ЕшIэгъоу яIэщтхэр гъэшIэгъоных

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп щыкIорэ зэнэкъокъур мафэ къэс нахь гъэшIэгъон зэрэ­хъурэм тегъэгушIо.

Зэтэгъапшэх


2019 — 2020-рэ илъэс зэнэ­къокъум ия 29-рэ зэIукIэгъухэм якIэуххэр зэтэгъапшэх.

«Урал» — «Арсенал» — 1:3, «Крылья Советов» — «Краснодар» — 0:0, «Спартак» — «Ахмат» — 3:0, «Зенит» — «Оренбург» — 4:1, «Рубин» — «Рос­тов» — 0:0, «Локомотив» — ЦСКА — 2:1, «Уфа» — «Ди­намо» — 0:1, «Тамбов» — «Шъачэ» — ешIагъэхэп.

Сердар щытхъум лъыхъурэп

«Зенит» ауж къинэрэ «Оренбургым» зэрэтекIуагъэр дгъэшIагъорэп. Тигуапэу къыхэдгъэщырэр Сердар Азмун изекIуакI ары. «Зенит» 3:1-у «Оренбург» текIощтыгъ. С. Азмун гъогогъуитIо къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ.

ЕшIэгъур аухынымкIэ такъи­къитIу фэдиз къэнагъэу «Зенит» ыпэкIэ илъыгъ. С. Азмун ухъумакIохэр псынкIэу къызэринэ­кIыгъэх, изакъоу къэлэпчъэIутым екIугъ. Ящэнэрэ Iэгуаор Сердар дидзэщтэу тыгугъэзэ, къэлапчъэм дэуагъэп. Iэгуаор Артем Дзюбэ ритыгъ. Къэлэпчъэ нэкIым А. Дзюбэ дауи, Iэгуаор хъагъэм щычэрэгъугъ — 4:1.

А. Дзюбэ къэлапчъэм Iэгуаор зэрэдидзагъэр арэп къыхэдгъэщымэ тшIоигъор.

2019 — 2020-рэ илъэс ешIэгъум къэлапчъэм анахьыбэрэ дэзыдзагъэхэм Артем Дзюбэрэ Сердар Азмунрэ ащыщых. ТIуми 16 зырызэ хъагъэм Iэгуаор радзагъ. «Бомбардир анахь дэгъу» зыфиIорэ щытхъуцIэр къэлапчъэм анахьыбэрэ дэзыдзагъэм фагъэшъошэщт.

— Сэ щытхъоу сфаIощтыр арэп Iофыгъо шъхьаIэр, командэу сы­зыхэтым гъэхъагъэ зэришIыщтым сызэрэхэлажьэрэр ары нахь Iо­фыр, — къыIуагъ С. Азмун. — Артем Дзюбэ сыфэгушIо.

ТекIуагъэри, зышIуахьыгъэри мэгушIох

«Спартак» 3:0-у «Ахмат» зытекIом, ешIакIэу къыгъэлъэгъуагъэм тигъэгушIуагъ. Роман Зобниным дахэу хъагъэм Iэгуаор дидзагъ. Александр Соболевым ухъумакIор «ыгъэунази», гъого­гъуитIо IэкIэкIыгъ. ЕшIакIоу къыпэгъокIыгъэри, къэлэпчъэIутыри ыгъэплъэхъухи, къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ.

«Спартак» иешIакIэ къызэ­ригъотыжьырэм фэшI клубым ипащэхэр мэгушIох. «Ахмат» зэIукIэгъур 0:3-у шIуахьыгъэми, тренер шъхьаIэу Игорь Шали­мовым къызэриIуагъэу, «Ахмат» мэгушIо апшъэрэ купым къызэрэхэнэжьыгъэм фэшI.

«Краснодар» гугъэ иI

Апэ итхэмрэ ауж къинэхэрэмрэ язэIукIэгъухэри гъэшIэгъонэу макIох. «Краснодар» тегъэгугъэ, ау «Рубин» къытекIуагъ, «Крылья Советов» къышIуихьын ылъэкIыгъэп.

«Краснодар» дахэу ешIэ, бэрэ ыпэкIэ елъы шъхьае, ухъумэн Iофыгъохэр зэригъэцакIэхэрэм щыкIагъэхэр афэхъух. Опыт зиIэу хэтыр бэ, ау командэм иешIа­кIэ икъоу къымыгъотыгъэм фэд. «Крылья Советов» зыIокIэм, судьям Уткиныр ешIапIэм къызэрэригъэкIыгъэм къыхэдгъэ­щырэр зы: ешIапIэм къибгъэ­кIынэу Уткиныр зекIуагъэп.

