ. «Росатомым» хэхьэрэ структурэм ишIуагъэкIэ жьыбгъэм иамалкIэ Урысыем Iоф щызышIэрэ электростанцие анахь иныр республикэм щагъэпсыгъ. ТыгъэмкIэ Iоф зышIэщт электростанцием ишIын лъагъэкIуатэ.

ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ систе­мэм игъэкIэжьын, изэтегъэпсыхьан фэIорышIэ Санкт-Петербург щыкIогъэ дунэе экономическэ форумым Адыгеим и ЛIышъхьэрэ ПАО-у «Россети» зыфиIорэм и Правление и Тхьаматэрэ зыкIэтхэгъэхэ зэзэгъыныгъэр.