IункIыбзэхэр аратыжьыгъэх

Къэралыгъо автоинспекцием и Мафэ зыщыхагъэунэфыкIыгъэм тефэу АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Владимир Алай къулыкъум щагъэфедэщт автомобилыкIэхэм яIункIыбзэхэр автоинспекторхэм аритыжьыгъэх.

МэфэкI зэхахьэм хэлэжьа­гъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатэу Александр Лобода, Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие ипащэу Александр Курпас, ведомствэм кадрэхэмкIэ иотдел ипащэу Александр Ермиловыр, къэралыгъо инспекцием икъулы­къушIэхэр.

В. Алай инспекторхэм къафэгушIозэ къариIуагъ гъогурыкIоныр щынэгъончъэу щытынымкIэ офицер пэпчъ IэпэIэсэныгъэу IэкIэлъым ыкIи иIофшIэн зэригъэпсырэм мэхьанэшхо зэриIэр. Къэралыгъо автоинспекцием иподразделение непэрэ щыIа­кIэм диштэрэ техникэхэмкIэ зэрэзэтегъэпсыхьагъэм осэшIу фишIыгъ. Ащ ишIуагъэкIэ гъогур щынэгъончъэу щытынымкIэ пшъэрылъэу къафагъэуцухэрэр шIуагъэ къытэу зэшIуахых.

Джащ фэдэу зимэфэкIхэм къафэгушIуагъ А. Курпас. ЯIоф­шIэнкIэ гъэхъагъэхэр ашIыхэу, псауныгъэ яIэу щыIэнхэу къафэ­лъэIуагъ.

Мы мафэм ехъулIэу гъогу-пат­руль къулыкъум иавтопарк «Лада Веста» зыфиIорэ автомобилыкIэу 7 къыхэхъуагъ. Машинэхэр зэкIэри ящыкIэгъэ пкъыгъохэмкIэ, радиохэмкIэ, ащ нэмыкIэу гъогум хъугъэ-шIагъэ горэ къыщыхъумэ апэрэ медицинэ IэпыIэгъур ягъэгъотыгъэ­ным фэIорышIэрэ пкъыгъохэмкIэ зэтегъэпсыхьагъэх.

Джащ фэдэу хабзэ зэрэхъугъэу, зиIофшIэнкIэ къахэщыгъэ къулыкъушIэхэр агъэшIуагъэх. Полицием икапитан званиер къыфагъэшъошагъ Гъогъо Азэмат, полицием истаршэ лейтенант хъугъэх Дэгужъые Зулкъа­рин, Надежда Перепелицинар, ЕмтIылъ Рустам. Дзэукъожь Алый полицием илейтенант званиер къыратыгъ. Апэрэ офицер званиеу полицием имладшэ лейтенантыцIэр афагъэшъошагъэх Бгъанэ Хьазрэт, Къуижъ Рустам, ЛIыпцIэкъо Мурат.

Полицием икапитанэу Валерия Демченкэр ыкIи полицием истаршэ лейтенантхэу Кушъу Адам, МэщфэшIу Казбек, Хьа­кIужъ Юрэ АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм итын лъапIэкIэ къахигъэщыгъэх.

КIАРЭ Фатим.