Алъэгъугъэм ыгъэрэзагъэх

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьа­матэу Владимир Нарожнэмрэ ащ игуадзэу Шъэо Аскэррэ мэфэку мафэм Теуцожь районым щыIагъэх. Мызэгъэгум ахэм ягъу­сагъ АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур.

ЫпэрапшIэу ахэр ООО-у «Синдика Агро» зыфиIорэ мэкъумэщ хъызмэтшIапIэм ихьа­сэхэм ащыIагъэх. Адыгеим имэкъумэщ хъызмэт хэхъоныгъэхэр ышIынхэм анахьыбэу зиIахь хэзылъхьэхэрэм ар ащыщ. Теу­цожь районым имызакъоу Красногвардейскэ райоными чIыгухэр щелэжьых.

ХъызмэтшIапIэм иагроном шъхьаIэу Тыгъужъ Нурбый къы­зэриIуагъэмкIэ, бжыхьэсэ хьэ гектар 507-рэ апхъыгъагъ. Ащ иIухыжьын аухыгъ. Зы гектарым, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 50 къырахыгъ. Мы ма­фэм коцым щыщэу къэнагъэр аIожьыщтыгъ, тызэрэщыгъуазэмкIэ, къыкIэлъыкIорэм аухыгъ. ПстэумкIи мы муниципальнэ образованием коц гектар 860-рэ щыхалъхьэгъагъ. ГурытымкIэ лъытагъэу, центнер 52-рэ къытыгъ. Рапс гектар 387-м щыщэу макIэу къафэнагъ. Ащ, гурытымкIэ лъытагъэу, центнер 25-рэ къырахы.

ХъызмэтшIапIэм игъэтхэсэ лэжьыгъэхэри пащэхэм зэрагъэ­лъэгъугъ. Лэжьыгъэ чылапхъэ ашIыщт натрыфыр гектар 365-рэ мэхъу, тыгъэгъазэм 385-рэ рагъэубытыгъ. Ахэр игъом чIыгум зэрэрагъэкIугъэхэр, ищыкIэгъэ пстэур зэрарашIылIагъэр къахэщэу, дэхэдэд. Парламентым ипащэхэми, мэкъу-­мэщымкIэ министрэми ар къыхагъэщыгъ.

— Мы хъызмэтшIапIэр Теуцожь районым зыщылажьэрэм къыщыублагъэу мэкъумэщ хъыз­мэтым хэхъоныгъэ инхэр ре­гъэшIых, Адыгеим гъомылапхъэ зыхашIыкIыщт лэжьыгъэ дэгъоу Iуихыжьырэми иIахьышхо хэлъ. Мыгъэ огъугъэ, щтыргъукIи щы­Iагъ. Ащ пае къэмынэу «Синдика Агром» лэжьыгъэ бэгъуагъэ къырихыжьыгъ, — къыIуагъ Владимир Нарожнэм. — Мыщ фэдэ хъызмэтшIапIэхэр нэ­мыкI­хэмкIэ щысэтехыпIэх, шIыкIэу агъэфедэхэрэмкIэ адэгощэныр шIокI зимыIэ Iофэу сэлъытэ.

«Синдика Агром» епхыгъ ООО-у «МыIэрыс» зыфиIорэри. Ар мы районым ит къутырэу Городскоим дэжь щыI. Ащи Парламентым ипащэхэмрэ мэкъу-мэщымкIэ министрэмрэ щы­Iагъэх.

Чъыгхэтэ гектар 80-у хъыз­мэт­шIапIэм ыгъэтIысхьагъэм щыщэу 75,5-мэ мыIэрысэ ­лъэп­къ зэфэшъхьафхэр къащэкIых, гек­тари 4,5-мэ черешне атет. Хъыз­мэтшIапIэм иучредителэу ЛIыIэпIэ Ибрэхьимэ къызэриIуа­гъэмкIэ, мыIэрысэхэм азыныкъом охътэ кIэкIым пхъэшъхьэ­мышъхьэ къаты. Илъэс заулэрэ узэжэн фэе лъэпкъхэми мыгъэ апэрэхэр къащаугъоин гухэлъ яI. Тонн минитIум къыщымыкIэу къатыным щыгугъыщтыгъэх, ау мэлылъфэгъу мазэм щтыр­гъу­кIэу щыIагъэр чъыгхэм ягоуагъ. Арэу щытми, тонн миным къыщымыкIэнэу ежэх.