ЕшIэгъуи 2 «Краснодар» къы­фэнагъ, ау ятIонэрэ чIыпIэм фэ­бэнэн ылъэкIыщтми къэшIэ­гъуае.

А. Миранчук къахэщы

«Локомотив» ЦСКА-м зыIокIэм, Алексей Миранчук пе­нальтикIэ гъогогъуитIо хъагъэм Iэгуаор дидзагъ.

ЦСКА-м иешIакIоу М. Влашич «Локомотив» икъэлапчъэ Iэгуаор зыдедзэм, 1:1 пчъагъэр хъугъэ. Зэнэкъокъур арэущтэу аухыныр нахь тэрэзыгъ. Аужырэ такъикъхэм «Локомотив» ыпэкIэ илъыгъэу ЦСКА-м иухъумакIо Iэгуаор ошIэ-дэмышIэу тефи, А. Миранчук ятIонэрэ пенальтир И. Акинфеевым къыгъэгъунэрэ къэла­пчъэм дидзагъ, 2:1-у «Локомотив» текIуагъ.

«Реал» дышъэр ыхьыгъ

Испанием изэнэкъокъу хэлэ­жьэрэ командэхэри бэдзэогъум и 16-м зэдешIагъэх. «Реал» зи­чэзыу зэIукIэгъум текIоныгъэр къыщыдихи, дышъэр къыфагъэшъошагъ. Тренер шъхьаIэу Зинедин Зидан, ар зипэщэ ешIа­кIохэм тафэгушIо, ешIэкIэ дахэ къагъэлъэгъуагъ.

«Тхьашъуегъэпсэу» араIожьы

Урысыем футболымкIэ изэнэ­къокъу хэлэжьэрэ командэхэу я 29-рэ ешIэгъухэм ахэлэжьа­гъэхэр медицинэм иIофышIэхэм, волонтерхэм лъэшэу зэра­фэра­зэхэр зэхэщакIохэм къа­Iуагъ.

ЗэIукIэгъухэр рагъэжьэнхэм ыпэ­­кIэ ешIакIохэр, судьяхэр май­кэ фыжьхэр ащыгъыхэу ешIапIэм къихьагъэх. Зэпахырэ узым дунаим щыпэуцугъэхэ врачхэм яшIуагъэкIэ футболымкIэ зэнэ­къокъур зэхащэн зэралъэкIыгъэр хагъэунэфыкIыгъ.

Хэт тыдэ щыIа?

Хэгъэгум изэнэкъокъу хэлэ­жьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм очко пчъагъэу яIэр, чIыпIэу зыдэщытхэр къы­хэтэутых.

1. «Зенит» — 69
2. «Локомотив» — 54
3. «Краснодар» — 49
4. ЦСКА – 47
5. «Ростов» — 45
6. «Динамо» — 38
7. «Арсенал» — 37
8. «Уфа» — 37
9. «Спартак» — 36
10. «Рубин» — 35
11. «Урал» — 35
12. «Шъачэ» — 33
13. «Ахмат» — 31
14. «Тамбов» — 28
15. «Крылья Советов» — 28
16. «Оренбург» — 24.
Я 30-рэ
зэIукIэгъухэр
22.07, 19:00
«Ростов» — «Зенит»
«Краснодар» — «Ахмат»
ЦСКА — «Тамбов»
«Динамо» — «Оренбург»
«Рубин» — «Спартак»
«Крылья Советов» — «Шъачэ»
«Урал» — «Локомотив».
ШъунаIэ тешъудз: бэдзэогъум и 19-м «Краснодар» «Динамэм» Краснодар щыIукIэщт.

Урысыем и Кубок

Хэгъэгум футболымкIэ и Кубок къыдэхыгъэным фэбэнэрэ командэхэу финалныкъом нэсыгъэхэр бэдзэогъум и 19-м зэдешIэщтых.

«Зенит» — «Спартак»
«Урал» — «Химки».

«Зенит» хэгъэгум изэнэкъокъу дышъэр къыщыдихыгъ, Кубокыр къыфагъэшъошэным фэбанэ. «Спартак» «Ахмат» зыIокIэм, ешIэкIэ дахэ къыгъэлъэгъуагъ. Кубокым фэгъэхьыгъэ ешIэгъур гъэшIэгъон хъущтэу тэлъытэ.

ЗэIукIэгъур Санкт-Петербург щыкIощт, сыхьатыр 18:10-м аублэщт.

Илъэс ешIэгъур зэрэкIуагъэр зэхэщакIохэм зэфахьысыжьыщт. 2020 — 2021-рэ илъэс зэнэкъо­къум зыфагъэхьазыры.

ЕмтIылъ Нурбый.