Отчет документхэм щыкIагъэу афалъэгъухэрэр зэраIэкIагъахьэрэ шIыкIэмрэ пIалъэмрэ

2016-рэ илъэсым бэдзэогъум и 3-м аштэгъэ Федеральнэ законэу N 237-р зытетэу «Къэ­ралыгъо кадастрэ уасэр зэрагъэнафэрэм ехьылIагъ» зыфиIорэм, Адыгэ Республикэм мылъку зэфыщытыкIэхэмкIэ и Комитет 2019-рэ илъэсым гъэтхапэм и 28-м ышIыгъэ унашъоу N 105-р зытетэу «ЧIыгу­хэм якъэралыгъо кадастрэ уасэ Адыгэ Республикэм щыгъэнэ­фэгъэным ехьылIагъ» зыфиIо­рэм адиштэу промышленностым, энергетикэм, транспортым, свя­зым, радиом, телевидением, информатикэм афэгъэзэгъэ чIыгухэм, космическэ IофшIэнхэмкIэ, оборонэмкIэ, щынэгъон­чъагъэмкIэ чIыгухэм, мэкъумэщ мэхьанэ зиIэ чIыгухэм, лъэшэу къагъэгъунэрэ чIыпIэхэм ыкIи псэуалъэхэм аубытырэ чIыгу­хэм ахэхьэрэ чIыгу Iахьхэм якъэралыгъо кадастрэ уасэ игъэнэфэн епхыгъэ Iофтхьабзэхэр 2020-рэ илъэсым Адыгэ Республикэм щызэрахьэх. ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ чIыгухэм ахэхьэрэ чIыгу Iахьхэм якадастрэ уасэ зэрагъэнэфагъэм икIэуххэм ате­тэу Адыгэ Республикэм икъэралыгъо бюджет учреждениеу «Къэралыгъо кадастрэ уасэмкIэ Адыгэ республикэ гупч» зыфиIорэм документхэр электрон шIыкIэкIэ зэхигъэу­цуагъэх.

2020-рэ илъэсым мэкъуогъум и 30-м Росреестрэм отчет документхэм арыт къэбархэмрэ материалхэмрэ къэра­лыгъо ка­дастрэ уасэмкIэ фондым хигъэхьагъэх. А отчетхэм нэIуасэ защыфэшъушIын шъу­лъэкIыщт:

— Росреестрэм официальнэ сайтэу къэбар-телекоммуникационнэ хъытыоу «Интернетым» щыриIэм (https://rosreestr.ru);

— Адыгэ Республикэм икъэ­ралыгъо бюджет учреждениеу «Къэралыгъо кадастрэ уасэмкIэ Адыгэ республикэ гупчэм» офи­циальнэ сайтэу «Интернетым» щыриIэм (https://gko-adyg.ru).

Отчет документхэм арыт къэбархэмрэ материалхэмрэ къэралыгъо кадастрэ уасэмкIэ фондым зыхагъахьэхэ нэуж мэфэ 50-м къыкIоцI отчет документхэмкIэ щыкIагъэу алъэгъухэрэр аIэкIагъэхьан фае.

ЗышIоигъо пстэуми отчет документхэмкIэ яшIошIхэр къы­раIотыкIын алъэкIыщт. ЦIыфхэм щыкIагъэу алъэгъухэрэр Адыгэ Республикэм икъэра­лыгъо бюджет учреждениеу «Къэралыгъо кадастрэ уасэмкIэ Адыгэ республикэ гупчэм» ашъхьэкIэ рахьылIэнхэ, почтэр е къэбар-телекоммуникационнэ хъытыухэр, «Интернетри» ахэм зэрахэтэу, къызфагъэфе­дэн алъэкIыщт. Отчет документхэмкIэ щыкIагъэу алъэгъухэрэр заIэкIагъэхьагъэ мафэкIэ алъы­тэрэр бюджет учреждением ахэр зырахьылIэгъэ мафэр, календар почтэ штемпелым мафэу тетыр е къэбар-теле­коммуникационнэ хъытыухэм-
кIэ ахэр заIэкIагъэхьагъэ мафэр ары.

Отчет документхэмкIэ щыкIагъэхэр къызыщараIотыкIырэ материалхэм къащыраIон фае:

1) физическэ лицэм ылъэ­къуа­цIэ, ыцIэ, ятацIэ, юридическэ лицэр зыфэдэр, ителефон номер, отчет документхэмкIэ щыкIагъэхэр, аIэкIэзыгъэхьа-гъэм иэлектрон почтэ иадрес;

2) амыгъэкощырэ мылъкоу зикадастрэ уасэ ашIомытэрэзым икадастрэ номер ыкIи (е) иадрес;

3) отчет документхэм янэ­кIубгъохэу щыкIагъэ зиIэхэу алъытэхэрэр.

Отчет документхэмкIэ щыкIагъэу алъэгъухэрэр зыщыгъэ­нэфэгъэ тхылъым кIагъэгъун алъэкIыщт кадастрэ уасэр агъэ­нафэ зэхъум хэукъоныгъэу ашIыгъэхэр къызыщыгъэшъыпкъэжьыгъэ документхэмрэ амы­гъэкощырэ мылъкум ехьылIэгъэ декларациемрэ. (Амыгъэкощырэ мылъкум ехьылIэгъэ декларациемрэ ащ зэрэхэплъэхэрэ шIыкIэмрэ Урысыем экономикэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ 2019-рэ илъэсым мэкъуогъум и 4-м ышIыгъэ унашъоу N 318-р зытетэу «Амыгъэкощырэ мылъкум ехьылIэгъэ декларацием зэрэхэплъэщтхэ шIыкIэр ухэсыгъэным ехьылIагъ» зыфи­IорэмкIэ аухэсыгъ. Ащ фэдэ декларациер зэрэзэхэбгъэуцощт шIыкIэр Адыгэ Республикэм икъэралыгъо бюджет учреждениеу «Къэралыгъо кадастрэ уасэмкIэ Адыгэ республикэ гупчэм» официальнэ сайтэу къэбар-телекоммуникационнэ хъытыоу «Интернетым» щыриIэм (gko-adyg.ru) ит.

Отчет документхэмкIэ щы­кIагъэхэу 2016-рэ илъэсым бэдзэогъум и 3-м аштэгъэ Федеральнэ законэу N 237-р зытетэу «Къэралыгъо кадастрэ уасэр зэрагъэнафэрэм ехьы­лIагъ» зыфиIорэм ия 14-рэ статья щыгъэнэфэгъэ шапхъэ­хэм адимыштэхэрэм ахаплъэ­хэрэп.

Адыгэ Республикэм икъэралыгъо бюджет учреждениеу «Къэралыгъо кадастрэ уасэмкIэ Адыгэ республикэ гупчэм» иреквизитхэр:
юридическэ адресыр: 385013, Адыгэ Республик, къ. Мые­къуапэ, ур. Пролетарскэр, 304;
тел.: 8 (8772) 57-97-27;
e-mail: adyg.gko@mail.ru;
«Интернетым» ит официальнэ сайтыр: https://gko-adyg.ru

Iоф зэришIэрэр:

блыпэм къыщегъэжьагъэу мэфэкум нэс: сыхь. 9:00-м

къы­щегъэжьагъэу сыхь. 18:00-м нэс;

бэрэскэшхом: сыхь. 9:00-м къыщегъэжьагъэу сыхь. 17:00-м нэс;

зэпыугъо уахътэр: сыхь. 13:00-м къыщегъэжьагъэу сыхь. 13:48-м нэс;

шэмбэтымрэ тхьаумафэмрэ зыгъэпсэфыгъо мафэх.