ЯзекIуакIэ зэрэмытэрэзыр агурагъаIо

КIэлэпIупкIэр игъом зымытыхэрэм язекIуакIэ зэрэмытэрэзыр агурыгъэIогъэным, зытефэхэрэм пшъэдэкIыжь пхъашэ ягъэхьыгъэным хьыкум приставхэм анаIэ тет.

Пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм ежь ышъхьэ­кIэ лъэплъэ республикэм ихьыкум пристав шъхьаIэ. Хэбзэгъэуцугъэм мы лъэныкъомкIэ къыдилъытэрэ шапхъэхэр агъэлъэшыгъэх, ны-тыхэу зипшъэрылъхэр зымыгъэцакIэхэрэм уголовнэ Iофхэр къапагъэтаджэхэу къыхэкIы. Ащ Iофыр нэшъумыгъэсэу, алиментхэр игъом ыкIи икъоу шъутынхэу хьыкум приставхэр къышъоджэх.

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм Iофтхьабзэу «Хьыкум приставхэр — кIэлэцIыкIухэм апай» зыфиIорэр илъэс къэс зэхещэ. АлиментхэмкIэ чIыфэхэр къаIыхыжьыгъэным пае зипшъэрылъхэр зымыгъэцэкIэрэ ны-тыхэм адэжь хьыкум приставхэр макIох, ахэм адэгущыIэх, язекIуакIэ зэрэмытэрэзыр агурагъаIо. Сабыим ипIункIэ хэбзэгъэуцугъэм къы­гъэ­нэфэрэ лъэныкъохэр зымыгъэцакIэхэрэм административнэ пшъэдэкIыжь зэрахьыщтым дакIоу, уголовнэ Iофи къафызэIуахын зэралъэкIыщтыр араIо. ЗэдэгущыIэгъухэм ахэлажьэх динлэжьхэр, муниципальнэ образованиехэм, гурыт еджапIэхэм япащэхэр, къэбар жъугъэм иамалхэм ялIыкIохэр, нэмыкIхэри.

Джащ фэдэу кIэлэпIупкIэр зымытыхэрэм Iоф зыщашIэрэ организациехэм ябухгалтериехэр хьыкум приставхэм ауплъэкIух, охътэ гъэнэфагъэм къэралыгъом икIынхэ зэрэфимытхэм фэгъэхьыгъэ унашъо­хэр ашIых, административнэ хэбзэукъоныгъэ зэрашIыгъэмкIэ протоколхэр зэхагъэуцох, уголовнэ Iофхэр къызэIуахых, чIыфэ зытелъхэм ямылъку арест атыралъхьэ. Мы унашъохэм зэкIэми пшъэрылъэу яIэр зы — сабыйхэм къатефэрэр игъом ыкIи бырсыр къыпымыкIэу ны-тыхэм къатыныр ары.

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ
къулыкъу и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу.