Оперативнэ штабым изэхэсыгъу

Коронавирусым зимыушъомбгъунымкIэ шъолъыр оперативнэ штабым зэхэсыгъоу иIагъэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъ.

Непэрэ мафэм ехъулIэу Iофхэм язытет зыфэдэм къытегущыIагъэх АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустемрэ Роспотреб­надзорым АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Завгороднемрэ.

КъызэраIуагъэмкIэ, зэпахырэ узым зызэриушъомбгъурэмкIэ къэгъэлъэгъоныр процент 0,8-рэ мэхъу. Сымаджэхэм япчъагъэ зыщыхэ­хъуагъэхэр Кощхьэблэ ыкIи Тэхъутэмыкъое районхэр арых. Мыекъуапэрэ Теуцожь районымрэ яIоф­хэм изытет зыпкъ еуцожьы.

Пандемиер зыщыIэм щыублагъэу шъолъырым щыпсэурэ 2308-мэ мы узыр къахагъэщыгъ, хъужьыгъэр нэбгырэ 1868-рэ мэхъу.

Непэрэ мафэм ехъулIэу шъолъырым ит госпиталищым мы узыр къызпыхьэгъэ нэбгырэ 304-мэ ащяIазэх. Реанимацием нэбгыри 10 илъ, зы нэбгырэ ИВЛ-аппаратым пыгъэнагъ. Мы аужырэ мафэхэм коронавирусым ыпкъ къикIыкIэ нэбгыритIумэ ядунай ахъожьыгъ. БлэкIыгъэ чэщ-зымафэм пневмоние зиIэу, тхьамафэ хъугъэу госпиталым чIэлъыгъэ сымаджэр лIагъэ. Ар Теу­цожь районым къыращыгъ, илъэс 75-рэ ыныбжьыгъ. Экспертизэу зэхащэрэм ыуж ащ идунай зэрихъожьыгъэм лъапсэу фэхъу­гъэр къэнэфэщт.

Росстатым къызэритырэмкIэ, блэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэп­шагъэмэ (мэзитф пштэмэ), республикэмкIэ зидунай зыхъожьыгъэхэм япчъагъэ 111-кIэ нахь макI, ащ дакIоу сабыеу къэхъугъэр 144-кIэ нахьыб. Ау 2019-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, мы илъэсым ижъоныгъокIэ ыкIи мэкъуогъу мазэхэм зидунай зыхъожьыгъэхэм япчъагъэ хэхъуагъ.

— Мыщ фэдэ къэгъэлъэгъонхэм тагъэразэрэп. Ащ къыхэкIыкIэ пандемием къыкIэлъыкIон ылъэкIыщтхэр къыдгурыIоным ыкIи демографием ылъэны­къокIэ Iофхэм язытет нахь дэи мыхъуным афэшI непэ зэфэхьысыжь тэрэзхэр тшIынхэ фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Зэпахырэ узым зимыушъомбгъуным фэшI зиIофшIэн езгъэжьэжьыгъэ предприятиехэм ыкIи организациехэм санитарнэ шапхъэхэр агъэцэкIэнхэм пытагъэ хэлъэу лъыплъэгъэн зэрэфаер респуб­ликэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ.

АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, мы аужырэ тхьамэфитIум къыкIоцI уплъэкIун Iофтхьэбзэ 1660-рэ зэхащагъ, мэлылъфэгъум и 29-м щыублагъэу протокол 46-рэ зэхагъэуцуагъ. Са­тыушIыным фэгъэзагъэхэр арых хэукъоныгъэхэр нахьыбэу къызхагъэщыгъэхэр, Тэхъутэмыкъое районымкIэ —псэолъэшI отраслэр ары.

Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэгъуа­гъэмкIэ, нахьыбэрэ сымаджэхэрэр псауныгъэр къэухъумэгъэным, къэралыгъо къулыкъум ыкIи гъомылэпхъэ промышленностым яIофышIэхэр арых.

