ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным фэIорышIэх

Хьылъэзещэ машинэхэр зэрыкIорэ гъогухэр къызэтегъэнэжьыгъэнхэм, гъогурыкIоныр щынэгъончъэу щытынымкIэ шIэгъэн фаехэм, гъогухэм хъугъэ-шIагъэу къатехъухьэхэрэм къэгъэнэжьакIохэр зэрафэхьазырхэм, гумэкIыгъохэр зэрэдагъэзыжьыхэрэм ыкIи нэмыкI Iофыгъохэми щатегущыIагъэх гъогурыкIоныр щынэгъончъэу щытыным фэIорышIэрэ комиссиеу зэхащагъэм изэхэсыгъо.

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ипшъэрылъкIэ зэхэсы­гъор зэрищагъ АР-м ивице-премьерэу Сапый Вячеслав.

Адыгэ Республикэм псэолъэ­шIынымкIэ, транспортымкIэ, унэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэу Валерий Картамышевым къызэриIуагъэмкIэ, мэфэ фэбэшхо­хэм асфальтыр зэригъэушъэбырэм къыхэкIыкIэ хьылъэзещэ машинэхэм гъогум зэрарышхо къыфахьы. Ведомственнэ унашъоу щыIэм къыдыхэлъытагъэу, мэфэ фабэхэм хьылъэзещэ ма­шинэхэр зекIонхэ амылъэкIы­нэу шъолъырым охътэ гъэнэфагъэкIэ къыщызэтырагъэуцуагъэх. Мы унашъор зэрагъэцакIэрэм гъэлъэшыгъэ шIыкIэм тетэу лъыплъэнхэ зэрэфаер министрэм къыкIигъэтхъыгъ.

Мыщ игъэкIотыгъэу зытегущыIэхэ нэуж министерствэхэм ыкIи ведомствэхэм Iоф зэра­шIэщт шIыкIэр аштагъ. Карьерхэр, элеваторхэр зыгъэлажьэхэрэм, мэкъумэщ продукциер ыкIи хьылъэхэр зезыщэхэрэм зэдэгущыIэгъухэр адашIыщтых, джащ фэдэу къэралыгъо автодорнадзорымрэ Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекциерэ зэпхыныгъэу зэдыряIэр агъэлъэшыщт.

Къэралыгъо автодорнадзорым имежрегиональнэ ГъэIорышIапIэу Краснодар краим ыкIи Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэу Павел Переверзевыр автомобиль гъогоу А-160 «Мыекъуапэ — Бжъэдыгъухьабл — Адыгэкъал — Усть-Лабинск — Кореновск» зыфиIорэм хьылъэзещэ машинэхэр зыщауплъэкIурэ пунктэу тетым иIоф­шIэн зэфэхьысыжьхэр къыфишIыгъэх. Ащ къызэриIуагъэм­кIэ, 2020-рэ илъэсым имэзи 6-у пыкIыгъэм ГъэIорышIапIэм икъулыкъушIэхэм транспорт мин 244-м ехъу ауплъэкIугъ, хьылъэ зезыщэхэрэм шапхъэхэр гъо­гогъу 747-рэ аукъуагъэхэу къыхагъэщыгъ. Водитель 747-мэ административнэ пшъэдэкIыжь арагъэхьыгъ, тазырэу атыралъхьагъэр сомэ миллион 1,3-м кIахьэ. Административнэ зэхэфынхэр зашIыхэм юридическэ лицэхэм ыкIи унэе предпринимательхэм алъэныкъокIэ сомэ миллиони 10,5-рэ зытефэгъэ унэшъо 66-рэ ашIыгъ.

Республикэм игъогухэм хъугъэ-шIагъэу къатехъухьэхэрэм афэгъэхьыгъэу къэгущыIагъ АР-м и Къэралыгъо автоинспекцие ипащэу Александр Курпас. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, 2020-рэ илъэсым имэзихэу пыкIыгъэм Адыгеим игъогухэм хъугъэ-шIэгъи 196-рэ къатехъухьагъэу агъэунэфыгъ, ахэм нэбгырэ 35-рэ ахэкIодагъ, нэбгырэ 229-мэ шъобжхэр атещагъэхэ хъугъэ. БлэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ, авариехэм япчъагъэ 26-кIэ, хэкIодагъэхэр 9-кIэ, шъобж зытещагъэхэм япчъагъэ нэбгырэ 40-кIэ мыгъэ нахь макIэ хъугъэ.

Джащ фэдэу лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIу­хэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфиIорэм игъэцэкIэн, гъогурыкIоным ишапхъэхэр зыукъохэрэр тезыхырэ камерэ­хэм ягъэуцун яIофыгъохэми комиссием хэтхэр атегущыIа­гъэх.

КIэухым Адыгеим иавтомобиль гъогухэм аварийнэ-къэгъэ­нэжьын IофшIэнхэр зэращызэхащэхэрэм тегущыIагъэх. УФ-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэр, АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ ыкIи АР-м псауны­гъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистерствэхэр зэгъусэхэу мы IофшIэныр агъэцакIэ. Ащ Iоф дэзы­шIэщт нэбгырэ 1228-рэ хъурэ куп зэхащагъ ыкIи техникэ 388-рэ зэрагъэгъотыгъ.

2020-рэ илъэсым мэшIогъэ­кIосэ-къэгъэнэжьын ыкIи аварийнэ-къэгъэнэжьын подразделениехэр гъогухэм къащыхъугъэ хъугъэ-шIэгъэ 266-мэ ахэлэжьагъэх, нэбгырэ 70-рэ къагъэнэ­жьыгъ. Джащ фэдэу аварие хъугъэ машинэм рипIытIагъэхэу нэбгырэ 22-рэ къырахыжьыгъ, нэбгырэ 12-мэ апэрэ медицинэ IэпыIэгъур арагъэгъотыгъ.

КIАРЭ Фатим.