Пхъэшъхьэ-мышъхьэхэр зыщаIыгъыщтыри тонн 800-м те­лъытагъэу яI. Ащ зырагъэушъом­бгъун агу хэлъ, сыда пIомэ, чъыгхатэми етIупщыгъэу хагъа­хъо. Мары бжыхьэм джыри гекта­риплIымэ атырагъэтIыс­хьащт мыIэрысэ чъыг цIыкIухэр къащэгъахэх.

Чъыгхатэр зэрэдахэр, къа­бзэу зэраIыгъыр Парламентым ипащэхэми, министрэми къыха­гъэ­щыгъ, ягухэлъхэр къадэхъунхэу, хэхъоныгъэ инхэр ашIынхэу афэлъэIуагъэх.

Проектхэмрэ программэхэмрэ къадыхэлъытагъэхэр

Нэужым къуаджэу Нэшъу­къуае культурэм и Унэу ща­гъэкIэжьырэм къыщыуцугъэх. Лъэпкъ проектэу «Культурэм» ар къыщыдэлъытагъ, пстэумкIи сомэ миллиони 10-м ехъу пэ­Iуагъэхьащт. Агъэнэфэгъэ Iоф­шIэнхэм анахьыбэр зэшIуахыгъах. Унэм ышъхьэрэ электричествэм икIуапIэхэмрэ зэбла­хъугъэх, дэпкъхэр, джэхашъор, итеплъэ агъэкIэжьыгъэх. Илъэсэу тызыхэтым ыкIэм нэс аухын гухэлъ яI.

Къоджэ псэупIэхэм хэхъо­ныгъэхэр ягъэшIыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ программэм къы­дыхэлъытагъ къуаджэу Очэ­пщые щагъэпсырэ спорт ыкIи гъэпсэфыпIэ паркыр. АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур къызэриIуагъэм­кIэ, сомэ миллион 11-м ехъу ащ пае къатIупщыгъ. Ащ нэмыкIэуи, мыбюджет ахъщэу сомэ мин 800 хагъэхьащт. Паркым футбол ыкIи баскетбол ешIапIэхэр щашIых, спорт псэолъэ зэфэшъхьафхэр щагъэуцущтых, хэушъхьафыкIыгъэу гъэпсэфыпIэ иIэщт, чъыгхэр, куандэхэр, къэ­гъагъэхэр щагъэтIысхьащтых.

Мыщ имызакъоу, къуаджэм культурэм и Унэу дэтыри, ФАП-ри афагъэкIэжьыгъэх. Къоджэ­дэсэу мы мафэм Парламентым ипащэхэмрэ министрэмрэ къякIолIагъэхэм ар къаIуагъ, цIыфхэм япсауныгъэ, языгъэ­псэфыгъо уахътэ зыщагъэкIощтым, кIэлэцIыкIухэм хэхъоныгъэхэр зэрашIыщтхэм ащ фэдэу анаIэ зэрэтетым пае АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыкIи ащ икомандэ лъэшэу зэрафэразэхэр къыхагъэщыгъ.

Адыгеир Лъэпкъ проектхэм зэкIэми зэрахэлажьэрэр, ащ ишIуагъэкIэ республикэм щы­псэухэрэм медицинэ IэпыIэгъур нахь къызIэкIэгъэхьэгъошIу зэрафэхъугъэр, гъэпсэфыпIэхэм, кIэлэцIыкIухэр спортым нахь хэзыщэщт чIыпIэхэм зэраха­хъорэм къыкIигъэтхъыгъ Вла­димир Нарожнэм.

Ащ игуадзэу Шъэо Аскэр пстэури къызэфихьысыжьзэ, проектхэм, программэхэм ахэлэжьэгъэным, мэкъумэщ хъыз­мэтым хэхъоныгъэхэр егъэшIы­гъэнхэм муниципальнэ образованием зэрэщыпылъхэр нафэ зэрэхъугъэр къыхигъэщыгъ.

— Непэ хъызмэтшIапIэу тыз­дэщыIагъэм къыщытлъэгъугъэми, агъэкIэжьырэ, кIэу ашIырэ псэуалъэу тыздэщыIагъэхэми уамыгъэрэзэн плъэкIыщтэп, — къыIуагъ ащ. — Анахь шъхьаIэр цIыфэу зыфашIыхэрэр зэрэщыгушIукIхэрэр ары. Ахэм яеплъы­кIэхэр шъхьаихыгъэу къызэра­Iуагъэр, ярэзэныгъэ къызэрэраIотыкIыгъэр пстэумэ анахь шъхьаI. Сыда пIомэ, ахэм ящы­IэкIэ-псэукIэ нахьышIу хъуным пай зэкIэри зыфатшIэрэр.

ХЪУТ Нэфсэт.