— Режимэу щыIэм тытекIыжьынымкIэ ящэнэрэ чэзыум непэ тыхэт. Предприятиехэм ыкIи организациехэм яIофшIэн рагъэжьэжьын амал яIэ хъугъэ. Ау ащ къикIырэп санитарнэ шапхъэхэр умыгъэцэкIэнхэр, арышъ пшъэдэ­кIыжьыр нахь дгъэлъэшын фае, — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэм­кIэ, экономикэр зэрежьэжьыгъэм къикIы­рэп зэпахырэ узым зиушъомбгъуным ищынагъо щымыIэжьэу. Ащ къыхэкIыкIэ джыри шэпхъэ гъэнэфагъэхэр агъэцэкIэнхэ фае, анахьэу ар зыфэгъэхьыгъэр нысащэхэм ыкIи хьадагъэхэм ярегъэ­кIокIын.

Мы лъэныкъомкIэ Iофэу ашIэрэм къытегущыIагъэх Адыгеим ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу Къэрдэнэ Аскэрбыйрэ архиепископэу Тихонрэ. Коронавирусым зимыушъомбгъуным пае санитарнэ шапхъэхэр гъэцэкIэгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр ахэм къыхагъэщыгъ.
Адыгеим и ЛIышъхьэ анахьэу ынаIэ зытыридзагъэр бэдзэогъум зиIофшIэн езгъэжьэжьыгъэ зекIон отраслэр ары. Туристэу республикэм къакIохэрэм апэгъокIынхэм зэрэфэхьазырхэр гъэунэфыгъэным фэшI IофшIэкIо куп зэхащэгъагъ. Непэрэ мафэм ехъулIэу Iоф зы­шIэрэ организацие 48-м щыщэу 43-р ауплъэкIугъэх. Профильнэ комитетым изэфэхьысыжьхэмкIэ хьакIэщхэм янахьыбэр шапхъэхэм адештэх, хэукъоныгъэу къахагъэщыгъэхэр псынкIэу дагъэзы­жьых.

ЗекIохэм япчъагъэ зэрэхахъорэм къыхэкIыкIэ турпредприятиехэм санитарнэ шапхъэхэр зэрагъэцакIэхэрэм лъыплъэгъэным мэхьанэшхо зэриIэр АР-м и ЛIышъхьэ къыIуагъ. Республикэм щыпсэурэ кIэлэцIыкIухэм гупчэхэу «Орленок» ыкIи «Артек» зыфиIохэрэм защагъэпсэфыным изэхэщэн анахьэу анаIэ тырагъэтынэу къафигъэпытагъ.

Бэдзэогъум и 17-м нэбгырэ 40 хъурэ апэрэ купыр «Орленкэм» кIощт. Путевкабэ медицинэм иIофышIэхэм ясабыйхэм атырагощагъэх. КъыкIэлъыкIощт сменэми кIэлэ­еджэкIо 40 къыхиубытэнэу агъэнафэ.

Поселкэу Яблоновскэм щыIэгъэ ощхышхом къыздихьыгъэ гумэкIыгъохэм ядэгъэзыжьын иIофыгъуи зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. КъызэраIуагъэмкIэ, унэ 290-мэ псыр акIэуагъ, ахэм ащыщэу 246-мэ ыкIоцI ары­хьагъ. Тэхъутэмыкъое район администрацием ипащэу Шъхьэлэхъо Азмэт къызэриIуагъэмкIэ, ачIэуцогъэ псы кубометрэ мини 3 фэдиз къачIащыгъ, заявкэу яIагъэм ипроцент 33-рэ фэдиз агъэцэкIагъ, IофшIэныр лъа­гъэкIуатэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэ­рылъкIэ ошIэ-дэмышIагъэр къыз­щыхъугъэ чIыпIэм кIочIэ ыкIи техникэ тедзэхэр агъэкIуа­гъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.