Волгоград саугъэт щагъэуцугъ

Адыгеим щыщхэу Сталинград къэзыухъумагъэхэм ясаугъэт Волгоград щагъэуцугъ.

Ар Хэгъэгу зэошхор заухыгъэр илъэс 75-рэ зэрэхъугъэм ыкIи шIэжьымрэ щытхъумрэ я Илъэс фэгъэхьыгъэ Iоф­тхьабзэхэм къадыхэлъытагъ.  Волгоград щыIэ Мамай Iуашъхьэм ШIэжьым и Тхылъ зэгохыгъэ фэд тырагъэуцогъэ тамыгъэм итеплъэ. Ащ урысыбзэкIи адыгабзэкIи тыратхагъ: «Адыгеим ыкъохэу, ыпхъухэу Сталинград иухъумакIохэм егъэшIэрэ щытхъур яй» ыкIи «Вечная слава сыновьям и дочерям Адыгеи – защитникам Сталинграда».

— Ушэтын IофшIэн къин зэрахьагъ, мы зэо-зэпэуцужь мэхъаджэм тичIыгогъоу хэкIодагъэхэм ыкIи псаоу къыхэкIыжьыгъэхэм ацIэхэр агъэунэфынхэ алъэкIыгъ. Ушэтынхэр ашIынхэмкIэ Адыгэ Республикэм и ШIэжь Тхылъ къызфагъэфедагъ, — къыIуагъ Адыгеим ипащэу КъумпIыл Мурат.

Адыгеим иофицерхэм ыкIи идзэ­кIолIхэм яшIэжь гъэпытэгъэныр зигукъэ­кIыгъэр республикэм иветеранхэм я Совет ары. Ащ дыригъэ­штагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ. Мы охътэ благъэм саугъэ­тым икъызэIухын хэлэ­жьэнхэу Адыгеим илIыкIохэр Волгоград кIощтых.

Iэшъынэ Сусан.