ИшIэжь агъэлъэпIагъ

Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ хьыкум иапэрэ тхьамэтагъэу, РСФСР-м изаслуженнэ юристэу Делэкъо Ерстэм Мэджыдэ ыкъом тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу мыжъобгъурэ шIэжь мыжъорэ къыфэзэIуахыгъэх. Ар псаугъэмэ бэдзэогъум и 31-м ыныбжь илъэс 90-рэ хъущтыгъэ.

ШIэжь зэхахьэм хэлэжьагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, респуб­ликэм и Апшъэрэ хьыкум итхьаматэу Шумэн Байзэт, АР-м и Конституционнэ хьыкум итхьаматэу ЛIыхьэтыкъо Аскэр, АР-м и Апшъэрэ хьыкум итхьаматэу щытыгъэ, почетнэ отставкэм щыIэ Трахъо Аслъан, Мыекъуапэ имэрэу Андрей Гетмановыр, хьыкум сообществэм ипащэхэр ыкIи илIыкIохэр, Делэкъо Ерстэм иунагъо щыщхэр, нэмыкI­хэри.

Iофтхьабзэм ипэублэм Делэ­къо Ерстэм ищыIэныгъэ гъогу къытегущыIагъэх. Хэбзэгъэуцугъэр республикэм щыгъэпытэным пае ащ ышIагъэр гъунэнчъ. Къыхихыгъэ сэнэхьатым фэ­шъэп­къэу лэжьагъэ. Илъэс 35-м ехъурэ ар прокуратурэм, хьыкум системэм Iоф ащишIагъ.

ИкIэлэцIыкIугъо зэо илъэс къинхэм атефагъ. Гурыт еджапIэр къызеухым сэнэхьат гъэнэ­фагъэ зэригъэгъотыгъ, нэужым Саратов дэт юридическэ институр дэгъу дэдэу къыухыгъ. Къызщыхъугъэ Теуцожь районым ипрокуратурэ следователэу щылэжьагъ. Адыгэ автоном хэкум ипрокурор игуадзэ нэ­сыгъ. 1982-рэ илъэсым, мэкъуо­гъум, Адыгэ хэкум инароднэ депутатхэм я Совет изэхэсыгъо Ерстэм Адыгэ автоном хэкум ихэку хьыкум итхьаматэу щыха­дзыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Делэкъо Ерстэм Iофэу ышIагъэм осэшхо фишIыгъ, статусыкIэ зиIэ хъугъэ республикэр ылъэ пытэу теуцонымкIэ шIуагъэ къытэу зэрэлэжьагъэр къыхигъэщыгъ.

— Ерстэм Мэджыдэ ыкъор исэнэхьат хэшIыкIышхо зэрэфыриIэм дакIоу, игъусэхэмкIи упчIэжьэгъоу щытыгъ. Ащ къэ­ралыгъом, республикэм апашъхьэ гъэхъагъэу щыри­Iэхэр тын зэфэшъхьафхэмкIэ къыхагъэщыгъэх. ЩытхъуцIэу «РСФСР-м изаслуженнэ юрист», медальхэу «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» ыкIи «IофшIэным иветеран» зыфиIохэрэр къыфагъэшъошагъэх. Делэкъо Ерстэм IофшIэгъэшхоу иIэм ишIуагъэкIэ непэ республикэм ихьыкум системэ хэхъоны­гъэ­хэр ешIых, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Делэкъо Ерстэм зыщыпсэущтыгъэ унэм мыжъобгъур къыщызэIуахыгъ, ащ пэмычыжьэу шIэжь мыжъори агъэуцугъ. Мы пстэуми кIэщакIо афэхъугъэр АР-м и Апшъэрэ хьыкум итхьаматэу Шумэн Байзэт ары. Ащ дырагъэштагъ хьыкум сообществэм, республикэм ыкIи къалэм ихэбзэ къулыкъухэм, унэм щыпсэухэрэм.

— ИлъэскIэ узэкIэIэбэжьмэ зэлъашIэрэ юристэу, сэнаущыгъэшхо зыхэлъ зэхэщакIоу, илъэс пчъагъэрэ Iоф зыдэсшIэгъэ Делэкъо Ерстэм Мэджыдэ ыкъом идунай ыхъожьыгъ. Опытэу, шIэныгъэу IэкIэлъхэмкIэ тэ, специалист ныбжьыкIэхэм, къыддэгуащэщтыгъ. ИщыIэныгъэ гъогу законым, цIыфхэм яфитыныгъэ къэухъу­мэгъэным фэIорышIагъ, — къы­Iуагъ Шумэн Байзэт.

Iофтхьабзэм къыщыгущыIа­гъэх ыкIи непэ къытхэмытыжь Ерстэм гущыIэ дэхабэ къыфа­Iуагъ Владимир Нарожнэм, Трахъо Аслъан, хьыкум корпусым иветеранхэм.

ИшIэжь зыгъэлъапIэрэ, къэзыухъумэрэ республикэм ипащэхэм ыкIи АР-м и Апшъэрэ хьыкум зэрафэразэр къыIуагъ ащ икIалэ. Зэхахьэм икIэух къэзэрэугъоигъэхэм мыжъоб­гъум къэгъагъэхэр кIэралъхьагъэх.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.