Рэзэныгъэ тхылъхэр аратыгъэх

Зэпахырэ узэу коронавирусым зыщыпэуцужьыхэрэ уахътэм Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым и Медицинэ институт иIофышIэхэм студентхэр ягъусэхэу республикэм имедицинэ учреждениехэм Iоф ащашIэ. Медицинэ институтым иординатор ыкIи студент шъэ пчъагъэр «лъэныкъо плъыжьым» щыIэхэу COVID-19-р къызэузыхэрэм яIазэх.

Лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къа­хэ­кIыгъэ ныбжьыкIэхэу сымэ­джэщхэм кIуагъэхэм Чэчэным къикIыгъэ студентхэри ахэтых: Рамазан Амировыр, Ислъам Юсуповыр, Мовсар Идиговыр, Мовлди Каимовыр. Мыхэм ащыщхэр сымэджэнхэу игъо ифагъэх, ау ащ пае къэмынэу зыфэщэгъэхэ сэнэхьатым Iоф рашIэныр зэпагъэурэп.

Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Максим Коробко студент-медикхэу «лъэныкъо плъыжьым» щыIэхэм апае зэпахырэ узхэм зыщяIэзэхэрэ госпиталым ипащэ рэзэныгъэ тхылъхэр фаригъэхьыгъэх.

Медицинэ институтым ия 5 — 6-рэ курсхэм ащеджэрэ нэбгырэ 42-рэ врачхэм аготхэу коронавирусым ебэных. Ахэр гурыт медицинэ IофышIэх ыкIи дезинфекцие Iофтхьабзэхэм ахэлажьэх.

— Зэпахырэ узхэм зыщяIэзэхэрэ сымэджэщым непэ къыз­нэсыгъэм Iоф щысэшIэ, — къе­Iуатэ Ислъам Юсуповым. —ЦIыфхэм IэпыIэгъу тазэрэфэ­хъурэмкIэ къытфэразэхэу «тхьа­шъуегъэпсэу» къызэрэтаIорэм осэшхо етэты.

Студентхэм зэрэхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, пандемием зыщыпэуцужьыхэрэ охътэ хьылъэм дунаим тет медицинэ Iофы­шIэхэр зэкъуигъэуцуагъэх ыкIи яIо зэхэлъэу къэуцурэ Iофыгъо­хэр зэшIуахых. Джащ фэдэу пэрыохъу пстэури зэрэзэпачыщтым ыкIи зищыкIагъэм сыдигъуи IэпыIэгъу зэрэрагъэгъотыщтым тимедицинэ IофышIэхэм яцыхьэ телъ.

Iэшъынэ Сусан.