Ахъщэ тедзэ Адыгеим къыIэкIэхьащт

Лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ къыгъэуцугъ гъогухэм яшIынкIэ IофшIэнхэр нахь агъэлъэшынхэу ыкIи медицинэм икъулыкъушIэхэм алъэныкъокIэ социальнэ пшъэдэкIыжьхэр зэрифэшъуашэу зэшIохыгъэнхэу. Федеральнэ ыкIи республикэ хэбзэ органхэм зэгурыIоныгъэу азыфагу илъым, Адыгеим ыцIэкIэ УФ-м и Къэралыгъо Думэ хэт депутатхэм Iофышхоу ашIэрэм яшIуагъэкIэ мы пшъэрылъыр гъэцэкIагъэ мэхъу. ГущыIэм пае, Урысыем и Правительствэ иIэпэчIэгъэнэ фонд къыхэхыгъэ мылъку тедзэр шъолъырым игъогухэм ягъэцэкIэжьын ыкIи отпуск кIорэ медицинэм иIофышIэхэм аратыщтым пэIуагъэхьащт. Лъэныкъуищ хъурэ комиссием изэхэ­сыгъо мыщ фэдэ унашъо щаштэнымкIэ зишIогъэшхо къэкIуа­гъэр УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Владислав Резник ары. Iофтхьабзэр бэдзэогъум и 16-м зэхащагъ, ащ хэлэжьагъэх Къэралыгъо Думэм, ФедерациемкIэ Советым, Урысыем и Правительствэ ялIыкIохэр.

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфи­Iорэм игъэцэкIэн къыды­хэлъытагъэу рес­публикэм сомэ мил­лиони 165,5-рэ тедзэу къы­фэтIупщыгъэным комиссием дыригъэштагъ. Мы мылъкумкIэ километрэ 15,6-рэ зикIыхьэгъэ шъолъыр ыкIи муниципальнэ гъогухэр, къэлэ агло­мерацием хиубытэ­хэрэр зэтырагъэпсы­хьащтых.

Проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфиIорэм игъэцэкIэнкIэ пэрытныгъэ зы­Iыгъ шъолъырипшIым Адыгеир ащыщ. Мыщ къыдыхэлъытагъэу илъэсэу тызыхэтым километрэ 35,8-рэ зикIыхьэгъэ гъогу псэолъэ 46-рэ агъэцэкIэжьынэу агъэнафэ. Ащ зэкIэмкIи сомэ миллион 491-рэ пэIуагъэхьащт, ащ щыщэу сомэ миллион 331-р — федеральнэ гупчэм, сомэ миллиони 160-м ехъур — рес­публикэ бюджетым къатIупщы.

Шъолъырым иэкономикэ мылъку тедзэ къыхалъхьаным фэшI республикэм ыпэкIэ къыфатIупщыгъэр шIуагъэ къытэу агъэфедэным ыкIи лъэпкъ проектым къыгъэнэфэрэ къэгъэлъэ­гъонхэм акIэхьаным анахьэу анаIэ тырагъэтыщт. Ащ дакIоу гъогухэр шэпхъэшIухэм адиштэу гъэцэкIэжьыгъэнхэм хэбзэ къу­лыкъухэр лъэплъэх. Мыщ фэдэ екIолIакIэм ишIуагъэкIэ гъогухэм язэтегъэпсыхьанкIэ мы илъэсым агъэнэфэгъэ IофшIэнхэр шы­шъхьэ­Iум и 1-м ехъулIэу аухынхэ гухэлъ щыI, проектым къыдыхэлъытагъэу ащ къыкIэлъыкIощт траншым игъэфедэн зыфагъэхьазырын алъэкIыщт.

Медицинэм иIофышIэхэм социальнэ IэпыIэгъу тедзэ ягъэ­гъотыгъэным фэшI УФ-м и Правительствэ иIэпэчIэгъэнэ фонд къыхэхыгъэ сомэ миллиони 8,4-рэ джыри республикэм къыIэкIэхьаным блэкIыгъэ тхьамафэм лъэныкъуищ хъурэ комиссием дыригъэштагъ. Мы унашъор аштэным иIахьышIу хэлъ депутатэу Владислав Резник.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.