Республикэ IэпыIэгъур

Лъэпкъ проектэу «Демография» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу уна­гъохэу сабый зэрысхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным, псэукIэ амал тэрэзхэр яIэнхэм, кIэлэцIыкIу къызэрахэхъуагъэм фэшI ягъот къыщымыкIэным афытегъэпсыхьагъэу АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоны­гъэмкIэ и Министерствэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр зэшIуехых.

ШъунаIэ тешъодгъадзэмэ тшIоигъу, унагъохэм афашIэ­хэрэм зэу ащыщ ящэнэрэ ыкIи ащ къыкIэлъыкIорэ сабый къызэрыхъухьагъэм зэтыгъо ахъщэ тынэу сомэ 50000 зэраратырэр. Ар кIэлэцIыкIум ыныбжь мэзищым зехъурэм ыуж, ау мэзихым шIомыкIызэ, бгъэпсын плъэ­кIыщт.

Джащ фэдэу 2020-рэ илъэсэу тызыхэтым щылэ мазэм и 1-м ыуж къэхъугъэ ящэнэрэ ыкIи ащ къыкIэлъыкIорэ сабыим мазэ къэс ахъщэ тын къыфэкIонэу амал щыIэ хъугъэ. Унагъом гъотэу иIэр ащ исым пэпчъ те­лъытагъэу, зым тефэрэр узэ­рэ­псэун плъэкIыщт ахъщэ анахь макIэм фэдитIум нэмысырэмэ, ар ыгъэпсын фит. Республикэм къыщатырэр сомэ 9599-рэ мэхъу. КIэлэцIыкIум ыныбжь илъэ­­си­щым нэсыфэкIэ ар къыфэкIощт.

2020-рэ илъэсыр къызихьагъэм къыщыублагъэу ящэнэрэ ыкIи ащ къыкIэлъыкIорэ сабыеу республикэм щыпсэурэ унагъо­хэм къарыхъухьагъэр 665-рэ мэхъу. Ау унагъохэм япроцент 34,5-р ары ныIэп мы ахъщэ IэпыIэгъухэм апае лъэIу тхылъ къэзытыгъэр.

АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи соци­альнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ шъукъытеомэ шъуиупчIэхэм яджэуап жъугъотыщт. Телефонхэр: 8(8772)52-18-86, 57-05-28.

Ахъщэ тынэу зигугъу къэтшIыгъэхэр зыгъэпсымэ зышIоигъохэр IофшIэнымкIэ ыкIи цIыфхэр социальнэу къэухъумэгъэнхэмкIэ Гупчэм ыкIи ащ икъутамэу муниципальнэ образованиехэм ащыIэхэм якIолIэнхэ алъэкIыщт, МФЦ-м тхылъхэр щатынхэуи амал яI.

ШЪХЬЭЛЭХЪО Зарем.

АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ иинформационнэ-правовой отдел испециалист.