Къэхъухэрэм ыкIи дунаим ехыжьыхэрэм япчъагъ

Росстатым къызэритыгъэмкIэ, 2019-рэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэп­шагъэмэ, республикэмкIэ зидунай зыхъожьыгъэхэм япчъагъэ 111-кIэ нахь макI, ащ дакIоу сабыеу къэхъугъэр 144-кIэ нахьыб. Ау икIыгъэ илъэсым егъэпшагъэмэ, мыгъэ жъоныгъокIэ-мэкъуогъу мазэхэм дунаим ехыжьыгъэхэм япчъагъэ хэхъуагъ.

Гу-лъынтфэ узхэм ыкIи гучэным (инфаркт) арылIыкIыхэрэм япчъагъэ зы­къызэриIэтыгъэр агъэунэфыгъ. Бэдзэогъу мазэм зэпахырэ узхэм зыщяIэзэхэрэ госпиталым нэбгырищ чIэлIыхьагъ. НэбгыритIумэ коронавирусыр яIагъэу агъэунэфыгъ. Мэфи 3-кIэ узэкIэIэбэжьмэ, джыри зы нэбгырэ идунай ыхъожьыгъ. Ар илъэс 75-рэ зыныбжь хъулъфыгъэу Теуцожь районым къыращыгъэр арыгъэ. Ащ пневмоние иIэу тхьамафэм госпиталым щеIэзагъэх. Джы экспертизэу зэхащэрэм ыуж ащ идунай зэрихъожьыгъэм лъапсэу фэхъугъэр къэнэфэщт.

— Мыщ фэдэ къэгъэлъэгъонхэм тагъэразэрэп. Ащ къыхэкIыкIэ пандемием къыкIэлъыкIон ылъэкIыщтхэр къыдгурыIоным ыкIи демографием ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет нахь дэи мыхъуным афэшI непэ зэфэхьысыжь тэрэзхэр тшIынхэ фае, — къы­Iуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Коронавирусыр къызежьагъэм щыублагъэу тишъолъыр щыпсэурэ 2308-мэ мы узыр къахагъэщыгъ, хъужьыгъэр нэбгырэ 1868-рэ мэхъу. Мы уахътэм республикэм ит госпиталищым нэбгырэ 304-мэ ащяIазэх. Реанимацием нэбгыри 10 илъ, зы нэбгырэ ИВЛ-аппаратым пыгъэнагъ.