АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къеты

ЦIыфхэм закъыфагъазэ

Статистикэм къызэритырэмкIэ, 2020-рэ илъэсым иятIонэрэ мэзищ АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ нэбгырэ 584-мэ зы­къыфа­гъэзагъ, ахэм ахэтых объединение зэфэшъхьафхэм ялIы­кIохэр ыкIи юридическэ цIыфхэр.

АР-м и МВД исайтэу (www.01.мвд.рф) зыфиIорэмкIэ закъыфэзгъэзагъэхэм япчъагъэ 160-рэ мэхъу.

Нахьыбэу цIыфхэм зызфагъэзагъэхэр Урысыем и МВД иотделэу Мыекъуапэ щыIэм (276-рэ), Тэхъутэ­мыкъое районым (193-рэ) ыкIи Мыекъопэ районымкIэ (115-рэ) арых.

Хабзэ зэрэхъугъэу, цIыфхэр нахьыбэу АР-м и Къэ­ралыгъо автоинспекцие иIофшIэн зыфэдэм зыщагъэгъуазэ. Уахътэу зигугъу къэтшIыгъэм къыриубытэу къулыкъум тхылъ 403-рэ къыIэкIэхьагъ.

Гъогогъу 14-рэ Адыгеим щыпсэухэрэм ыкIи хьакIэу къэкIуагъэхэм рэзэныгъэ тхыгъэхэмкIэ полицием иIофышIэхэм закъыфагъэзагъ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы, коронавирус узыр цIыфхэм зэпамыхыным фэшI 2020-рэ илъэсым гъэтхапэм и 27-м къыщегъэжьагъэу Урысыем хэгъэгу кIоцI къулыкъум иуполномоченнэ пащэхэм УФ-м ицIыфхэр, IэкIыбым къикIыгъэхэр зэрэрагъэблагъэхэрэр охътэ гъэнэфагъэкIэ къызэтырагъэуцуагъ.

Водитель 26-рэ ешъуагъэу къаубытыгъэх

Бэдзэогъум и 6-м къыщегъэжьагъэу и 12-м нэс Адыгеим игъогухэм хъу­гъэ-шIэгъэ 12 къатехъухьагъ, нэ­бгыри 7-мэ шъобжхэр атещагъэхэ хъугъэ. Мы уахътэм къыриубытэу аварие 79-у Адыгеим игъогухэм къащыхъугъэхэм зыпари ахэкIодагъэп.

Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие къызэри­тыгъэмкIэ, хъугъэ-шIэгъэ 23-м лъапсэ афэхъугъэр апэ кIощтыр зэрамыгъашIэу чэзыур зэраукъуагъэр ыкIи 17-р — гъогурыкIоным ишапхъэхэр зэраукъуагъэхэр арых. АвтомобилитIум азыфагу илъ гъогууанэр зэ­раукъуагъэм къыхэкIэу 14, автотранспорт щытым еутэкIыгъэхэу хъугъэ-шIэгъэ 13, ащ нэмыкIэу гъогогъуи 6-рэ лъэсрыкIор тыраутыгъэу агъэунэфыгъэх.

ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ уахътэм къыриубытэу гъогурыкIоным ишапхъэхэр гъогогъу 2274-рэ аукъуагъэхэу Къэралыгъо автоинспекцием иподразделениехэм къыхагъэщыгъэх. Ешъуагъэу автомобилыр зезыфэщтыгъэ водитель 26-мэ административнэ пшъэдэкIыжь атыралъхьагъ. Мыщ фэдэ хъугъэ-шIа­гъэхэр нахьыбэу зыщагъэунэфыгъэхэр Мыекъуапэ ыкIи Тэхъутэмыкъое районыр арых.

ГъогурыкIоным ишапхъэхэр зыукъогъэхэ лъэсрыкIо нэбгыри 151-мэ административнэ протоколхэр афызэхагъэуцуагъэх. Инспекцием икъулыкъушIэхэр водительхэм ыкIи лъэсрыкIохэм закъыфагъазэ гъогум сакъыныгъэрэ Iэдэбрэ къыщызхагъэфэнэу, гъогурыкIоным ишапхъэхэр амыукъонхэу.

ИпчъагъэкIэ бэу къаIахыгъ

Профилактическэ Iофтхьабзэу «Iушъхьэ-2020-рэ» зыфиIорэм изэ­хэщэн лъагъэкIуатэзэ наркотикхэр хэбзэнчъэу амыгъэзекIонхэм лъы­плъэгъэнымкIэ Урысыем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иподразделениеу Мыекъуапэ щыIэм къэбар къыIэкIэхьагъ ыпэкIэ хьапс зытелъыгъэ хъулъфыгъэу илъэс 36-рэ зыныбжьым хэбзэнчъэу наркотикыр къыригъэкIокIэу.

КъулыкъушIэхэм Мыекъуапэ щыпсэурэ хъулъфыгъэм иунэ къызалъыхъум, наркотик зыхэлъ къэкIырэ уц гъугъэ щыхьагъэхэр къырагъотагъэх.

