Медальхэм афэбэнэщт

Хэгъэгум волейболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ лигэм иятIонэрэ купэу «Б-м» хэтхэм зэIукIэгъухэм зафагъэхьазыры.

Мыекъуапэ иволейбол командэу «Динамо-МГТУ-м» чъэпыогъум и 3-м зэнэкъокъур ри­гъэжьэщт.

Команди 10 купым хэт. Краснодар, Грозный, Махачкала, Ростов-на-Дону, Кострома, Южно-Сахалинск, Ижевск, Тюмень, Воронеж, Мыекъуапэ якомандэхэр пэшIорыгъэшъ зэIукIэгъу­хэм ащызэнэкъокъущтых.

Апэрэ чIыпIи 4-р къыдэзыхыгъэхэр куп шъхьафым щызэнэ­къокъущтых — медальхэм афэ­бэнэщтых. ЕшIэкIо анахь дэгъу­хэм шIухьафтынхэр, медальхэр аратыжьыщтых.

Я 5 — 8-рэ ыкIи я 9 — 10-рэ чIыпIэхэр къыдэзыхыщтхэри хэушъхьафыкIыгъэу зэдешIэщтых.

— Адыгэ Республикэм и Правительствэ, республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет зэхэщэн IофхэмкIэ IэпыIэгъу къытфэхъух, — къыти­Iуагъ «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгеим изаслуженнэ тренерэу Павел Зборовскэм. — Финалым тыхэфэнэу, медальхэм тафэбэнэнэу пшъэрылъхэр зыфэтшIыжьыгъэх.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым ипащэу Къуижъ Саидэ «Динамо-МГТУ-р» инэплъэгъу ит. ЕшIакIохэм ащыщ­хэр университетым щеджэх, къыхахыгъэ сэнэхьатхэм зафагъасэ.

Технологическэ университетым, республикэм испорт Унэ­шхоу «Ошъутенэм» тикомандэ защигъэхьазырынымкIэ амалышIухэр иIэх. Спорт псэуалъэхэр зэтегъэпсыхьагъэх, нэрылъэгъу IэпыIэгъухэр уахътэм дештэх.

2019 — 2020-рэ илъэс зэнэ­къокъум «Динамо-МГТУ-м» хэтыгъэ ешIакIохэр къыхэнэжьы­гъэх. Нахь ныбжьыкIаIохэу аш­тэщтхэм гуетыныгъэ ахэлъэу яIэ­пэIэсэныгъэ хагъахъо.

«Динамо-МГТУ-м» икапитанэу Къошк Руслъан Адыгэ Респуб­ликэм щызэлъашIэ, зэхэщэкIо дэгъу. ЕшIакIохэм щысэ афэхъу, зылъещэх.

 

Павел Зборовскэм зэрилъы­тэрэмкIэ, «Динамо-МГТУ-м» зэкIэ ешIакIохэр къызэрэхэнэжьыгъэ­хэм ишIуагъэкIэ командэр зыпкъ итэу зэнэкъокъум хэлэжьэщт, къыфэгумэкIыхэрэр зэригъэгушIощтым пылъыщт. ЕшIакIохэм мы мафэхэм кIуачIэр апсыхьэ, яIэпэIэсэныгъэ хагъахъо.