Эксперт-криминалистхэм ушэтынэу ашIыгъэхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, къырахыгъэр кIэпэу къы­чIэкIыгъ. Ащ ихьылъагъэ грамм 430-м ехъущтыгъэ, хэбзэгъэуцугъэм къызэригъэнафэрэмкIэ, а пчъагъэр бэ хъухэрэм ахалъытэ. Джащ фэдэу хэбзэухъумакIохэм къычIагъэщыгъ хъулъфыгъэм кIэпыр ежь ищагу къызэрэщигъэкIыщтыгъэр. Игъунэгъухэм ашIуигъэбы­лъызэ, гъэфэбапIэ ышIыгъэу, куандэ 80 фэдиз къыгъэкIыщтыгъ.

Ащ уголовнэ Iоф къыфызэIуахыгъ, джащ фэдэу хъулъфыгъэр нэмыкI бзэджэшIагъэхэм ахэщагъэмэ ауплъэкIу.

ГъэпцIагъэ зэрихьагъ

УФ-м и Уголовнэ кодекс къызэри­гъэнафэу «ЧIыфэ къыIихыным ылъэ­ныкъокIэ гъэпцIагъэ зыхэлъ бзэджэ­шIагъэ зезыхьан гухэлъ зиIа­­гъэм ехьылIагъ» зыфиIорэм къыды­хэлъы­тагъэу Адыгеим иполицие уго­ловнэ Iоф къызэIуихыгъ.

Ащ лъапсэ фэхъугъэр Тэхъутэмыкъое районым щыпсэурэ илъэс 47-рэ зыныбжь хъулъфыгъэм банкым чIыфэ къыIихынымкIэ документ нэпцIхэр зэришIы­гъэхэм епхыгъэу АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ Урысыем щынэгъончъэнымкIэ ифедеральнэ къулыкъу ишъолъыр ГъэIорышIапIэ игъусэу зэхищэгъэ уплъэкIун Iофтхьабзэр ары.

ХэбзэухъумэкIо къулыкъухэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, 2018-рэ илъэсым шышъхьэIум хъулъфыгъэр Тэ­хъутэмыкъое районым ит банк горэм зыфигъэзагъ сомэ миллиони 2,8-м ехъу чIыфэ къыIихы шIоигъоу.

Хъулъфыгъэм ышIэзэ тхылъ нэпцIхэр ыгъэхьазырхи, финанс организацием ритыгъ. Ау документхэм ягъэхьазырын ыкIэм нигъэсын ылъэкIыгъэп.

Ащ итхылъ­хэр зауплъэкIухэм ыгъэпцIэнхэ гухэлъ зэриIагъэр хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм къыхагъэщыгъ.

Мы уахътэм ехъулIэу уголовнэ Iофым изэхэфын макIо.

Алъэгъугъэм осэшIу фашIыгъ

ПIалъэм диштэу Урысыем и МВД иотделэу Мыекъуапэ щыIэм адми­нистративнэ пшъэдэкIыжь зыты­­ралъ­хьагъэхэр зычIэс хэу­шъхьа­фы­кIыгъэ чIыпIэм межведомственнэ зэ­хэубытэгъэ уплъэкIунхэр щыкIуагъэх.

Ащ хэлэжьагъэх лъыплъэн къулыкъум, мэшIогъэ­кIосэ инспекцием ыкIи Роспотребнадзорым ялIыкIохэр. Отставкэм щыIэ милицием иполковникэу Николай Киселевыр министерствэм епхыгъэу Iоф зышIэрэ Общественнэ советым ыцIэкIэ ащ хэлэжьагъ.

Iофтхьабзэм изэхэщэнкIэ мурадэу яIагъэр хэушъхьа­фыкIыгъэ приемникым чIэсхэм щыIэкIэ амалэу яIэхэм защагъэгъозэныр ыкIи ахэм фитыныгъэу яIэхэр аукъо­хэмэ уплъэкIугъэныр ары. Джащ фэдэу зэрагъашхэ­хэрэм ыкIи медицинэ IэпыIэгъу зэрарагъэгъотырэм иIофыгъохэм лIыкIохэр акIэупчIагъэх.

ХэушъхьафыкIыгъэ приемникым ипащэу Александр Шевляковым подразделением иIофшIэн зыфэдэм, ащ чIэсхэм фитыныгъэу ыкIи пшъэрылъэу яIэхэм хьакIэхэр щигъэгъозагъэх.

ЛIыкIохэм приемникыр къаплъыхьагъ ыкIи алъэгъу­гъэм осэшIу фашIыгъ. Общественнэ советым илIыкIоу Н. Киселевым къызэриIуагъэмкIэ, мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэм язэхэщэн мэхьанэшхо иI, сыда пIомэ хэгъэгу кIоцI къулыкъум иучреждениехэр зэрэзэтегъэпсыхьагъэхэр, яIофшIэн зыфэдэр нафэ къыпфашIы.